הסכום המזערי לקבלת זיכוי ממס עבור תרומה הופחת למאה ושמונים ₪ - והסכום הכולל המאפשר זיכוי עלה לתשעה מיליון ₪

דורון ארבלי, מנהל רשות המסים: "תיקון החוק הוא חלק ממדיניות כוללת להעצמת המגזר השלישי לצד שיפור יכולת הבקרה כלפי מוסדות ציבור הנהנים מהטבות"

קרא עוד:

[postim]

פורסם ברשומות תיקון לפקודת מס הכנסה בעניין הגדלת הטבות המס למוסדות ציבור, המחזיקים באישור תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מחד והגברת האכיפה על מוסדות ציבור אלו מאידך.

טרם התיקון, שאושר במליאת הכנסת לאחרונה, תורמים יכלו לקבל זיכוי ממס בשל תרומה בסכום העולה על 420 ₪ ובלבד שלא יינתן זיכוי ממס בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום או על 4,351,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בתיקון שאושר נקבע כי הסכום המזערי לתרומה, המאפשר קבלת זיכוי ממס, יופחת ל – 180 ₪ והסכום הכולל המאפשר זיכוי יעלה ל – 9,000,000 ₪.

מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, ציין כי "תיקון החוק הוא חלק מהמדיניות הכוללת של משרד האוצר להעצמת המגזר השלישי ולעידוד הפילנתרופיה בישראל. לפני כשלושה שבועות הודיעה הרשות על פיתוחה של מערכת ממוחשבת חדשה המאפשרת לאלפי מעסיקים במשק לקבל הרשאה לתת לעובדיהם זיכוי ממס בגובה של 35% מסכום התרומה, בהתאם לסעיף 46 לפקודה, באמצעות תלוש השכר וזאת ללא צורך בפניה של המעסיק לקבלת אישור פרטני לקבלת הרשאה למתן זיכוי במס או לחילופין, ללא צורך של העובדים התורמים להגיע למשרד השומה לקבלת החזר המס. תיקון החוק, שאושר במליאת הכנסת, הוא צעד משלים שכן, מלבד הגדלת התקרה הגבוהה, התקרה הנמוכה בסך של 180 ₪ תאפשר, בראש ובראשונה, פנייה לציבור רחב יותר של עובדים. אנו מקווים שבכך סייענו במינוף תחום ה"מיקרו תרומות" (תרומות בסכומים קטנים) דווקא מציבור העובדים, כדי לבסס מקור הון חדש ויציב למגזר חשוב זה".

בנוסף, עד שנת 1991 ניתנו למוסדות ציבור אישורי תרומות אשר הינם בתוקף כל עוד לא בוטלו. החל משנת 1992 ועד היום, ולאור הניסיון שהצטבר, הוגבל, הלכה למעשה, תוקף האישורים לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים, וניתנה סמכות למנהל להאריך את האישורים לתקופות נוספות, שלא יעלו על שלוש שנים, כל אחת. בכדי לחזק את הבקרה על הגופים וכדי ליצור אחידות בטיפול בכל מוסדות הציבור, נקבעה בתיקון החדש הוראת תחולה אשר תתחום את תוקף האישורים שניתנו עד לשנת 1992. תחימה זו תיעשה באופן מדורג, כדי לתת למוסדות הציבור המחזיקים באישורים אלו את הזמן הראוי להיערך לכך.