שפרו מעשיכם וברי"ת לא תופר • רשמי ראש השנה בבאבוב

רשמי ימי ראש השנה שחוו אלפי חסידי באבוב שעשו אותם במחיצת האדמו"ר בבורו פארק, עדיין חקוקים היטב על לוח לבם, לראשונה בשל גזירת המילה בניו יורק, נשא האדמו"ר מדברות קודשו טרם תקיעת השופר

אלפי חסידי באבוב נתונים עדיין בשבוע שלאחר ראש השנה, תחת הרושם של האירוע הנדיר ויוצא הדופן שבו נקט השנה כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א, כשחרג מהמנהג הנהוג בחצר הקודש באבוב מזה כמה דורות, ובה אין האדמורי"ם משמיעים דברות קודש לפני תקיעת שופר, ובצל הגזירה החמורה של שלטונות עיריית ניו יורק על עניינים הקשורים לקיום מצות ברית מילה בשלימות כפי המסורת מדורי דורות עד משה רבינו, השמיע האדמו"ר שליט"א באורח חריג דברים חוצבי להבות אש ברגעים הסמוכים לתקיעת שופר, לפני אמירת הברכה.

קרא עוד:

[postim]

כבר לפני אמירת מזמור "למנצח" שקודם תקיעת שופר, עלה על ארון הקודש המשב"ק המיתולוגי בחצר הקודש באבוב הרב ר' שמחה שטראהלי שליט"א, והשמיע בפקודת הקודש דברים קצרים בנוגע למערכה על שלימות מצות מילה, כאשר כל הציבור נקרא ליטול חלק במגבית המיוחדת שהוכרזה בשמם של כל אדמור"י ורבני ניו יורק על כל ראש משפחה בעיר לתת כופר נפש להוצאות האדירות המלוות את המערכה הכבירה.

מיד לאחר כך, עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א אל בימת הקריאה כדי לשמש כבעל תוקע כמנהגו בכל השנים, והחל באמירת מזמור "למנצח לבני קורח" בהתעוררות עצומה. לאחר סיום המזמור, כשהס עמוק מושלך בביהמ"ד, ואזני אלפי החסידים המצטופפים בבית המדרש הגדול, כרויים ומצפים לפתיחת הפסוקים והברכה על קול השופר, החל לפתע האדמו"ר שליט"א בקול רגש עז בפיסקה "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", וכשקולו נשנק מבכי עצור, קרא האדמו"ר "אנו צריכים להעביר את רוע הגזירה הקשה שהוציאו קשר פושעים כנגד מצות מילה, והרי מצוה זו נוגעת לכניסת האדם לדת ישראל, ויוצא אם כך שגזירה זו היא כעין גזירת שמד רחמנא ליצלן"!

בדבריו המרטיטים הביא האדמו"ר שליט"א בשמו של ה'שר שלום' מבעלזא זצ"ל, בפירוש הפסוק "אשרי העם יודעי תרועה", שעם ישראל כאשר באה עליהם צרה, הם יודעים להתבונן מהו הגורם לצרה זו וכיצד לתקנו. בשעה זו, אין זה הזמן לדבר דיבורים באויר על פרטי הגזירה בצורה טכנית, כי כולנו מבינים שגזירה זו לא באה בחלל ריק, אלא גזירה היא מן השמים לעורר אותנו לתשובה ולתיקון המעשים.
בהמשך דבריו התמקד האדמו"ר שליט"א בדברים הטעונים שיפור ותיקון כדרך להתעורר מגזירה זו, כאשר בראש ובראשונה מצוות מילה קשורה לקדושת ישראל, ובדורנו בהיותנו פזורים בין שפלי אומות העולם שמחדשים עלינו נסיונות קשים ומרים בעניינים הנוגעים לקדושת ישראל, אין עצה ואין דרך אחרת, אלא להתגבר בכוחות ברזל להחזיק במעוז הקדושה. כל אחד מבין, שהדבר נוגע ומקיף את כל תהלוכות האדם בכל יום, בשמירת העיניים ושמירת המחשבה, וכל אחד לפי דרגתו צריך ללחום עם היצר הרע המסית בעניינים אלו, עד כדי מסירות נפש!

כמו כן – הוסיף האדמו"ר – כידוע, ענייני קדושה תלויים בקדושת הדיבור, ועל האדם לשמור את מוצא פיו שלא לדבר דיבורי הבל, ועל אחת כמה וכמה להישמר מדיבורים של ניבול פה ולשון הרע וכיוצא בזה. וכל זה צריך לבוא יחד עם חיזוק עצום בניצול הדיבור לדברי קדושה, בראש ובראשונה בלימוד התורה, שכל אחד חייב להתאמץ לקבוע שיעור תמידי בלימוד התורה בכל יום. ויחד עם זה להתחזק בדיבור התפילה, שהוא מהדברים העומדים ברומו של עולם, ועל אחת כמה וכמה להתחזק בכל הנוגע לאיסור הדיבור בעת התפילה, כי איך רוצים שהתפילה תתקבל כאשר ישנם המזלזלים בה ומשוחחים בזמן שהציבור מתפלל. לתורה ולתפילה יש קשר הדוק עם מצוות המילה – המשיך האדמו"ר בדבריו הנוקבים – שהרי מי שאינו נימול אסור בלימוד התורה, ועל ידי קיום מצות מילה מתקבלים תפילות ישראל, כפי שכתבו בספרי הקודש.

