בס"ד זכור בעיקר מבצע מ שניהלו א ו- ג , כמו כן זכור