מן הראוי להכריז לפני התפלה שמתחילים לומר "ותן טל ומטר", וגבאי בית הנכסת מכריזים על כך ומעוררים את הציבור לבל יטעו בתפילתם • לפניכם בקצרה ההלכות הנוגעות לאמירת ותן טל ומטר

בתפלת ערבית של אור ליום רביעי, כ"א בכסלו מתחילים בני חוץ לארץ לשאול טל ומטר בברכת "ברך עלינו" שבתפלת שמונה עשרה, כאשר בני ארץ ישראל כבר התחילו ביום ז' לחודש חשוון.

קרא עוד:

[postim]

מן הראוי להכריז לפני התפלה שמתחילים לומר "ותן טל ומטר", וגבאי בית הנכסת מכריזים על כך ומעוררים את הציבור לבל יטעו בתפילתם.

לפניכם בקצרה ההלכות הנוגעות לאמירת ותן טל ומטר

אם שכח לומר "ותן טל ומטר" ונזכר לפני שהחל בברכת "תקע בשופר", אומר שם "ותן טל ומטר". ואם שכח, יאמר זאת בברכת "שמע קולנו" לפני "כי אתה שומע" שבסיום הברכה.

נזכר אחרי שסיים ברכת "שומע תפלה", אומר שם "ותן טל ומטר" ומתחיל "רצה".

נזכר אחרי שהתחיל "רצה", חוזר לברכת "ברך עלינו".

נזכר אחרי שסיים שמונה עשרה, שכבר אמר את ה"יהיו לרצון" האחרון, חוזר לראש התפלה.

שכח ונזכר בזה רק בהגיע זמן התפלה שלאחריה, יתפלל פעמיים תפלת שמונה עשרה, מלבד אם שכח בתפלת מנחה של ערב שבת, שאינו מתפלל תפלת שמונה עשרה של ערבית של שבת פעמיים.

כשמסופק אם הזכיר "ותן טל ומטר", עד שלשים יום אינו מוחזק שהזכיר וצריך לחזור ולהזכיר, אחרי שלשים יום, מוחזק שכבר התרגל והזכיר כראוי ואינו צריך לחזור.

גבאי בית הכנסת הגדול בבית הכנסת הגדול במוסקבה בראשות הרב הראשי  הרב בערל לאזאר מחליף את השלט המעורר את המתפללים.

כאשר בתוך בית הכנסת מחליף הגבאי את השילוט, בחוץ לא כל כך צריך להדגיש את בוא החורף