[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

החוברות של 'אוצר פניני החסידות' מעכשיו גם בכרכים מפוארים

אוצר פנינים מתורת ומאמרי רבותינו הקדושים מאורי החסידות וגאוני הדורות, כלשון קדשם בספריהם, שמועות נאות ומשכיות חמדה נבחרות – נאספו לחיבור רב כמות ואיכות ביוזמת המכון התורני 'אור לישרים'

'הזכות שלכם' | מסר אישי מפי המחנך הנודע הרב דוד רוזנברג

המחנך הרב דוד רוזנברג המוכר לכולנו מההרצאות שלו המרתקות, מצוי בשדה החינוך זה כבר חצי יובל שנים - כמחנך, מפקח, ומנהל חינוכי. הוא גם מוכר לציבור הרחב בזכות ההופעות שלו הדרמטיות בפני ילדים ובני נוער ברחבי הארץ ובחו"ל.

"להתחיל מבראשית בפעם הרביעית": שבת טיש ד'

מדי תחילת שנה, וזו כבר השנה הרביעית ברציפות, מתעשר עולם הספר היהודי בכרך נוסף של היצירה הפופולארית "שבת טיש". זו יצירה מונומנטאלית ונכס צאן ברזל בכל בית יהודי, לאבי המשפחה, למחנכים ומרביצי תורה, לדרשנים ומחברי ספרים, לגברים ונשים כאחד

בשורה לעולם המוסר • יצא לאור הספר "הר יראה"

מאמרי דעת ומוסר על פרשיות התורה שנאמרו בהיכל הישיבה הקדושה ע"י מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל ונערך מרשימות רבינו הגדול כפי שכתבם לקראת אמירתם • יו"ל לקראת יום השנה הראשון ו' אב תשע"ז בהוצאת 'צוף'

חדש בחנויות הספרים חומש 'תולדות אהרון'- בראשית

כשמונים שנה לאחר צאת הספר, בעל ה'שפתי כהן' (הש"ך) התייחס אל הספר ב'שו"ע יור"ד סימן קצח ס"ק סא. דבריו שם מאירים באור חדש את דמותו של רבי אהרן מפיסארו, וכן מסייעים דברי הש"ך בהבנה ודיוק נכון בספר זה

עיטורי אמונה – בענייני אמונה ועבודת ה' / מרן הגאון רבי אליקים געציל פשקס שליט"א ראש ישיבת "גבעת שאול"- בהוצאת צוף

התרגשות רבה בעולם התורה, עם הופעת הספר "עיטורי אמונה "בענייני אמונה ובעבודת ה', מאת מרן הגאון רבי אליקים געציל פשקס שליט"א, ראש ישיבת גבעת שאול ,מתוך שיעורים שנמסרו לבני הישיבה הקדו'