לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום לעילוי נשמת מאיר שמחה בן שרגא פייבל • שמעו ותחי נפשכם

דף כ"א ע"א

רבי יהודה הסובר שאהל שלא נעשה בידי אדם אינו אהל – היינו דווקא כשחללו רק טפח, אבל אם הוא כמלא אגרוף מודה שנחשב אהל להביא טומאה.

חצרות היו בנויות בירושלים ע"ג הסלע ותחתיהם חלל, שמא יש שם קבר והחלל מפסיק, ומביאים לשם נשים מעוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהם לעבודת הפרה (עד גיל שבע שמונה), וכשהיו רוצים לילך ולמלאות מים חיים מהשילוח היו מוליכים הבנים ע"ג שוורים – לת"ק היו יושבים ע"ג דלתות כדי להפסיק בין הבנים לקרקע, (וכשהגיעו לשילוח ירדו מהשוורים ומלאו, וחזרו ועלו לשוורים, ולרבי יוסי היו נשארים על השוורים ומשלשלים וממלאים). ולרבי יהודה ישבו על שוורים מצריים שכריסם רחבה, וטעמו: לאביי – לא הוצרכו דלתות, משום שכריסו של השור מפסיק, ואע"פ שאינו אהל הנעשה בידי אדם, כיון שיש בחללו כמה אגרופים נחשב לאהל גם אם לא נעשה בידי אדם, לרבא – בדווקא לא הניחו דלתות, מפני שאז יהא התינוק בטוח שלא יפול, ושמא יוציא ראשו או אחד מאבריו, ויטמא בקבר התהום.

דף כ"א ע"ב

טעמו של רבי יהודה שהתיר לישן תחת המיטה בסוכה – א. אין על המיטה שם אהל, משום שנעשית לישן על גבה ולא תחתיה, אבל שוורים אהל הם שגג השדרה מגין עליהם. ב. מיטה הוי אהל, אך אהל עראי, וסובר רבי יהודה שסוכה צריכה להיות אהל קבע, ולא אתי אהל ארעי ומבטל אהל קבע. ור' שמעון שאסר לישן תחתיו, הגם שסובר ג"כ שסוכה צריכה להיות קבע, משום שסבר דאתי אהל עראי ומבטל אהל קבע.

רבן גמליאל שח ושיבח את טבי עבדו שישן תחת המטה מפני שיודע שעבדים פטורים מן הסוכה, ואמר ר' שמעון שמשיחתו למדנו ב' דברים – שעבדים פטורים מן הסוכה, ושהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו.

אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד – שיתנו לה השומעים את לבם, מפני שמתכוונים ללמד לתלמידיהם דבר חידוש.

הסומך סוכתו בכרעי המטה – כשרה, לרבי יהודה – אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה.

טעמו של רבי יהודה: מחלוקת רבי זירא ורבי אבא בר ממל אם משום שסובר שסוכה צריכה להיות קבע, וזו מיטלטלת על ידי המיטה ואינה קבע, או משום שסובר שאסור להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה, שהרי זה כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה.

נפק"מ בין טעמי הפסול דרבי יהודה – בנעץ שפודים של ברזל וסיכך עליהם, שהם קבע, אך הוא מעמיד בדבר המקבל טומאה.

סיכך על גבי יתדות מעל המיטה – כשרה גם לרבי יהודה, שלא פסל אלא אם סמך הסכך על גבי המיטה, משא"כ אם סמך הסכך על גבי יתידות, אין הסכך על דבר של עראי, וגם אין המעמיד מקבל טומאה.

צפו בשיעור באידיש

צפו בשיעור בעברית

להצטרפות לקבלת סיכום, שלחו הודעה לכתובת sikumhadaf@bezeqint.net והצטרפו לאלפי מנויים מסביב לעולם שהתרגלו ללמוד את הדף ו…גם לזכור אותו!