רפואה שלמה בקרוב ממש ויזכה לראות את משיח צדקנו בקרוב ממש.