החיים היהודים גם הם בשפל, כאשר השבת הולכת ונעקרת בתל אביב, לקראת שבת קבלת התורה בו כל כלל ישראל יאמרו בחילו ורחימו "זכור את יום השבת לקדשו", אשר בו מתכוננים לחלל את השבת בריש גלי, ישבתו את שבת יהודים חרדים יראים ושלמים אשר מקור מוצאם בתל אביב או קרובי משפחתם בעיר, לחזק את רוח היהדות ולתת עוז ותעצומות לכל עניני הדת.

רוח היהדות הנושבת בל אביב יודעה הרבה עליות וירידות, כאשר ראש הקהילות וגבאי בתי הכנסת נאבקים על קיומם של בתי מקדש מעט.

קריאת קודש מיוחדת נתפרסמה מאת הרבי מיפו כ"ק אדמו"ר מביטשקוב שליט"א הפותח "אליכם אישים אקרא!"

אל אחבנ"י די בכל אתר ואתר חכמי לב לוקחי מצוות מצדיקי הרבים ככוכבים, ידוע הוא לכל, משאת נפשו של כ"ק אאמו"ר זצוק"ל כל עוד נשמתו באפו וכל מאווייו היו לרומם ולחזק את היהדות בעירנו יפו-תל אביב בכל האמצעיים האפשריים.

וב"ה זכותו הגדולה עומדת לנו, ועירנו עוברת תהליך חיובי מאד וב"ה בתי הכנסיות שוקקים חיים וחוזרים אט אט לימי הזוהר וקול התורה נשמע בהם ביתר שאת וביתר עז.

וממשיך "נתתי שמחה בליבי בשמעי אשר לקראת שב"ק הבעל"ט שבת "קבלת התורה" נתעוררו אנשי חיל יראי א' לארגן "שבת תל-אביב" אשר בה ישבתו בעירנו ידיד ויוצאי תל אביב להשפיע עוז ותעצומות וחיזוק גדול לחיי היהדות בת"א.

וודאי הוא שהקריאה מעוררת את הזמן, מעמד הר סיני. נעשה ונשמע אמרו כאחד, כאיש אחד בלב אחד.

ומסיים "בטוח אני שכל הנרתמים לענין נשגב זה יתברכו ממעון הברכות בישועות גדולות ונשגבות וימלא ה' כל משעלות ליבם לטובה ולבכרה, עדי נזכה בקרב ממש להרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו שבת בב"א

המברככם מעומקא דליבא לכבוד התורה ולכבוד השבת (-)