התרגשות במעמד לחיים וקביעות מזוזה לבנין "בית נפתלי הערץ וראכיל" בבניין הראשון של מוסד "בית לפליטות" בירושלים שזכה לשיפוץ נרחב • המעמד נערך בראשות כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס שליט"א שהאציל מברכותיו על התורם ועל התלמידות השוהות במקום

התרגשות רבה אפפה את רחוב בהר"ן בירושלים באור ליום ו' כ' כסלו, כאשר מאות בנות מוסדות "בית לפליטות" ובראשם ההנהלה ומשפחת הנדיב הנכבד רבי פייוויש שפירא הי"ו מאנטוורפן קיבלו בכבוד את כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א, שהגיע לקבוע מזוזות בשערי הבנין המשופץ ברחוב חיי אדם שנתרם ע"י התורם החשוב הר"ר פייוויש הי"ו לעי"נ הוריו, ונקרא ע"ש "בית נפתלי הערץ ואוהל ראכיל",

יצוין שבנין זה הינו הבנין הראשון בו התחילו המייסדים החשובים זצ"ל ויבחלט"א, בהכוונתם ועידודם של רבותינו הגאוה"צ זי"ע וגדולי ישראל דאז מלפני מעל שישים שנה במפעל הצלת בנות ישראל שהגיעו ממחנות ההשמדה הנאצית, ומאז ועד היום התרחבו גבולי המוסדות פי כמה וכמה בהוספות בנייני פאר רחבי ידיים בשכונות ירושלים, הבתים הידועים ומפורסמים כ"בית לפליטות" ו"קרית בנות", הצילו חייהן של אלפי בנות ישראל שזכו להקים בתים נאמנים בישראל, ובנין זה שכיום משמש מחסה ובית עבור מעל 40 בנות קטנות בגילאי 9-10 יתומות וחסרות בית שופץ ונבנה מחדש בפאר והדר וביופי.

מנהל המוסדות הרב משה יונה רוזנפלד שליט"א קיבל את פני מרן הגאב"ד שליט"א בדברי התרגשות וברכה בשם מאות הבנות, אח"כ מסר למרן הגאב"ד שליט"א עשרות קוויטלך שנכתבו ע"י הבנות בו הביעו משאלות ליבן.

מרן הגאב"ד שליט"א נשא דברי ברכה וחיזוק למנהלים החשובים העוסקים במלאכת הקודש, ובעיקר הדגיש את ידידותו רב השנים עם המנוח רבי הערצל שפירא זצ"ל מיקירי אנטווערפן, אשר על שמו נקרא בנין זה, אשר היה איש צדקה למופת ועסק רבות בהצלה והושיט עזר לכל מאן דבעי, כמו"כ הזכיר לשבח רב את בנו הנגיד הנכבד הר"ר פייוויש שליט"א אשר רחש ליבו דבר טוב לבנות בנין מפואר לגדל בו בנות ישראל לתפארת.

אח"כ נשא דברים הגאון רבי פנחס ברויאר שליט"א ראש ישיבת כנסת אליהו, בהזכירו את ידידו המנוח הר"ר הערצל ז"ל שכל מהותו היה צדקה וחסד, אשר ממשיך לאחר מותו ע"י בנו היקר הר"ר פייוויש הי"ו העוסק יום וליל למען חולי ישראל וליבו ער לכל דבר שבקדושה.

מרן הגאב"ד שליט"א קבע מזוזה בשער הראשי, כאשר מיד לאחר הקביעה שילב מרן הגאב"ד את ידיו בידי הנדיב וב"ב וחברי ההנהלה ויצא בריקוד נלהב "בורא עולם בקנין".

בסיור בחדרי הבנין המפואר הביע מרן הגאב"ד שליט"א התפעלות עצומה מההוד היופי בו השקיע הנדיב וההנהלה את מיטב כוחם וכספם למען כבד את בית ד' בו יחונכו בנות ישראל לתפארת.

המעמד ההיסטורי השאיר רושם עז ובל יימחה על הבנות וכל המשתתפים.