האם מותר לראות מופע של קוסם? מה יעשה אדם שקל לו ללמוד בלי חברותא? מה דרגת "עמל" בתורה? האם מותר לאבל ללמוד בעיון דברים המותרים לו? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מגוון עצום של שאילות בכל הנושאים נשלחים מידי יום לפתחו של ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א. לפניכם תשובות שענה בקצרה בהלכות שונות. יודגש, כי אין לסמוך על הדברים הלכה למעשה וכל אחד ישאל את רבו.

שאלה: לכאורה מסכת הוריות צריכה להיקרות 'הוראות', שהרי ביחיד זה הוראה וברבים הוראות?
תשובה: יש גירסא הורייה, כמו שהרמב"ם כותב אסור בהנייה במקום בהנאה, וכן אומרים היום: מקום חנייה. וכולם מגזרת נחי ל"ה (ירה, הנה, חנה).

שאלה: עד כמה נקרא "עמל" שצריך אדם לעמול על התורה הקדושה?
תשובה: עד שיגיע לדרגת הגר"ע יוסף זצוק"ל.

שאלה: אדם שטעה ובירך על מקרה שנפסק עליו סב"ל (ספק ברכות להקל), כגון: שבירך על מים בתוך הסעודה, האם צריך לומר "ברוך שם כבוד" וכו'?
תשובה: יאמר בשכמל"ו, וכמו שנוהגים האשכנזים אחר תפילין של ראש.

שאלה: מה יעשה מי שנסתפק אם בירך ברכת הלבנה?
תשובה: יחפש מי שלא בירך שיכוין עליו.

שאלה: בשבתות חתן וכדומה כאשר בזמן קריאת התורה עושים הרבה רעש, האם מותר לקורא בתורה להפסיק באמצע הקריאה ולהסביר לקהל את חומרת הענין?
תשובה: מותר, אך לסגור ספר תורה בינתיים.

שאלה: מה דעת כת"ר בעניין קוסם, האם יש איסור לראות את קסמיו, או שרק להזמינו אסור?
תשובה: מותר לראותו. ולהזמינו, יש מתירין בתנאי שמוסר מודעה לפני כן שהכל זריזות ידים בעלמא ויראה דוגמא אחת מלהטוטיו, וכן דעתי נוטה.

שאלה: יותר קל לי ללמוד בלי חברותא, בגלל שאני צריך להסביר לו מספר פעמים, וקשה עלי הדבר מאוד, ומאידך ידוע לי מעלת הלימוד בחברותא, מה אעשה?
תשובה: אינני יודע. כל הגומל חסד ישלמו לו כפלי כפליים.

שאלה: תלמיד יתום שאינו מתנהג יפה, האם מותר לגעור בו שיפסיק מהתנהגות זו?
תשובה: להוכיחו בעדינות. (עיין רמב"ם בהלכות דעות סוף פ"ו).

שאלה: הלומד בית יוסף, ומתחדש לו חידוש על קטע מגמרא שצוטט בבית יוסף, היכן יקבע את החידוש על הבית יוסף או על הגמרא? וכן הלומד רש"י על החומש, ועולה לו חידוש על גמרא שהובאה ברש"י, היכן יקבע את החידוש על החומש או על הגמרא?
תשובה: עדיף על הגמרא. אלא אם כן עושה חיבור על התורה או על הש"ע. לא מקובל היום לעשות חיבורים על הטור וב"י רק על הש"ע.

שאלה: אדם שעולה לו חידוש על התורה, ושוב מצא שכבר קדמו אחד המפרשים, האם יש ענין לכתוב החידוש?
תשובה: אם המפרש ידוע, כגון רש"י הרמב"ן וכו', לא יכתוב, כי זיל קרי בי רב הוא.

שאלה: האם מותר לבחורי ישיבה צעירים, בשעת ההפסקה או קודם השינה, לקרוא בספרי מתח שנכתבו ע"י סופר חרדי, כי יש ישיבות שאוסרים ויש שמעלימים עין?
תשובה: אם יש בסיפורים ההם מוסר השכל הנח להם לישראל, ואם לאו – יש לדבר על לבם שחבל על זמן הנעורים שלהם.

שאלה: בתפלת ערבית שאין חזרת הש"ץ, האם אפשר להתפלל גם כשמתוך העשרה יש רק ארבעה שלא התפללו?
תשובה: אפשר להתפלל עם כל הקדישים אפילו באחד, וכן הורה למעשה אמה"ג זצ"ל. ועיין בכף החיים (סימן נ"ו אות ל"ז).

שאלה: שעון מעורר הפועל באמצעות בטריה, ויש לו מתג בולט שע"י לחיצה עליו השעון לא מצלצל, וקם בשבת לפני שהשעון יצלצל, האם יכול ללחוץ על המתג?
תשובה: לדעתי אין להוריד את הכפתור כי הוא מוקצה. ישים עליו בגד או שמיכה שלא ישמע קולו.

שאלה: נשאלתי מאחד שעוסק בסמיכת שוחטים, האם יוכל להסמיך בחור תימני בגיל י"ג ומחצה. היות וראיתי בספר "סגולת השוחטים" שבתימן נהגו להסמיך כבר מגיל י"ג, אך הרמ"א ביו"ד סי' א' כתב שצריך שיהיה בן י"ח ונשוי?
תשובה: כאן בארץ ישראל אין לפרוץ גדר המנהג שלא להסמיך פחות מגיל י"ח מכמה טעמים. אבל נשוי, אינני יודע אם נוהגים להקפיד בזה. ובחו"ל לא הקפידו שיהא נשוי.

שאלה: מה הטעם שנהגו העולם לפנות לימין ולשמאל כאשר אומרים "וקרא זה אל זה ואמר"?
תשובה: אינני יודע, מסתמא להראות דוגמא שהמלאכים פונים זה לזה ונותנים רשות זה לזה.

שאלה: האם מותר לאבל ללמוד בעיון דברים המותרים לו?
תשובה: בעיון אסור מפני שמסיח דעתו מהאבלות.