קהל חסידי ואוהדי בית טאלנא עלו למעונו של כ''ק אדמו''ר מטאלנא שליט''א ביום הפורים לברך ולהתברך בכל מילי דמיטב ● צפו