הם טיפשים גדולים ומטומטמים
והם לוחמי החורבן והטרור