סגולות נגד נגיף הקורונה מאת הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

להלן שני קטעים נפלאים שאמר ברוח הקודש כ"ק מרן ציס"ע הגה"ק האדמו"ר משומרי אמונים בעל ה"חוקי חיים" זיע"א, וזה מרמז למגיפת הקורונה בכל העולם, ה' ישמרנו לעד, וחיזוק גדול שאנחנו כעת בזמן הגאולה ממש

  • מתוך ספרו "קובץ אמרי קודש" דברים עמוד תרע"ד:

…ובזה נבואה אל המכוון עם הפסוק אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח וגו'. דהנה מחנ"ה, משמעו חיל. וכשם שישנו מחנ"ה בהקדושה, ככה יש זה לעומת זה מחנו"ת מהקליפות והחיצונים. והנה בעת שבנה הקדוש ב"ה את כותל הראשון עם מחנה דיליה כבי', וכן אבהין דעלמא עם משריהון אשר בנו ליתר הכתלים, נמצא שהיה המקדש מוקפת מכל צד במחנות דקדושה, ואשר על כן היה לבו של דוד סמוך ובטוח שלא יירא ממחנות וחיילות הטומאה שזממו להקיפו.

 ואמר עוד אם תקום עלי מלחמה [מצד מחנות הללו], בזא"ת אני בוטח, דהנה מובא בזוהר הקדוש שמלחמה הזו הוא מלחמת גוג ומגוג, וכבר זכרנו לעיל כי הגויים מצד אשר ערלים המה, אינם מסוגלים לעורר במעשיהם הטובים שום אתערותא דלעילא, ולהמשיך על עצמם קדושה. אמנם זיל בתר טעמא דמילתא שהטעמנו בדבר הזה לעיל שהוא מחמת כי אטומים המה, מבלי רצון הלב ונפש דקדושה, ולפיכך אין מחשבתם הטובה מצטרפת למעשה. ונמצא מזה כי אצלם מרובה מדת פרעניות שיכולים להמשיך על עצמן הטומאה והזוהמא וכל טריקין ומרעין בישין, גם מצד מחשבתם ורצון לבבם הרע לבד מבלי עשות מעשה, יען כי אצלם מחשבה רעה מצטרף למעשה. והנה כי כן על דבר זה מועיל אתערותא דלתתא שלהם, כדי לעורר בו אתערותא דלעילא להענישם גם כן על עצם רצונם ומחשבתם להרע לישראל. ואשר על כן הא דחזינן בזמן האחרון מה שהתעוררו הישמעאלים הטמאים והמזוהמים, אשר בשר חמורים בשרם להשליך על ישראל אבנים וכו', בצירוף עם הסכמת ושתיקת כל אומות העולם אשר שמחים בלבבם ומחשבתם על צרתן של עם ישראל זה בהסתר וזה בגילוי, בלי ספק כי על ידי אתערותא דלהון די מתערין בקרבא על זרע ישראל עם כל אופן שהוא, יעוררו חרון אף והכעס מלעילא, בכדי להשליך עליהון בקרוב ממש את אבני האלגביש [הארת ג.ה.ר: וראה זה פלא שהנה: "אבני האלגביש", בגימטריא בדיוק: "הקורונה בם"] המזומנת להם מאז ומקדם, וזאת תהיינה גם המגפה אשר יגוף ה' את כל העמים אשר צבאו על ישראל, כדי להשיב להם במהרה את גמולם הרע אשר חשבו על היהודים על ראשם בהמק בשרם ועינם ולשונם [הארת ג.ה.ר: גם זה רמז למחלת הקורונה, שמדבק בעיקר על ידי הפה והעין. ודו"ק] מלהלך עוד בארץ.

 וזה שאמר דוד המלך ע"ה בזא"ת [היא השכינה הקדושה] אני בוטח וגו' [אשר] כי יצפנני בסוכ"ו [העליונה של סוכה הקדומה שנבנתה עוד מימי קדם, וזאת תהיה בשבילנו לצל יומם ולמחסה

