האדמו"ר מסאטמאר בהתבטאויות חריפות כנגד העיתונים והחכי"ם החרדים: "שומרי תורה חוברים לרשעים עד שנעשים בשר מבשרם, מזמינים אותם לבקר בישיבות ומתחבקים עמהם" • על העיתונים: "עיתונים יומיים ושבועיים עם דעות נכזבות ועקלקלות"

האדמו"ר מסאטמאר תקף בחריפות בלתי רגילה את העיתונים והח"כים החרדים: במהלך ה'לחיים טיש' –  שנערך לאחר הכנסת ספר תורה לבית המדרש 'ויואל משה', נשא האדמו"ר את המשא המרכזי, במהלכם נשא דברים חוצבי להבות אש, כנגד חברי הכנסת החרדיים. כמו כן תקף את כל העיתונים היומיים והשבועונים "המביאים את השקפתם של הציונים הכופרים אל תוך בתי עם ישראל", ודרש מחסידיו בכל תוקף להוציא את הפגע רע הזה מבתיהם.

האזינו לדברי האדמו"ר:


קרא עוד:

[postim]

תמליל מלא של דברי האדמו"ר:

"ישנה אמרה ידועה מהאר"י הקדוש שמפרש מה דאיתא באבות (פ"ב מ"א) 'וכל מעשיך בספר נכתבים', פירש כך: כשיהודי עושה מצווה נרשם בספר תורה שקיים מצווה, וכאשר עובר חלילה וחס על אחת המצוות גם זה נחקק בספר תורה שהיהודי הזה עבר עבירה. ממילא מפרש האר"י הקדוש 'וכל מעשיך', שכל המעשים שלך בספר נכתבים, גם המצוות וגם העבירות נכתבות בספר התורה".

"מרגלא בפומיה של הגה"ק בעל 'קול אריה' זיע"א לחזור על האימרה הזאת של האר"י הק' בדמעות שליש בערב יום כיפור בדרשה טרם כל נדרי. והטעים, משה רבינו אמר 'מחני נא מספרך אשר כתבת' מחק אותי מהספר תורה כי כתוב שם העבירות, בקשתו היתה שלפחות לא יהיה מוזכר בספר תורה".

המצוות והעבירות נכתבות בספר

"כשיש את הזכות ועושים את תשובה מאהבה, וזדונות נהפכות לזכויות, העבירה נמחקת ובספר תורה נרשמת המצווה שנעשתה על ידי שחזר בתשובה מהעבירה. בימים הנוראים מבקשים אנו מהקב"ה אבינו מלכנו כתבנו 'בספר' זכויות, הכוונה היא על זה הדרך שתכתבנו בספר התורה את הזכויות, שנזכה לחזור בתשובה מאהבה".

"המשנה אומרת באבות (פ"ו מ"ב), כל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב מהמקום בו נתן לנו הקב"ה את התורה. התורה המקורית והאורגינלית, כפי שכתבו לפני שחטאו, ויוצאת בת קול ואומרת אוי להן לבריות מעלבונה של תורה. כי כל חטא שנכתב בספר גורם לעלבון לתורה, ובת קול יוצאת ומייללת אוי להן לבריות מעלבונה של תורה".

"חטא בישראל חמור מחטא בחו"ל"

"ארץ ישראל היא בבחינת ספר תורה. כשיהודי מקיים מצוות, נכתבת בארץ ישראל המצווה של אותו יהודי. כשיהודי עובר חלילה עבירה בתוך ארץ ישראל, בספר תורה שנמשל לארץ ישראל, נרשם שיהודי זה עבר עבירה פלונית".

"וזהו הפירוש (ירמי' ב, ז) 'ותבואו ותטמאו את ארצי', שמטמאים את הארץ עם העבירות, ובזה מבינים מה שכתוב 'והארץ אזכור', הקב"ה כביכול אומר: זוכר אני מה שכתבו על ארץ ישראל, מצוות ול"ע גם עבירות".

"כתוב בספרים הקדושים שחטא שחטאו בארץ ישראל חמור יותר מחטא בחו"ל. חטאים שחטאו באר"י נכתב הדבר בארץ הקודש, עבירות שחוטאים בחו"ל אינן נכתבות בארץ ישראל. אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה".

"תודה לקל שיש כאן מקום ובעוד מקומות יקרים שיושבים שומרי תורה ומצווה ומדקדקים על קלה כבחמורה. לומדים תורה ומקיימים מצוות וכל מעשיהם בספר תורה בארץ ישראל נכתבים. וזו נחת רוח לבורא כל העולמים ונחת רוח לארץ ישראל".

"פורקי עול, מחללי שבת ואוכלי נבלות וטריפות"

"אך כואב הלב ומשים על הלב, כשרוב רובם של תושבי ארצנו הקדושה הם פורקי עול מחללי שבת אוכלי נבלות וטרפות וכל דבר איסור. הקימו בפלטרין של מלך מלכות של מינות, מקום כפירה ביחידו של עולם, כפירה בעשרת הדברות, כפירה בתרי"ג מצוות, כפירה ב'שמע ישראל', כפירה בכל התורה כולו מ'בראשית ברא' ועד 'לעיני כל ישראל', כפירה בתורה שבכתב וכפירה בתורה של בעל פה".

"ול"ע, 'וכל מעשיהם בספר נכתבים', בארץ ישראל ובקדושת ארץ ישראל נכתבים הדברים ל"ע, וכל יום יוצאת בת קול ואומרת אוי להן לבריות מעלבונה של תורה, כפשוטו וכמדרשו, עלבון לארץ ישראל".

