לאחר הוראת שרת המשפטים שלא לאפשר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר להופיע בפני וועדות הכנסת, היועץ המשפטי לכנסת מבטל הוראה זו וקובע: "הכנסת אינה מתערבת בזהות הנציג הנשלח מטעם היועץ המשפטי לממשלה"

בשעות הערב פרסם היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, חוות דעת ולפיה אין למנוע מהמשנה לפרקליט המדינה, עו"ד דינה זילבר, להופיע בפני ועדות הכנסת, חרף הוראתה של שרת המשפטים איילת שקד שלא לאפשר לה זאת, עקב כך שמביעה לשיטתה עמדה פוליטית ולא רק מקצועית.

במכתב ששלח ליושב ראש הכנסת, לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה כותב עו"ד ינון, כי החליט להתערב בנושא זה לאחר ששמע את יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יואב קיש שאמר, כי "ימנע את הופעותיה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, וכי מספר יושבי ראש נוספים יעשו כמותו".

המשנה ליועמ"ש בביקורת בוטה על הממשלה; "שתתמודד במרצ"

עו"ד ינון כותב, כי "כידוע, כעניין שבשגרה, ועדות הכנסת מזמנות לדיוניהן נציגים של משרדי הממשלה השונים, ובהם נציגי היועץ המשפטי לממשלה. ככלל, הכנסת אינה מתערבת בזהות הנציג הנשלח מטעם המשרד הממשלתי הרלוונטי, או מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, וזוהי פררוגטיבה שלהם לקבוע מי מייצגם בדיוני הוועדות בכנסת".

"לצד זאת, קיימת הסמכות הקבועה בסעיף 21(ב( לחוק-יסוד: הכנסת והמעוגנת אף בסעיף 42(ד( לחוק-יסוד: הממשלה ובסעיף 123 לתקנון הכנסת, לפיה ועדה בכנסת רשאית לחייב נושא משרה או ממלא תפקיד בשירות המדינה להתייצב בפניה. במקרה שבו הוועדה מבקשת לזמן אדם ספציפי, הזימון נעשה 'באמצעות השר הנוגע בדבר או בידיעתו', ואולם השר רשאי להודיע לוועדה כי הוא עצמו יופיע במקום מי שזומן", הוסיף היועץ המשפטי לכנסת.

בסיום מכתבו קובע עו"ד אייל ינון, כי "מבלי להיכנס למחלוקת שהתגלעה בין שרת המשפטים לבין היועץ המשפטי לממשלה אשר ראוי לה כי תיושב בממשלה, הרי שמנקודת מבטה של הכנסת ברור כי הליכי חקיקה תקינים מחייבים לשמוע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להצעות החוק הנידונות בוועדות, וכי יושבי ראש הוועדות אינם יכולים לערבב בין הבעת עמדתם ביחס למחלוקת האמורה לבין עשיית שימוש בסמכויות הניהול המסורות להם כדי להכתיב ליועץ המשפטי לממשלה, שעל מעמדו הייחודי ועצמאותו המקצועית אין חולק, מי יציג את עמדתו בוועדה. אשר על כן, וככל שעוה"ד זילבר תישלח על ידי היועץ לייצגו בדיון בוועדה מוועדות הכנסת, יש לאפשר לה להופיע בפני הוועדה".

מנדלבליט הנחה את זילבר לא להופיע בכנסת – אך מתח ביקורת על שקד

בנט: "לא נשתתף בישיבת ממשלה כשזילבר נמצאת שם"