הספר ים של שלמה מאת רבינו המהרש"ל נכתב בנס עליו הוא מספר בהקדמתו וזכה להיות לאחד מספרי היסוד בלימוד הסוגיות שעל הש"ס • עתה הוא מוצע בהוצאה חדשה ומאירת עיניים מבית המאור

כאחד הראשונים הוא גאון הדורות רבי שלמה לוריא זצ"ל, הידוע בכינויו המהרש"ל. עליו המליץ רבינו הרמ"א ש"ראוי לסמוך עליו כעל משה רבינו מפי הגבורה", ומרן החזון איש אמר עליו שזכה לרוח הקדוש. רבים מגדולי האחרונים היו מתלמידיו או תלמידי תלמידיו, כולל הסמ"ע, המטה משה, השל"ה הקדוש ועוד. פסקיו של המהרש"ל הינם אבן יסוד בפסיקת ההלכה, חידושיו היו לאבן דרך בלימוד כל סוגיה בה עיין, בסגנון לימוד עיוני ומיוחד בעומק העניין כאשר כל סוגיה עמל בהעמקת שורש העניין בש"ס. לא היה זה עניין של מה בכך: בתקופתו של המהרש"ל נפוצה בבתי המדרש בפולין שיטת הפלפולים והחילוקים שעשתה את התורה שעשוע וקנתה את ליבות במי הישיבות.
המהרש"ל כמו עוד מגאוני דורו יצא חוצץ נגד השיטה בה ראה עקמומיות מוחין וסטייה מהאמת. כפי שהמהרש"ל מספר העובדה שנקט בדרך אחרת, בחתירה אל האמת ואל שורש הדברים גרמה לו לרדיפות מצד תומכי שיטת הפלפול שניסו להחרימו. המהרש"ל כתב על כך כי "אני אשכם ואערב לבית המדרש בתמיד של שחר ותמיד של בין הערבים והם כלים מעליהם". ואכן התקימה נבואתו. בעוד לא נותר שם ושארית מספרי הפלפולים, ספריו ודבריו של רבינו נפוצו במשך הדורות והיו ליסוד ומוסד בספרות ההלכה והפרשנות התלמודית וספריו התקבלו באהבה על ידי דורות על גבי דורות של לומדי התורה.
ראשון ספריו והידוע ביותר הוא ספר ים של שלמה על הש"ס, עליו מרמז רבינו שנכתב בצורה ניסית בעזרת "נר מצווה". בעל קב הישר מרחיב ומספר כי כאשר כתב רבינו את ספרו ים של שלמה נותר לו רק נר קטן שהיה אמור להספיק לדלוק שעה קלה אך נעשה לו לרבינו נס והנר דלק זמן רב עד שרבינו סיים את ספרו הגדול שהיא גולת הכותרת של כל ספריו. על ספרו העיד רבינו שהיא תכלית מעשה ידיו ועליו הומלץ ש"אין קץ לגודל עומקו וחריפותו". ואמר עליו רבי אליהו לונץ כי מי שלא ראה ספר זה "לא ראה מאורות התלמוד". ספר זה נפוץ מיום פרסומו בכל עולם התורה והיה לספר יסוד ללומדים ובייחוד על מי שביקש ללמוד את יסודות הפסיקה משורשה.
עתה יוצא לאור הספר בהוצאה מחודשת מבית הוצאת המאור בראשות הגאון רבי דניאל ביטון שליט"א, הוצאה שכבר התמחתה בפרסום ספרי יסוד בהוצאה חדשה ומאירת עיניים בבחינת תורה מפוארת בכלי מפואר. כך גם בוצע חלוקה למקטעים קצרים כדי להקל על הקורא. על הספר ים של שלמה עמל צוות של תלמידי חכמים עד שהוציאו דבר מתוקן מתחת לידיהם בהגהה מחודשת בה תוקנו שיבושי דפוס, הושלמו קטעים חסרים, פותחו ראשי התיבות ועוד. עוד נוסף מדור מראי מקומות, ציונים והגהות. בראש כל דף הוצבו דברי הגמרא כדי להקל על הלומד. כך גם, לפעמים נראה כי רבינו עוסק בעיון ההלכה בסוגיה אף שלמעשה הינו תוך כדי כך מפרש את דברי הגמרא, לכן הודגש לשון הגמרא המובא בתוך דברי רבינו כדי להקל על המעיין להיווכח כיצד על פי דברי רבינו מתפרשת הסוגיה. עתה יכול כל לומד ליהנות גם הוא מאורו הניסי של רבינו המהרש"ל.