"עם מי מתחבקים, עם פורקי עול?"

"זה צער לשכינה הקדושה, צער לעם ישראל. הקב"ה אומר 'והארץ אזכור', כביכול זוכר את הצער של ארץ ישראל שהכל גלוי וידוע לפניו. ויכול להיות מציאות מרה ששומרי תורה ומצוות יחברו לאלה הרשעים, מתחברים עמהם עד שנעשים עצם מעצמם ובשר מבשרם. מזמינים אותם לבקר בבתי מדרשות, בישיבות, ומתחבקים עמם. עלבונה של תורה, עם אלה שמלבינים את התורה בכל יום יום, עם אלה מתחבקים?! את אלה מזמינים להיכלי התורה?! מאלה לוקחים כסף לתורה?! כל יום שקיימת בו מלכות מינות בארץ ישראל, הרי ארץ ישראל בצער עד אין שיעור".

"הדעות הכוזבות בעיתונים – מצערות את ארץ ישראל"

"הגענו לארץ ישראל, ואנו משתתפים בצערה של ארץ ישראל. מרגישים אנו את הכאב של ארץ ישראל, כי צריכים להרגיש כך. בעוונותינו הרבים, מתפרסם כל יום בארץ ישראל דעות נכזבות ועקלקלות, ציונות, עיתונים, עיתונים יומיים ושבועונים. קונים ומכניסים זאת לבית. קוראים ונהנים מכך, ומתפלפלים עם הדעות שבעיתונים לא ראי זה כראי זה, דרכם לילך ולהזיק, חיבת הארץ, של כבוד ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, ומצערים את ארץ ישראל. הדעות הנכזבות הן הצער של ארץ ישראל. לצערה אין מי שיעמוד לימין ארץ ישראל, להביע את צערה של ארץ ישראל, הדעות העקלקלות".

"הדעות הפסולות הולכות עם שטריימל"

"לפני עשרים – שלושים שנה, היו הדעות הכוזבות והעקומות של קהילות המזרחיסטים, וכל יהודי חרדי באשר הוא בכל מדינה ובכל מקום שהוא, ואין נפק"מ באיזה מדינה, ידעו והעריכו את חיבת ארץ ישראל ואחזו כל הצדיקים בהונגריה מפולין ומרוסיה, בכל מקום שהיה יהודי ירא ושלם, נגד אותה כת. אבל היום לצערנו את הדעות הפסולות לקחו שומרי תורה ומצוות והולכים עם שטריימל ובעקיטשע ועם שיכן זאקן".

"ציונות חסידית, ציונות ליטאית"

"שהקב"ה יעזור לנו ויתן לנו הזכות ולהינצל מהדעות הפסולות הללו, ומבקש אני מכל אחד ואחד, שיקבל על עצמו לא להכניס את העיתונים האלה לביתו. כולם מלאים דעות פסולות, ציונות, ציונות חרדית, ציונות ליטאית, ציונות חסידית, ציונות ספרדית, בגלוי ובסתר. שהשם יעזור שנוכל להתבדל מהם התבדלות גמורה מכל אלה. שנזכור תמיד את משנתו הסדורה של דו"ז בעל דברי יואל זיע"א שלמדנו גופי תורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הלכות והשקפות ברורות, וכמו שאאמו"ר זצ"ל שינן תמיד כן נזכה לעשותו לקיים ללא שינוי כל שהוא".

"שהשם יעזור שנזכה ויקויים 'קרני רשעים אגדע, תרוממנה קרנות צדיק', שנזכה ללמוד תורה ולקיים מצוות עם כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים, בריות גופא ונהורא מעליא, אריכות ימים ושנים תענוג ונחת מכל הילדים, עד שנזכה לרוממות קרן התורה בארץ ישראל ויתגדל כבוד שמים על ידינו בב"א".

בסיום דבריו הנלהבים יצאו החסידים בריקוד סוחף בשירת ברוך הוא אלוקינו… 'והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת'.

                                         •                        •                       •

הכנסת ספר התורה לבית המדרש 'ויואל משה'

בתוך כך, מאות חסידי סאטמאר בארה"ק חגגו באותו המעמד (מוצ"ש) את שמחת הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול 'ויואל משה' בשיכון סאטמאר בבני ברק שנכתב על ידי בני הקהילה בשנים האחרונות לעילוי נשמתו של כ"ק אדמו"ר בעל 'ברך משה זצ"ל, בראשות בנו ממשיך דרכו בקודש כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

התהלוכה יצאה מבית הנה"ח ר' ישראל יעקב שפילמן הי"ו ברחוב מלצר 19 בבני ברק, משם עברה דרך רחובות העיר לעבר בית המדרש בשיכון סאטמאר.

בהגיע הספר לבית המדרש, נטלו האדמו"ר לידיו והחל מרקד עמו ברחבת בית המדרש בשמחה ובדבקות עצומה. לאחר אמירת המזמורים, הוכנס ספר התורה אחר כבוד לארון הקודש. לאחר מכן נערך מעמד 'לחיים' ברוב עם בראשות האדמו"ר לכבודה של תורה בהיכל ביהמ"ד.

צפו בגלרית תמונות מן השמחה, צילום: בחצרות סאטמאר

הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (1) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (2) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (3) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (4) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (5) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (6) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (7) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (8) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (9) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (10) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (11) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (12) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (13) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (14) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (15) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (16) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (17) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (18) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (19) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (20) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (21) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (22) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (23) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (24) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (25) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (26) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (27) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (28) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (29) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (30) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (31) הכנסת ספר תורה לסאטמאר ב''ב (32)