מה גרם לאברך שעיין בספר לזמן קצר לקנות ממנו 18 עותקים? מה גרם לאברך אחר לומר: "עכשיו אני יודע את התורה"? ומה יש בספר 'אלה המצוות' של מכון המאור שגורר אחריו התלהבות כה רבה? זה לא רק ספר ייחודי שעונה על הצורך שכל יהודי ידע את המצוות במלואן, אלא הרבה יותר מזה. כל התורה כולה על רגל אחת

מזה שנים ארוכות שבולט מכון המאור בהוצאת ספרי יסוד של ארון הספרים היהודי, ומאות אלפי כרכים ממגוון ספריו כבר קנו להם אחיזה בכל בית יהודי כמעט בכל רחבי העולם. הגאון הרב דניאל ביטון העומד בראש ההוצאה הגדולה הזו, כבר קיבל במשך השנים דברי תודה ושבח רבים על המפעלים החשובים והמיוחדים של מכון המאור. אבל הסיפור הבא הדהים גם את הרב, כפי שהוא מספר:
"יום אחד מגיע ללשכת ההוצאה אחד מהאברכים החשובים בשכנותי ורכש עותק של הספר אלה המצוות. הספר הינו בן חמשה כרכים עבי קרס לא ספר שקונים אותו בהיסח הדעת וכלאחר יד. אבל לאחר שבוע הוא מגיע שוב ללשכת ההוצאה וביקש 18 עותקים של הספר. אנו נדהמנו ושאלתי אותו: אתה בטוח שאתה מעוניין ב-18 עותקים, זה לצורך מסחרי? והוא אמר לי לא, תשמע אני קניתי את הספר הזה כמשלוח מנות לאבי שליט"א, הוא למד את הספר והתלהב כל כך, עד שקבע שהוא חייב שלכל אחד מנכדיו יהיה את הספר הזה, לכן ביקש שארכוש עותקים שיוכל לתם מתנה לכל אחד מהנכדים".
ויש סיבה מדוע התלהב אותו יהודי מספר 'אלה המצוות', שכן דומה ואין מי שלא יעיין בספר הזה ולו למספר דקות, כדי שיבין את הייחודיות והעוצמה הגלומה בספר, הנושא בו רעיון מקורי וייחודי.
מניין של תרי"ג מצוות כפי שמנה הרמב"ם ועוד פ"ז מצוות שמנו אחרים כפי שאמרו חכמינו, לעם ישראל, זה יסוד התורה, אבל כמה מאותן מצוות אנו מכירים? וכבר הזכירו גדולי ישראל, בניהם הסמ"ק והסמ"ג והרס"ג ועוד ועוד עד כמה חשוב שכל יהודי ויהודי ידע את סדר המצוות. בשל"ה הקדוש כבר כתב "צריך האדם לידע ולהתבונן בכל פרשה ופרשה, ולהבין ענין המצוות הכתובות בזאת הפרשה, הן מצוות עשה הן מצוות לא תעשה עד תשלום כל התרי"ג". וגדול הדורות מורינו המנחת חינוך כותב גם הוא בהקדמתו על ההכרח שעל כל אחד לדעת את כל התרי"ג: "…חובה על כל ישראל לידע אותם, כי המה יסוד התורה שבכתב ושבעל פה..".
ספר "אלה המצוות", עונה בדיוק על הצורך והחובה הזו להכיר את התורה השלימה ומציג את סדר המצוות על הסדר של הרמב"ם אחת לאחת, בכל מצוה הועתקו תחילה דברי הרמב"ם מספר המצוות שלו. אחר כך ההלכות המרכזיות של כל מצוה ודיני המצוה מדברי הרמב"ם, השו"ע והפוסקים, וגדולי האחרונים. כולל מקורות הערות והרחבת דברים למעיין על פי דברי הפוסקים, ראשונים ואחרונים.
כך נוספו מצוות שלא מנה הרמב"ם אך מנו אותם אחרים כמו הרס"ג הבה"ג ועוד וכך גם מצוות דרבנן. על זה נוסף קונטרס מיוחד ומורחב על ל"ט מלאכות השבת לפרטי פרטים ועיקרי הדינים, שהובא גם הוא בסוף הכרך האחרון. כל זה בתוספת מפתח עניינים לנושאי הש"ס, ועל פי סדר פרשיות התורה.
פנינה מיוחדת נוספה לספר עם קונטרס 'איבעיא להו' ובו תרי"ג קושיות, אחת לכל מצוה, ותרי"ג תירוצים נפלאים ומתוקים מדבש כדי לחדד ולפלפל ברוחב דעת בכל מצווה.
ומרגלית נוספת שמופיעה במדור הנקרא "טעמי המצוות" והוא ליקוט מראשונים ואחרונים על טעמי המצוות על כל מצוה ומצוה עשה ולא תעשה.
כך מי יקיים את הוראתו של הסמ"ע וילמד הלכה כל יום בסופו של דבר ידע על בוריו ובאופן מסודר את עיקרי התורה.
ואכן כפי שמספר אחד האברכים שרכש את הספר: "אני למדתי בישיבות שנים ארוכות ואז שמתי לב שאני יודע בעצם כמה דפים במסכת בבא קמא וכמה דפים בקידושין ועוד בכמה מסכתות אך איני בעצם מכיר את התורה. כשראיתי את הספר, החלטתי ללמוד בו על סדר, היום אני עדיין בעיצומו אבל מרגיש שרכשתי לי סוף סוף הכרה בחלקי התורה השונים". וכבר אני יודע איפה יש מחלוקת הראשונים או האחרונים וכדומה אם יש ספר עליו ניתן לומר. ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת – זה הספר".
והיום לאחר הצלחת היצירה התורנית הזו ורבים אומרים מי יראנו טוב גם אלו שאינם דוברי עברית לכן עמלים במכון המאור לתרגם לאנגלית לספרדית וצרפתית

אלה המצוות – ביאור לתרי"ג מצוות. ה' כרכים