ליום ההילולא: מה חשף הרה"ק מזויעהל על כוח סגולתו?

מה חשף הרה"ק מזויעהל על כוח סגולתו? מדוע הורה הרבי מזויעהל להוסיף את השם גד? מה העיד הרמ"מ מלעלוב שהיה בטהרה של רבי שלמה מזויעהל? מדוע הסכים ר' שלמה מזויעהל להתפרסם למרות שזה הזיק לו?  סיפורים ופנינים מרתקים מתוך אוצרות החן של הגה"צ רבי נח גד ויינטראוב זצוק"ל שהיה ידידו ואיש סודו לרגל יום ההילולא קדישא יסוד שביסוד • מוגש באדיבות מכון באהלי צדיקים להדפסת ספרי וכתבי רנ"ג ויינטראוב
 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

 • לחצו כאן וקבלו מנוי חינם לעיתון שחרית

  תוכן מקודם

 • "סבל יומיומי שלא ניתן להעלות על הדעת" גיטי כהן שוברת שתיקה

  תוכן מקודם

 • מזעזע: התאלמן מאשתו ואיבד את מאור עיניו

  תוכן מקודם

יומא דהילולא הרה"ק רבי שלמה מזויעהל זצוק"ל

חד בדרא עטרת תפארת ירושלים

"הרבי מזויהל הרב הקדוש ר' שלמה זצק"ל נכד הקדוש ר' מיכל מזלאטשוו היה איש קדש קדשים. קדושתו ופרישתו וטהרתו מי יכול לספר מלבד גדולתו בתורה היה בו מעשים שאין כמוהו היה ממש חד בדרא עטרת תפארת ירושלים עיה"ק נסתלק בישש"מ ביום כ"ו אייר יסוד שביסוד שנת תש"ה

צריכים לחזק את האמונה

שמעתי מהר"ר שמואל בהר"ר שלמה מנחם ז"ל ששמע מהרה"צ ר' גדליה משה זצק"ל בשם אביו הרה"ק הרבי ר' שלמה מזויהל זצוקללה"ה שאמר "יודע אני אשר מזמן שנעשיתי מפורסם בירושלים היה זה לי להיזק כי פרסום נוטריקון  "פרי-סם" אבל מה אעשה צריכים לחזק האמונה".

הריח ריח בשמים בעת טהרתו

וסיפר לי הרב הצדיק ר' משה מרדכי מללוב שליט"א שהיה בעת טהרתו והריח ריח בשמים. ושאל את כולם אם גם המה מריחים וכולם הריחו ריח בשמים זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. הרה"צ ר' גדליה משה בנו של הרה"ק הרבי ר' שלמה זצק"ל מזוויל נסתלק בכ"ד חשון תש"י

לי יש סגולה לתת עצה טובה

אתם נצבים היום כלכם וגו' מחטב עציך עד שואב מימיך (דברים כט, י). ופירש הרה"ק ר' שלמה מזויהל, חטב עציך – זה צדיק שנותן עצות טובות לישראל, שואב מימך – זה צדיק ששואב תורה לישראל. וזה הצדיק שנותן עצה טובה לישראל, זה עוד לפני הצדיק שלומד תורה לישראל. [ר' יוסף קורנפלד מטורנא].

ומענין לענין באותו ענין, שמעתי אני נח מהרה"ק מזויהל זצ"ל, אשר לכל צדיק יש סגולה אחרת, ולו יש סגולה ליתן עצה טובה.

וניבא שיוליד בן וכך היה

סיפור מופלא סיפר אחיו של של הגה"צ רבי נח גד,  רבי אהרן ויינטראוב זצ"ל, בהקדמה לספרו 'דביר אהרן' על הסיבה להוספת השם אצל אחיו נח – 'גד', למרות שאביו קרא לו רק בשם 'נח': "על ידי מעשה שנפטרה עליו אשתו הראשונה, הצדקת הגדולה  בת גדולים מרת יוכבד ע"ה ועוד לא היה לו בן (רק בת יחידה) והרעיש עולמות שלא קיים עדיין מצווה הראשונה מצוות פריה ורביה שצריך להיות בן ובת, וציווה לו הצדיק הקדוש רבי שלמה מזוועהיל זצ"ל להוסיף לו שם למזל טוב שיעזרהו ה' למצוא לו זיווג שני וניבא לו שיוליד בן וכן היה. והוא האברך המופלג בתורה ויראת שמים מהו"ר יעקב דוד שליט"א, ומאז נקרא שמו נח גד".

אחורי איש ולא אחורי אשה

נשאלתי מה שאמרו חז"ל (ברכות סא.) ״אחורי ארי ולא אחורי אשה״, אי זה דווקא בהילוך או הוא נוהג גם כן בישיבה, לבל ישב אחורי אשה. והנה לכאורה אסור, כי על אף שמה שאמרו בתחילה הליכה ["לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך"], נראה דווקא הליכה, אבל ממה שסתם אחר כך ״אחורי ארי ולא אחורי אשה״ ולא דורש הליכה, נראה שאפילו ישיבה אסור.

ואמר לי הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע בשם הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, שזה קאי דווקא על הליכה אבל ישיבה לא.

ונראה, שהרה"ק מזוועהיל זי"ע אמר זה לפי מדרגתו, שהוא היה מאוד מקודש ולא אכפת ליה, ולכן ממה שאמרו לא יהלך, לא רצה לומר כנגד דברי חז"ל, אבל דבר זה נאמר רק לאיש כמוהו, ברם סתם בן אדם, בוודאי אסור.

על כך יש לי ראיה ממה שאמרו התוספות (שבת יג. ד״ה ופליגא דידיה אדידיה) וז״ל: "והוא היה יודע בעצמו שלא יבוא לידי הרהור שצדיק גמור היה, כדאמרינן (פ״ב דכתובות דף יז.) דר׳ אדא בר אהבה מרכיב לה אכתפיה ומרקד, א"ל רבנן אנן מהו למעבד הכי, א״ל אי דמיא לכון כי כשורה לחיי, ואי לא לא, והספר לא חש לפרש ולהאריך כאן למה היה עושה", עכ"ל התוס'.

לא תיתנא ענווה דאיכא אנא

מאדמו"ר הקדוש ר' שלמה מזויהל זצק"ל, "לא תיתנא ענוה דאיכא אנא" הנה אמרו ז"ל דל גאה אין הקב"ה סובלו.

והנה ר' יוסף היה חלש וגם עני וא"כ אין מהרבותא כל כך שהיה עניו וזה שאמר ר' יוסף "לא תתנא ענוה דאיכא אנא", כלומר עניים כמוני יש הרבה כי איך אתגאה ובמה, כי הנני חלש ועני.

אבל משמת רבי בטלה ענוה כלומר ענוה כרבי שהיה בו ובבניו כל ז' מידות שמנו חכמים אמן. (שמעתי מהר"ר שמעון רבין שליט"א)

גדול כח המקווה

אמר הרה״ק מזוויעהל זצוק״ל: כמה גדול כח המקוה, נוכל לראות ממה שאמרו חז״ל (יומא פה:) ״מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב״ה מטהר את ישראל״, כביכול מי נתלה במי.

כתבות קשורות

תגובה אחת

סגור לתגובות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן