נכספה וגם כלתה נפשי לשמוע מכם אך טוב, ואבקש מאד לקבל מכם צעטיל חשבון הנפש על סך השעות שלמדתם ברציפות, לעילוי נשמתו הטהורה של כ"ק אאמו"ר זי"ע, ובעזהשי"ת אזכור אתכם לטובה | המכתב המלא בפנים

מכתב מיוחד מתפרסם היום (שני) בהיכלי ישיבות ויז'ניץ בישראל אותו כתב מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א אל בחורי הישיבות לרגל ימי השובבי"ם שהחלו אתמול (ראשון) ולקראת יום ההילולא הראשון להסתלקות אביו כ"ק אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זיע"א שיחול ביום כ' אדר הבעל"ט.

קרא עוד:

[postim]

כידוע בויז'ניץ ייחסו חשיבות רבה לימי השובבי"ם ואף היו שאמרו כי הם במעלה יתירה מעשרת ימי תשובה שאפשר לפעול בהם גדולות ונצורות, במכתבו מעורר האדמו"ר את בחורי הישיבות ופתח כך:

שלומים מרובים לכם, אהובי תלמידיי היקרים היקרים והחביבים היושבים עמוק – עמוק בנבכי לבבי, ה' יארך ימיכם ושנותיכם בטוב ובנעימים אכי"ר.

אשר על כן הנני בזה לאהובי תלמידיי, בחורי הישיבות הק', פירות טיפוחיו של אאמו"ר הק' זי"ע, בבת עיניו, ומשוש חייו כל הימים במסירות נפש להתכונן לקראת האי יומא רבה, בהליכה בדרכיו הק' ולהדבק במשנתו שיהא לעילוי נשמתו הטהורה, להתעורר ולהצית אש קודש כאילו בעל השמועה עומד לנגד עיניו בקול חוצב להבות אש.

והנה ידוע ומפורסם דהוה מרגלא בפומיה בדברותיו הק' לבני הישיבה, ענין לימוד ברציפות… ובכן אבקש מכל אהוביי תלמידיי לשנס מתניים, ולהתחזק בתוקף עוז להגביר חיילים ללמוד ברציפות בשעות הלימוד בסדרי הישיבה הן לפנה"צ והן לאחה"צ, ובפרט אשר לעת כזאת מתחילים ימי השובבי"ם הבעל"ט, המסוגלים מאוד לתיקון הנפש ע"י התמדה בתורה הק', וכאמרתו של הק' של אאמו"ר הק' זי"ע, שובבי"ם בגימטריא ש"ס, לרמז כי בימי השובבי"ם על האדם להשקיע ראשו ורובו בלימוד הש"ס, 'כי העיקר לבטל עצת היצר היא הלימוד בעיון ובפלפול', כלשון זקה"ק האמרי נועם זי"ע שהיה חוזר בכל עת.

ואבקש מאד שתרגילו עצמכם בזה ויהיה בזה הכנה דרבה להאי הילולא קדישא, ובוודאי יהא לנייחא לנשמתו הטהורה, כאשר חקק במכתב קודש, וזלה"ק: 'וידוע לכם תלמידי היקרים שכל שאיפתי ומגמתי היא לראותכם מתעלים בעבודת השי"ת בכל הפרטים, ולכן אבקשכם להתמיד בתורת ה' ולעסוק בה מתוך אהבה אחוה שלום וריעות באמת כמאמר חז"ל (ברכות סג:) אין התורה נקנית אלא בחבורה, ואז טוב לכם כל הימים, אכי"ר'.

עוד זאת אבקש, הנה כ"ק אאמו"ר זי"ע היה מעורר תמידין כסדרן וביותר בימי השובבי"ם על ענין ההכנה לתפילה… ובכן אבקש מכם מאד אהוביי תלמידיי להתחזק שלא לדבר כלל דברי חולין לפני התפילה, ולהתכונן כראוי לפני התפילה, ויתקבלו תפילותיכם לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

נכספה וגם כלתה נפשי לשמוע מכם אך טוב, ואבקש מאד לקבל מכם צעטיל חשבון הנפש על סך השעות שלמדתם ברציפות, לעילוי נשמתו הטהורה של כ"ק אאמו"ר זי"ע, ובעזהשי"ת אזכור אתכם לטובה

האדמו"ר הוסיף בכתב ידו: כ"ד אוהבכם בלב ונפש מברככם בברכת הצלחה גדולה בגשמיות וברוחניות השוקק לראותכם מתעלים בדרכי התורה והיראה וחסידות מתוך בריאות השלימות.

המצפה לישועת ד'

חי"ק

 מכתב האדמו''ר מויז'ניץ לבחורי הישיבות - JDN