היום כ"ג אדר א' ימלאו כ"ה שנים להסתלקותו לגנזי מרומים של כ"ק מרן האדמו"ר רבי אהרן מקוידינוב זי"ע

אורו של כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל זרח לפני למעלה ממאה שנה בעיר אוהריוב שבמדינת בסרביה, עת נולד הוא כבן בכור לאביו מרן אדמו"ר רבי חנוך העניך דוב זי"ע ולאמו הרבנית הצדקנית ע"ה שהיתה בתו של הרה"ק רבי מרדכי יוסף משה מוסקוביץ מסוליצא זצוק"ל. כבר משחר טל ילדותו ניכר בו כי לגדולות נועד וכי עתיד ילד רך זה להאיר את עיניהם של ישראל בעת אשר חושך יכסה ארץ. בילדותו בהיותו אך ילד קטן כבן שבע שנים גלה למקום תורה לגליציה הרחוקה אל זקנו מרן אדמו"ר הגה"ק מטופורוב זי"ע, שם עברו עליו רוב שנות ביכוריו בצל הארז אשר בלבנון האי סבא קדישא.

עוד בהיותו אברך צעיר נסע בשליחות קדשו של אביו הקדוש לעם שבשדות בעיירות וכפרים נדחים שברחבי רומניה הרחוקה בהם התגוררו רבים מחסידיו על מנת לעוררם ולחזקם בעיקרי היהדות כשמירת שבת כשרות וטהרה. לבבות רבים קירב לאבינו שבשמים והיה להם למחסה ולמסתור שלא יפלו מהרוחות הרעות והכפרניות שנשבו במקומות אלו ורבים חללים הפילו. דמותו הטמירה וזיו פניו הטהורות היו כמגדלור לרבים מפשוטי העם כשבכך נסך בהם עוז ותעצומות להתגבר על נסיונות הזמן. זכה ובשנות הזעם היתה לו נפשו לשלל, עובדות רבות מסופרות משנים אלו על דקדוקיו בשמירת ההלכה והמסורת ללא סטיה כלשהיא כשלא אחת באה לו זאת במסירות נפש ממש.

לאחר השואה האיומה עת זכה אביו כ"ק מרן אדמו"ר מוהרחה"ד לחון את ארצינו הקדושה וכונן חצרו מחדש בעיר תל אביב, לא משה ידו מתוך יד אביו ועמד לצידו בהנהגת החסידות המעטירה. בית אביו נעשה עד מהרה לתל תלפיות ולאבן שואבת לחסידים מופלגים בני עליה, כמו גם לנדכאים וחלכאים – יהודים מרי נפש שלדאבון לב היו מצויים מאוד בימים ההם. כולם מצאו מענה בבית הקדוש. מאות רבות של אנשים עמדו מדי יום ביומו בתור ארוך בחצר בית המדרש שברחוב טשרניחובסקי לבקשת עצה וברכה ולדרוש את ה'.

ביום המר והנמהר ח' אב תשל"ח עלתה נשמתו של אביו כ"ק מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע בסערה השמימה. או אז נפתח פרק חדש בדברי ימיו המזהירים כאשר קיבל עליו את עול ההנהגה והאציל על העדה משגב רוממותו וקדושתו. רבים רבים נושעו על ידו בתפילותיו הזכות כבן המתחטא לאביו שבשמים. כט"ז שנה עד להסתלקותו לשמי מרום כ"ג אדר תשנ"ד.

כאמור, נמלאים עתה עשרים וחמש שנים להסתלקותו של מרן אדמו"ר זי"ע ולעלותו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א על כס ההנהגה בממלא מקום אבוה"ק. במבט לאחור נפלא לראות את התפתחות המוסדות בשנים אלו, כאשר בסייעתא דשמיא מיוחדת הוקמו הישיבות המתנוססים לתפארה בעיר ב"ב, הן הישיבה קטנה והישיבה גדולה, כאשר מתחנכים בהם מאות בחורי חמד כ"י העולים ומתעלים בדרך התורה והחסידות לאורו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

בסמוך ליום ההילולא התקיים המעמד המפואר "קריבו שושבינין" בו נקראו אנ"ש וידידי בית קוידינוב להטות שכם בנטל הכבד של החזקת המוסדות והישיבות הק'. בהנהלת המוסדות מציינים ב"ה את ההצלחה הגדולה במגבית עד עתה, ועוד היד נטויה בעז"ה לגייס עוד כהנה וכהנה להרחבת גבולי הקדושה ביתר שאת וביתר עוז.

תפילת רבים על ציונו בבית החיים שומרי שבת ז"מ בבני ברק תתקיים היום בשעה 4 אחה"צ – בעת שיעלה כ"ק מרן אדמו"ר מקוידינוב שליט"א בראש קהל עדתו לשפוך שיח ותחנונים ולהעתיר לישועת הכלל והפרט לאור המצב הקשה אשר משנאינו מבית ומבחוץ נשאו ראש.

לפנות ערב תתקיים סעודת ההילולא ועריכת השלחן בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי קוידינוב בשכונת זכרון מאיר בבני ברק שם יעלו בסילודין את זכרו הטהור ופעולותיו לקירוב לבבות ישראל לאביהם שבשמים. זכותו יגן עלינו ועכי"א.