המידע מוגש כמידע ראשוני בלבד לעורר את המחשבה ושימת הלב לנושא