ולמסתור] ביום רעה [של מלחמת גוג ומגוג, להינצל מזרם וממטר כי תמטיר על רשעים פחים וכו', ושמה] יסתירנו בסתר אהל"ו, הוא האוה"ל הארעי של הסוכ"ה, דלאשר מסורת היא בידינו כי מלחמת גוג ומגוג תתרגש בחג הסוכות, ואם כן זה תהיה גם סגולתן של ישראל לינצל מהמלחמה הזאת, כשלא יזיזו ולא ימישו עצמם לצאת החוצה מתחת צל"א דמהימנות"א, וגם באם לא יהיה כל זאת בחג הסוכו"ת ממש, [באשר כבר מובא באברבנאל כי בגאולת בעת"ה, יהיו כל המאורעות תכופות יחדיו בזימנא חדא], מכל מקום יסתירנו הקדוש ב"ה בסת"ר אהל"ו כביכול שבנהו בהתחלת הבריאה כאמור למעלה. וזה לעומת זה מצד שני זאת יהיה חטאת מצרים [ואגפיו מזרע ישמעאל שהוא ראש וראשון להם, ביחד עם] חטאת כ"ל הגוים [משאר אומיא, אשר מחזיקין בידם הן במחשבה דיבור מעשה] אשר לא יעלו [ולא יזכו] לחוג את חג הסוכות בשעת הנסיון שיתנסו לעתיד לבא במצוה הקלה שסוכה שמה וכו' (ע"ז ג' ע"א), משום כי בשעה שיקדיר הקב"ה החמה עליהם, לא יוכלו לסבול ויבעטו בה ויצאו וכו', ובזה יהיו נידונין לחרפות ולבזיון ודראון עולם, וזרע עם הקודש אשר מחזיקים בבריתי, יסתירם הקדוש ב"ה בסתר אהל"ו יתברך, ויבנה לנא זבו"ל בית תפארתינו מתוך רחמים וחסדים מגולים ותחזנה עינינו בשוב ה' שיבת ציון במהרה בימינו אמן.

  • "ברחמים תשוב"

כימי צאתנו ממצרים ללא שום פגע כן גם עתה נצא מהגלות ללא שום פגע ומחלה

להלן פירוש מרביה"ק זי"ע שפירש על הגאולה העתידה בקרוב בהקשר לזמן יציאת מצרים ואשר פירוש זה מקבל משמעות יתר לימינו אנו.

…הקב"ה כבי' הבטיחנו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות (מיכה ז, טו), ובמצרים היו בני ישראל בשעבוד והיו מושפלים בעבודת פרך וכדו', אבל בבוא עת הגאולה יצאו בני ישראל ממצרים בשלום ללא שום צער וללא שום פגע, וכאשר הבטיח השי"ת כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אם כן יראה הקב"ה נפלאות בשעת יציאתנו מן הגלות, שיהא ללא שום פגע וללא שום מחלה, והגם שישנם מלחמות העתידים לבוא לפני הגאולה, לזאת אנו מבקשים שהקב"ה יבלבלם ויסכסך אותם ביניהם שילחמו חרב איש באחיו, הקרובים והרחוקים, וישכחו מבני ישראל, ואצל בני ישראל יתקיים ולירושלים עירך 'ברחמים' תשוב, שיצאו ברחמים וחסדים מגולים מן הגלות המר והנמהר, בקרוב בימינו, יעזור השי"ת שיתקיים בשובה ונחת תוושעון (ישעיה ל, טו), במהרה בימינו אמן.

(ליל ש"ק עקב תשע"א)סגולה גדולה ואדירה להינצל מכל צרה להתענות ולהקיף ציון הרשב"י במירון עם ארבעת המינים

בליל ששי פרשת ויקהל תש"פ, קרא לי כ"ק מרן האדמו"ר ציס"ע הגה"ק מקרעטשניף שליט"א בביתו נאווה קודש בקרית קרעטשניף, רחובות יצ"ו. והראה לי מה שכתב בספה"ק "מגיד מישרים" שנמסרו למרן הבית יוסף (בפרשת אמור) וזה לשונו: והא גשמים דאתי לא הות דוגמא שפך לו קיתון על פניו ח"ו אדרבה נתקבלו דבריכם וכו' אלא דכיון דהקפתם לר' אלעזר בד' מינים הבאים לרצות על המים נתעוררו המים ובאו ואלו הייתם מקיפים פעם אחרת היו רוב גשמים באים לעולם כמו בימי חוני המעגל ומפני כך באו גשמי ברכה רצופים כדי שלא תקיפו יותר עליהם, וכלל זה יהיה בידכם כל זמן שהעולם יהיה צריך לגשמים ביותר תלכו ותקיפו הצדיקים הנזכרים [רשב"י ור"א בנו] ותענו, ועל כל צרה שלא תבוא על הציבור, תקיפו אותם ז' פעמים, ותתענו. (עכ"ל).

וסיים כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שאינו יודע למה לא עושים סגולה זו, שזה סגולה בדוקה ומנוסה, להקיף ציון הרשב"י ז' פעמים עם ארבעת המינים, וזה כולל כמובן גם האתרוג, וצריך להתענות, וכדאי שיהיה עשרה אנשים שיעשו כך. וב"ה יפסק המגיפה. כמו שכתב כאן שעל כל צרה שלא תבוא, תעשו כן ותענו. ובבקשה מי שיכולת בידו, שיעשה כן בדחיפות, ויהיה שליח טוב להצלת ישראל.

יהיה רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות אמן כן יהי רצון

בברכת כהנים באהבה

כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ מח"ס גם אני אודך ושא"ס