"אומרים בפיוטי ראש השנה בתפילת שחרית "שפרו מעשיכם וברית לא תופר", אם אנו נשפר את המעשים שלנו כראוי, הרי שנזכה גם שלא יפירו מאיתנו את מצות ברית מילה, ונוכל לקיימה בשלימות בכל פרטיה ודקדוקיה"! הוסיף האדמו"ר שליט"א.

וכאן חזר האדמו"ר שליט"א ברוב רגש על הקריאה "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", ופירט בדבריו: "ותשובה" – כאשר נשוב בתשובה גמורה על כל העניינים שהזכרנו, "ותפילה" – נתפלל לבורא שירחם להסיר את הגזירה מעלינו, יחד עם החיזוק הכללי בעבודת התפילה, "וצדקה" – נעסוק בגמילות חסדים זה עם זה, ובפרט נשתתף במצות הצדקה להשתדלות העסקנים העוסקים לביטול הגזירה, כאשר נעשה את שלושת הדברים הללו, בעזרת ה' נזכה להעביר את רוע הגזירה ולבטלה לגמרי.

בהקשר לכך ציטט האדמו"ר שליט"א מדברים שאמר בשנה הקודמת בראש השנה בעת סעודת ברית מילה שהתקיימה בחצר הקודש קודם תקיעת שופר, ובהם רמז בפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" בהקדם מה דאיתא בבעל הטורים על הפסוק לעיל מיני' "מי יעלה לנו השמימה" שהר"ת מיל"ה שזה מרמז על מצוות מילה, ולפ"ז פירשנו דקאי על כל חלקי מצות ברית מילה, כי "בפיך" מרמז על חלק המציצה שכפי המסורת המקובלת בידינו מדורי דורות היא חלק ממצות המילה אותה עושים בפה דוקא. ובלבב"ך רומז על החיתוך דנודע את אשר כתוב בספרי הקודש כי ע"י המילה והסרת ערלת הבשר מלין גם ערלת הלב, לעשות"ו רומז על הפריעה, מל' תיקון כמו ובן הבקר אשר עשה, כי הפריעה הוא תיקון וגמר המילה.

והוסיף האדמו"ר שליט"א, כי לאור הדברים שהתחדשו עלינו כעת, נתחזק בפסוק זה שכאן מונחת גם הבטחה, כי לעולם נוכל לקיים את מצות ברית מילה בשלימות על כל חלקיה ופרטיה, כפי המסורת שמסורה לנו מדורי דורות, כי כל אחד יכול לקיים את המצוה בשלימות "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו". אך יחד עם זה רמוז גם בפסוק זה, כי הדרך לכך הוא על ידי קיום הפסוק כפשוטו, להתחזק בענייני קדושת הנפש והפה בתורה ובתפילה – "בפיך ובלבבך לעשותו", כי אז אכן נזכה כי במהרה תתבטל הגזירה מכל וכל, וזממם הרע של אותם רשעים ומפירי ברית, תופר בסיעתא דשמיא, ובקרוב ממש נזכה לשמוע את הבשורה הטובה שכבר התבטלה הגזירה, עד שנזכה להגאל מהגלות המרה הזו במהרה – סיים האדמו"ר את דבריו הנרגשים, לקול אמירת "אמן" מהדהד מפי הציבור הגדול.

בעוד הציבור כולו נתון תחת הרושם המהדהד של הדברים הנוקבים, החל האדמו"ר שליט"א בפסוקי "מן המצר" ובברכת "לשמוע קול שופר", כשציבור החסידים סמוך ובטוח שבקעו רקיעים לביטול רוע הגזירה.
הדברים שיצאו מעומק לבו של האדמו"ר שליט"א ונכנסו ללב אלפי החסידים בשעת כושר נדירה זו, התפשטו להם עד מהרה בכל ריכוזי החסידות ברחבי תבל, ואף מחוצה להם, כאשר דבריו של האדמו"ר הודפסו והופצו באלפי כרוזים ברחבי ניו יורק, והפכו לשיחת היום בריכוזי היהדות הנאמנה.

3 תגובות

יישר כח גדול על הבאת הדברות קודש, אשרי הדור שיש להם מנהיגים כאלו.

מנהיג משכמו ומעלה!

עוד אדמו״ר אחד כמוהו ואנחנו בתכלית השלימות!

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן