שם האירגון הוא "אדאפט א כולל" פירוש 'אימץ כולל' שיצא שמו בכל עולם שעושים שותפות בין קהילת בחו"ל וכוללים בארץ
לא “ושים חלקנו עמהם”