בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה

העיקר הוא כוונת הלב