בעקבות טענות שהושמעו מצד גורמים שונים כאילו נציגי הציבור החרדי אינם דואגים לבני הישיבות הספרדים לקבל דיחוי מהצבא, מפרסמים הבוקר עשרות ראשי ישיבות מהציבור הספרדי גילוי דעת חד משמעי בנושא. כל הפרטים

לאחר תקופה ארוכה של טענות שהושמעו מצד גורמים שונים כאילו נציגי הציבור החרדי אינם דואגים לבני הישיבות הספרדים לקבל דיחוי מהצבא, הבוקר מתפרסם בעיתון "יתד נאמן" סידרת מכתבים מגדולי ראשי הישיבות הספרדיות בהם ראשי הישיבות פורכים את הטענות ומצהירים: אנו כפופים למרנן ורבנן גדולי ישראל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין.

על המכתבים חותמים כאמור נכבדי ראשי הישיבות הספרדיות.

הגאון רבי בצלאל פנחסי ראש ישיבת "ברכת אפרים" ומחשובי ראשי הישיבות הספרדיות כותב: "בנושא הגיוס שהוא גזירה כללית על עולם התורה, הדבר פשוט שהדרך לפעול בזה שייך אך ורק להחלטתם והדרכתם של מנהיגי עולם התורה הלא המה רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ושאר גדולי התורה אשר עמם."

בהמשך דבריו הוא כותב "וככל אשר יורנו כך יש לפעול על ידי שליחיהם הנאמנים שליחי הציבור, וחלילה להיגרר אחר אותה כת שלצערינו פרקו מעליהם עול מנהיגות הדור ומקיימים בעצמם את אשר יגור ממנו משה רבנו בפרשת השבוע "ולא תיהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה", ואיש הישר בעיניו יעשה".

"זה לא חוק גיוס אלא חוק דיחוי. מגייסים דווקא בחורי ישיבה ספרדיים? שקר!"


הגאון הרב פנחסי תוקף את מפיצי הטענות וכותב "ובמזימתם וערמימותם מנסים ליתן לזה צד עדתי כאילו הגזירה יתירה על עולם התורה הספרדי ועיקר כוונתם לנצל את התמימות שיש בבני עדתנו, ועי"ז להרחיקם ממנהיגות גדולי הדור שליט"א או לנו שכך עלתה בימינו".

מכתב נוסף מהגאון רבי אפרים כהן ראש ישיבת משכנות התורה: "הישיבה היא חלק בלתי נפרד מעולם התורה בהנהגת מרנן ורבנן ובדורינו זכינו להנהגת מרן הגר"ח שליט"א ומרן הגרי"ג שליט"א הנושאים את משא עולם התורה על שכמם וזאת התורה לא תהא מוחלפת ".

הגאון רבי אליהו אבא שאול, ראש ישיבת אור לציון והגאון רבי אליהו סופר, ראש ישיבת רכסים, ששניהם אינם מצביעים בבחירות, כותבים מכתב נחרץ ביותר וכה דבריהם: "מקבלים עלינו את דעת רבותינו עיני העדה גדולי ישראל הנושאים את משא הדור מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ירחמיאל אדלשטיין שליט"א אשר עומדים על משמרת עולם התורה בענייני הסדר הדיחוי של בני הישיבות ועליהם אנו סומכים ואין להרהר אחר הכרעותיהם כלל ועיקר".

"וברוך השם שזכינו לראות סייעתא דשמיא של כל בחור המקפיד על ההוראות לא היה לו שום בעיה או הסתבכות וגדולי ישראל שליט"א מלווים אותנו בכל צעד ושעל לדאוג לכל יחיד ויחיד שיוכל להמשיך לעסוק בתורה. ובאנו על החתום"אליהו סופר אליה' אבא שאול אליהם הצטרף הגאון רבי עמנואל טולידנו.

