האם אפשר לשלוח ילד להטביל כלים, הסרת התוויות מהכלים ועוד

ברכת הטבילה
המטביל כלי אחד מברך 'על טבילת כלי', ואם הם שני כלים או יותר מברך 'על טבילת כלים' (שו"ע). דעת הגר"ש וואזנר שהמנהג לברך גם על כלי אחד 'על טבילת כלים' (מבית לוי)
ובדיעבד אם טעה בברכות יצא.

המטביל כלי עם מכסהו יברך 'על טבילת כלי' (הגרש"ז אוריבעך). אבל אם מטביל כלי עם מכסה של סיר אחר, או שמטביל כלי עם מכסה שראוי הוא לבשל עליו בפני עצמו (כגון קערת פיירקס וכיסויה), יברך 'על טבילת כלים' (טבילת כלים).

שליחת ילד קטן להטביל כלים

אין לשלוח ילד קטן להטביל כלים, שכן פסק השו"ע "אין מאמינים קטן על טבילת כלים".
וכתב בהליכות עולם, שדברי השו"ע דווקא על כלי מתכות שטבילתם מדאורייתא, אולם בכלי זכוכית שטבילתם מדרבנן, נאמן הקטן ואפשר לשולחו. ודעת הבן איש חי שאף בכלי זכוכית אין נאמנות לקטן.
יש שנתנו עצה לשלוח כלי ע"י קטן, ולצוותו שיתן לגדול להטביל, וע"ז כ' הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאם הקטן בר דעת מותר. (הובא בקובץ זהר חלק יז'). ויש חולקים שלא יועיל משום שלא יהא נאמן שאכן עשה כך, אא"כ יברר אצל הגדול שאכן הטביל (חיי הלוי, מנחת פרי).

נער בר מצוה שהוא בן י"ג שנה ויום אחד אבל לא נתמלא זקנו, י"א שלגבי כלים שחיובם מדאורייתא דינו כקטן, ולא יטביל עד שיתמלא זקנו (חיי הלוי, טבילת כלים).

וי"א שהרי הוא כגדול ממש, ונאמן גם על כלי מתכות, משום שחזקה שהביא ב' שערות המוכיחים לסימני גדלות (יביע אומר, ציץ אליעזר).
ובתשובות והנהגות כתב, להקל בשעת הדחק בנער בר מצוה חריף שעוד לא נתמלא זקנו.

קטן שאמר שטבל את הכלים, י"א שאם אכן נראה כדבריו – יטביל הגדול שוב בלא ברכה (חלקת בנימין). וי"א שלא עלה אפילו בדיעבד ויטביל עם ברכה (דרכי תשובה).

ומכל מקום, יכול קטן להטביל אפילו כלי מתכות כשגדול עומד על ידו (רמ"א). ויברך עליהם.

הסרת מדבקה מהכלי לפני הטבילה

צריך להסיר חלודה ושאר דברים החוצצים את מגע המים מהכלי לפני הטבילה (שו"ע).
תווית הדבוקה לכלי, צריך להסירה (מנחת שלמה, הליכות עולם, טבילת כלים). ואם אחר שניסה להסיר המדבקה נשאר שיירים ממנה ע"ג הכלי, אם הם מועטים שלא מקפיד עליהם – אינו חוצץ. ואם מקפיד עליהם – חוצץ.

כלי קריסטל שיש עליהם תווית או מדבקה המציינת את יוקרתו של הכלי, ודרך בני אדם להתפאר באותם תוויות, אין צריך להסירם (שו"ת חיים הלוי בשם המנחת יצחק והגר"ש וואזנר). וכתב בהליכות עולם שגדול אחר החמיר בזה לכתחילה, וטוב להחמיר.

הטבלת הכלי לחצאין

צריך להטביל כל הכלי כאחד, ואפילו הוא כלי גדול וארוך, משום שאין טבילה לחצאין.
כלי העשוי מכמה חתיכות, הנכון הוא להטבילו כולו בשלמותו (כשהמים נוגעים בכל חלקי הכלי), ואם הטבילו פרקים פרקים מהני (מנחת יצחק, הליכות עולם).

טבילת כלים בחול המועד

אם צריך את הכלים למועד, מותר לטובלם. ושלא לצורך המועד, אם יש בזה טרחא יש אוסרים (הגרי"ש אליישיב), ויש מתירים (הגרש"ז אוירבעך).

להערות והארות ניתן לפנות בדוא"ל: chaim32a@gmail.com