ספר ייחודי – 'שמע בני' מהגאון הגדול רבי דב יפה זצוק"ל

בהוצאת צוף הוצאה לאור
ספר ייחודי רואה אור בימים אלו. עולם התורה איבד לפני כששה חודשים את זקן המשגיחים הגאון הגדול רבי דב יפה זצוק"ל, אשר אורו הפציע על פני כל תופשי התורה ומבקשי ה', בהיותו דמות לאמת וטוהר המידות, מעתיק המסורת מרבותיו ובפרט מרן החזו"א זיע"א. עם כל עוצם גדולתו, היה כל יחיד לפניו בבחינת 'בני' חביב ואהוב לפניו, ליישר לפניו הדרך ולהנחיל עצתו.
עולם התורה שהתייתם בחודשים אחרונים ממרן ראש הישיבה הגאון רבי יהודה לייב שטינמן זצוק"ל חש כי אבד הרועה והנו נבוך במים הגועשים. לאור בקשת רבים וטובים הרהיב עוז תלמידו הקרוב הרה"ג רבי ידידיה יוסף שוורץ שליט"א לערוך מחדש את שיחותיו, אשר הוציא עוד בחיי המשגיח מדי שבוע, לעבור שוב על הכתבים, לנפותם בשבע נפות ולזקקם, עד אשר יהיו בדקדוק מושלם. יצוין, כי מרן המשגיח סמך ידו על הכותב, שהינו מיטב לכתוב דבריו נכוחה, ולעיתים אף הביע את שמחתו הרבה מכך.
השיחות סודרו לפי סדר הפרשיות והמועדים, כפי שנאמרו הדברים בשעתם, מחולקים לפי נושאים ותתי נושאים, באופן שכמעט כל נושא הנוגע למהלך חייו של האדם, ממוצה בהם. דרכו הייחודית של המשגיח והניחוח המשכר, נשמר במהלך כתיבת השיחות, כך שאלו ששמעו אותו, ירגישו ויחושו בבחינת 'בעל השמועה עומד לפניו'.
הגאון רבי אורי ויסבלום שליט"א מזקני המשגיחים בדורנו, אף ייחד דברי ברכה לספר: "אין ספק שתהיה תועלת גדולה בפרסום הדברים למבקשי ה', הן לאותם שלא זכו לשמוע וק"ו לשומעי לקחו, שיהיו מסוגלים לשוב ולהתעורר. הדברים נכתבו בצורה מדויקת ביותר, ובודאי הם ברי סמכא, כפי שנאמרו בשעתו".
ייחודיותו של ספר זה היא בכך שהשיחות נכתבו מדברים בהם עורר המשגיח בעשׂור האחרון, בהם עסק בניסיונות המיוחדים לדורנו, כשדבריו היוצאים מלב טהור ומדמות עטורת ניצחונות, מנתבת את הקורא בדרך סלולה, יורדת לנבכי נפשו ומחזקתו להתגבר על הקשיים והמכשולים.
יצאנו לטעום מצוף אמריו ליהנות מפריו ולשבוע מטובו. אין הפרט אלא ללמד על הכלל, שמנו את הדגש על קשיים וניסיונות העולים ונשמעים בחצרות בית ה'.

ייחודיותו של היחיד
בשיחתו האחרונה המופיעה בראשיתו של הספר, עומד המשגיח על כך, שיש רבים וטובים המיואשים מעצמם ומיכולתם. על כך הוא עונה, שכל אחד נולד עם תפקיד ייחודי וכוחותיו שנועדו להגשים את תפקידו המיוחד רק לו, ואם ינצלם כראוי, אף אם בעולם הזה אינו רואה בזרי התהילה המונחים על כתפיו, בעולם הבא הוא יהיה חשוב. המשגיח משלב זאת, בדוגמאות מגדולים וענקים שידעו את מטרתם וזכו. אגב, בסוף הספר, מופיעה שיחה שלימה בעניין ייחודיותו של כל אחד באשר הוא.

זכייה ביראת שמים
בפרשה נוספת אנו מוצאים, איך שהמשגיח מוליך יד ביד, איך אפשר לזכות ליראת שמים, בשיחה זו, הוא מנתח את הקשיים בהם נתקל מי שרוצה לזכות למדרגה זו, ומה העצות להתמודד עמהם. במהלך הדברים, אפשר למצוא את החיזוק והעידוד אותו הוא נוסך למי ששקוע ומבוסס כולו בתוך ניסיונות כושלים ומרים, עבר ושנה מספר רב של פעמים כנגד רצון הקב"ה.

ההנהגה בשבת
במקום אחר אנו נמצאים, דברים יסודיים על מעלת השבת, איך ראוי לקבל את פניה, מה ההנהגה הראויה בשבת עצמה. אלומות אור השופכות נוגה על פני הקורא, איך להתעלות ולנצל את השבת.

התקשורת הפסולה
המשגיח שראה בהתדרדרות הדור וניסיונות הנוער בדורנו, מעובדות שבאו לפניו ומעדוית רבות שבאו לפניו, עורר רבות בענין, כי אנו נמצאים בדור בו קיים הבירור האחרון, מי לה' ומי ח"ו לא. בין הבתרים, קיימת אף שיחה שלימה, על הנזק הרוחני שבכך אף לטובים, גם לכאלו שחושבים שלא יכשלו. הוא מביא סוגיה מפורשת, כי יש זמנים שבהם רוח הדור אפופה בחיידקים רוחניים המזיקים גם לחזקים שבחבורה. מעלעול נוסף אנו נוכחים במבטו של המשגיח בענין. מסופר כי אחד בא לבקש את ברכתו עבור אחיו השקוע בס"א זו. הלה, את מבוקשו לא קיבל. הוא רק הסביר, כי על כל אחד מוטלת מצות 'ובחרת בחיים' בכל עת ושעה, ומה אפשר לעשות, אם אחיו בחר ברע.

אלו מעט מזעיר ממאות שיחות, המנחות את הלומד בספר לראות אור בחייו, לחוש את אושר התורה והמצוות כבר כאן, המתפרשות על פני הספר 'שמע בני' מזקן המשגיחים הגאון הגדול רבי דב יפה זצוק"ל שבעריכת תלמידו הקרוב הרה"ג רבי ידידיה יוסף שוורץ שליט"א.