במכתב נוסף עליו חתמו עשרות ראשי ישיבות ספרדיות, מהישיבות המובילות של עולם התורה הספרדי , מחזקים הגאונים ראשי הישיבות את נציגי הציבור החרדים על פעילותם למען בני התורה, ומצהירים ומזהירים כי בני ישיבות שמסדירים את הדיחוי כמו שצריך ולא עוברים על הכללים של בני הישיבות לא מסתבכים כלל.

ראשי הישיבות כותבים: "אנחנו החתומים מטה שזכינו לסייעתא דשמיא לבנות ולהוביל את רוב מניין ובניין של עולם התורה יוצאי עדות המזרח. מחזקים בזה את "שלוחי דרבנן" חברי הכנסת של הסיעות החרדיות אשר עומדים בחזית בנושא הסדר הדיחוי של בני הישיבות בצורה מעוררת כבוד ובמסירות, ואינם נרתעים ממחרפיהם".

ראשי הישיבות מזהירים את בני הישיבות להגיש את הדיחוי כמו שצריך וכותבים: "הננו להזהיר את כל אחד ואחד מבני הישיבות והכוללים לנהוג באחריות, להיענות לזימוני רשויות הצבא להגשת דיחוי ולהגיש את כל הניירת בזמן כנדרש בכדי להסדיר את מעמדו כבן ישיבה….."
ראשי הישיבות מצהירים כי מי שמקפיד על הכללים כפי שהיה צריך מקדמת דנא לא קורה לו שום דבר, ומביעים את נאמנותם לגדולי ישראל: "ברוך השם שזכינו לראות סייעתא דשמיא שכל בחור ואברך שמקפיד על ההוראות אין לו שום בעיה או הסתבכות. וכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וזכינו שגדולי ישראל שליט"א מלווים אותנו בכל צעד ושעל לדאוג לכל יחיד ויחיד שיוכל להמשיך לעסוק בתורה".

על המכתב חתומים כאמור עשרות ראשי הישיבות הספרדיות החשובות, בהם:
הגאון רבי אברהם סלים ראש ישיבת "מאור התורה"
הגאון רבי בצלאל טולידנו ראש ישיבת "זוהר התורה"
הגאון רבי שלמה אנגלנדר ראש ישיבת "בית שמעיה"
הגאון רבי אליהו רפול ראש ישיבת "כנסת שלום"
הגאון רבי צבי פדידה ראש ישיבת "אור גאון"
הגאון רבי שלום ביטאן ראש ישיבת "דעת חיים"
הגאון רבי שלמה רביבו ראש ישיבת "תורת דוד",
הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו ראש ישיבת אור ברוך
הגאון רבי משה הלוי ראש ישיבת "תפארת הלוי"
הגאון רבי יוחנן טולידנו ראש ישיבת "אוהל התורה" (שארית יוסף),
הגאון רבי שמואל טולידנו ראש ישיבת "רינת יעקב",
הגאון רבי ברוך צבי לב ראש ישיבת "יסודות התורה",
הגאון רבי חנוך כהנים ראש ישיבת "יסודות",
הגאון רבי יעקב ויזמן ראש ישיבת "דברי חיים",
הגאון רבי יעקב שרבני ראש ישיבת "אוצרות התורה",
הגאון רבי עובדיה יוסף ראש ישיבת אוהל יוסף
הגאון רבי יוסף לסרי ראש ישיבת "אש התלמוד",
הגאון רבי יחיאל מיכל טבאל ראש ישיבת "שיח יוסף",
הגאון רבי רדאי יאיר עיני ראש ישיבת "אמיתה של תורה",
הגאון רבי מאיר ועקנין ישיבת "אורחות מאיר",
הגאון רבי ראובן אלקיים ראש ישיבת רינת התלמוד,
הגאון רבי יחיאל תורגמן ראש ישיבת נר ישראל,
הגאון רבי אליהו דוד אוחנה ראש ישיבת שיח יצחק
הגאון רבי רחמים יוסף ראש ישיבת חזון עובדיה
ורבנים וראשי ישיבות נוספים