איז איבערגעבליבן דערפון וואס געפינען זיך בעיקר אין רבי'שע הויפן בירושה מאבותיהם הקדושים

ירושלים, אין די יעצטיגע טעג ווערט געמאלדן א זעלטענע ליציטאציע וואס וועט פארקומען אין ירושלים דורך די בארימטע קאמפעני 'גנזים' וועלכער רופט ארויס ענטוזיאזם און נייגער פון אנטיק ליבהאבער און זאמלער איבער די וועלט צוליב די אייגנארטיגע כתבי יד און חפצים וואס שטייען צום פארקויף, 'גנזים' האט זיך אין א קורצע צייט ערווארבן א רעפוטאציע פון ארויסשטעלן גאר געלונגענע און אויסערגעווענליכע היסטארישע אוצרות צום פארקויפן, אנטיק זאמלער קוקן ארויס אויף די ליציטאציע און עס הערשט א שטארקע אינטערעס אין בעפארברייטונג צו די ליציטאציע וואס וועט ווערן אפגעהאלטן קומענדיגע דאנערשטאג פ' תבא י"ט אלול הבעל"ט.

אינ'ם בערפארשטייענדן אויספארקויף ווערט ארויסגעשטעלט צום פארקויפן, דער גאנץ ערשטער חסיד'ישער סידור וואס איז געדרוקט געווארן, ווי אויך גייט עס זיין דער ערשטער מאל וואס אזא טייערער און זעלטענער סידור ווערט אויספארקויפט.

די רעדע איז ארום דער הייליגער קבלה סידור ר' שבתי, מהמקובל הנורא מבני היכלא קדישא של מרן הבעש"ט הקדוש זי"ע, וואס פארמאגט די הסכמה פון הייליגן רבי ר' זושא זי"ע, דאס איז איינס פון די סאמע טייערסטע סידורים וואס איז פארהאן, ס'איז געדרוקט געווארן צום ערשט אין קארעץ אין יאר תקנ"ד, געציילטע עקזעמפלארן איז איבערגעבליבן דערפון וואס געפינען זיך בעיקר אין רבי'שע הויפן בירושה מאבותיהם הקדושים, אין דעם דאזיגן סידור איז צום ערשט געדרוקט געווארן כוונות מהבעש"ט הק' ווי עס שטייט קלאר אויפן שער בלאט, אזוי אויך מנהגים און נוסחאות התפלה עפ"י הבעש"ט, ווי 'הודו' עש"ק, כגוונא בקבלת שבת,

נישט אומזיסט האבן די גרויסע חסידי'שע רבי'ס משתוקק געווען דאס צו דרוקן ווי עס שרייבט ר' יוסף משה ממעזריטש אין זיין הסכמה  'סידור האריז"ל מכתיבת ידי של המנוח וכו' איש אלוקי מוהר"ר שבתי זלה"ה מק"ק ראשקוב וכבר שמעתי שרבים מצדיקי דורנו וכו' משתוקקים ומתאווים מתי יזכו לראות את הסידור הנ"ל ובפרט שיש בתוכו כמה חידושים ויחודים ממו"ר אור ישראל בוצינא קדישא מהר"י בעש"ט זלה"ה'. הרה"צ ר' חיים'ל אנטיניער האט פארציילט אז ער האט געזען דעם כתב יד פון סידור וואס איז בטעות אריינגעווארפן געווארן אין פייער אבער ס'איז נישט פארברענט געווארן, און דער צדיק ר' אברהם יעקב מסאדיגורא האט זיך אמאל אויסגעדרוקט אויפן סידור אז זיין גאנצע חיות איז דערפון און אזוי אין אלע דורות האבן די הייליגע צדיקים תלמידי הבעש"ט הק' געדאוונט און שופך שיח געווען אין דעם הייליגן סידור.

דער ספר איז נאר איינס פון הונדערט פופציג טייערע חפצים פון הייליגע בריוו און ספרים פון די גרעסטע גדולים וואס ווערט ליציטירט. צווישן די הייליגע טייערע ספרים ערשטע דרוקן ווערט באמערקט עטליכע גאר חשוב'ע און זעלטענע ספרים, צווישן זיי אן ערשטע דרוק פון הייליגן ספר 'אור החיים' הקדוש עה"ת געדרוקט דורכ'ן אוה"ח הק' אליינס אין ליוורנו אין יאר תק"ב, אן ערשטער דרוק 'זרע קודש' פון הייליגן ראפשיצער רב, און א גאנצער סעט ישמח משה עה"ת בשלימות אלע בענדער.

צווישן די כתבי ידות צייכנט זיך אויס, א בינטל בריוו פון די צדיקים רבותינו הק' לבית צאנז וסטראפקוב, א חתימה פון טאלטשווער רב דער שווער פון ייטב לב אויף א כתב אין צפת, א הייליגער כתב יד פון הייליגן ר' מאיר'ל פרימישלאנער זי"ע, הרה"ק הנורא בעל עטרת צבי מזידיטשויב זי"ע, ווי אויך א קונטרס תשובות פון גאון בעל שואל ומשיב, א חתימה פון הגאון בעל מחצית השקל אויף א 'ים של שלמה', א בריוו פון הגאון ר' דוד דייטש בעל אהל דוד, א בריוו פון הגאון ר' שמעון סופר אב"ד קראקא א זון פון מרן החתם סופר זי"ע, א תשובה פון ר' שלמה איגר בן הגאון ר' עקיבא איגר, א בריוו פון הגאון בעל פני מבין, און נאך אסאך.

די ליציטאציע וועט פארקומען אין די הויפטקווארטיר פון 'גנזים' אין ירושלים, אבער מען וועט גלייכצייטיג קענען מיטהאלטן אויף זייער וועבזייטל www.genazym.com, און אזוי אויך דורך טעלעפאנישע פארבינדונג US 8455019990 | ISRAEL 072-2572211, 'גנזים' וועט צושטעלן א ברייטע שטאב וואס וועלן פערזענליך ארויסהעלפן יעדען קליענט.