jdn מגיש לגולשים מידי יום את ההלכות האקטואליות במסגרת מדור שונה הלכות • היום ממשיכים בסדרת הלכות חנוכה והלכות ראש חודש טבת ושבת חנוכה

הלכה א'

בערב שבת, מדליקין תחילה נר חנוכה ואחר כך נר שבת, ובלבד שיהא לאחר פלג המנחה. ומתפללין תחילה מנחה. וצריך שיתן שמן כדי שידליקו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, דאם לא כן הוה ליה ברכה לבטלה.

קרא עוד:

[postim]

ואם הדליק אצל הפתח, צריך ליזהר להפסיק באיזה דבר בינם לבין הדלת, שלא יכבם הרוח בפתיחת ונעילת הדלת.

במוצאי שבת מבדילין ואחר כך מדליקין נר חנוכה. ובבית הכנסת מדליקין קודם "ויתן לך".

הלכה ב'

בשבת חנוכה מוציאין שני ספרי תורה. בראשון קורין פרשת השבוע, ובשני המפטיר בשל חנוכה יומו, ומפטירין "רני ושמחי". ואם יש עוד שבת אחת, מפטירין בו במלכים בנרות דשלמה.

בראש חדש טבת בחול, מוציאין שני ספרי תורה. בראשון קורין תלתא גברי בשל ראש חודש, ואחר כך הרביעי בספר התורה השני בשל חנוכה יומו, משום דראש חודש תדיר טפי, וקיימא לן "תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם", ולכן מקדימין ראש חודש.

ואם טעו והתחילו לקרות בשל חנוכה, ואפילו עדיין לא התחילו לקרות, אלא שכבר בירך העולה, אין צריכין להפסיק, אלא העולה גומר קריאתו, ואחר כך קוראין להנשארים בשל ראש חודש.

אם קראו ראשונה בשל ראש חודש כראוי, אלא שטעו וקראו גם את הרביעי בשל ראש חודש, אפילו נזכרו מיד לאחר שבירך הקורא, אם לא הוציאו רק ספר תורה אחד, אין צריכין לקרות יותר. אבל אם הוציאו שני ספרי תורה, שיש כאן חשש משום פגמו של ספר תורה, שלא יאמרו פסול הוא, צריכין לקרות בו חמישי בשל חנוכה, ואחר החמישי יאמרו חצי קדיש.

חל ראש חודש טבת בשבת, מוציאין שלושה ספרי תורה. בראשון קורא שישה גברי בפרשת השבוע. בשני, שביעי בשל ראש חודש, ומתחילין "וביום השבת", ואומרים חצי קדיש. ובשלישי מפטיר בשל חנוכה יומו.

ומפטירין "רני ושמחי". ואף על גב דתדיר קודם, זהו בקריאה, שקורין שניהם; אבל בהפטרה, שאין מפטירין אלא אחת, דוחין של ראש חודש וקוראין של חנוכה, משום פרסומי ניסא.