מגבית היסטורית להצלת מוסדות קאמניץ – בצעד תקדימי פנה ראש הישיבה לבקשת עזרה

התרגשות עזה מורגשת בימים אלו במוסדות ישיבת "קאמניץ" לקראת מגבית ההמונים שתתקיים בתקופה הקרובה, עקב המצב הכלכלי החמור שנקלעה אליו הישיבה בשנה האחרונה החליטו ראשי הישיבה ומנהלי המוסדות על יציאה למגבית היסטורית להצלת המוסדות הקדושים.
 • להשקיע נכון ולהגיע מוכנים ליום הדין>>

  תוכן מקודם

 • מה דעתו של מרן שר התורה על רכישת קרקע לקיום מצוות שמיטה

  תוכן מקודם

 • למען תורמי ועד הרבנים: שר התורה בתפילה מיוחדת טרם תפילת כל נדרי

  תוכן מקודם

 • צפו: מרן שר התורה מתפלל על שמות התורמים לועד הרבנים

  תוכן מקודם

לראשונה בתופעת המגביות, מרן שר התורה שליט"א חתם בכתב יד קדשו על כתב התחייבות להתרמת מכרים 

תגלית נדירה התגלתה: מכתבם של מרן הגרח"ע ומרן הח"ח למען קמניץ בכתב ידם.

ההחלטה ליציאה לדרך התקבלה בעקבות כך  שלפני כמה שבועות נקראו במפתיע כל רבני הישיבה ומנהלי המוסדות על ידי מרן ראש הישיבה שליט"א ל'אסיפת חירום' בביתו, ובאסיפה זו הציג  ראש הישיבה שליט"א בפני הנאספים את המצב הכלכלי החמור ביותר בה שרויה הישיבה, ושהישיבה נמצאת בסכנת קיום.

בשלב זה עבר התרגשות ורטט אצל כל הנאספים כשמרן ראש הישיבה הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א פנה אליהם בדמעות ואמר להם: "כל השנים שהיה בכוחי לכתת רגליי ולעשות כל מה שאני צריך למען הישיבה עשיתי לבדי ולא פניתי אליכם לבקשת עזרה, אבל כעת זקנתי ואין בכוחותיי כבר לכתת רגליי אל ארצות הגולה ולגייס את הסכומים העצומים שהחזקת הישיבה ומוסדותיה זקוקה כדי להתקיים, ועל כן פונה אני אליכם בבקשת רחמים, אנא מכם תעשו כל שביכלתכם להגיע לכל תלמיד ובוגר וכל אחד יתאמץ במסירות נפש, עד קצה גבול היכולת ממש, למען הישיבה הק' ומוסדותיה שנמצאים בסכנת קיום לבל יתמוטטו ח"ו.

ביום א' פר' פקודי נערכה ועידה מפוארת, במרכז האירועים 'נוף ירושלים', כשאליה נהרו הבוגרים במערך הסעות שאורגן בסדר מופתי, לטובת המוני הבוגרים שביקשו להשתתף בוועידה. ובמהלך הכינוס הושק מיזם גיוס ההמונים האדיר לטובת ישיבת קאמניץ ומוסדותיה.

המעמד התחיל באמירת פרקי תהילים שנאמרו בהתרגשות גדולה ע"י ראש הישיבה הגאון הגדול ר' ברוך דוב ליכטשטיין שליט"א.

דברי פתיחה על דבר המערכה הגורלית ועל גודל החיוב של כל תלמיד ובוגר וידיד הישיבה להשתתף במגבית חירום זו, נשא הגאון ר' נפתלי גפן שליט"א מרבני הישיבה הק', שדיבר בהתרגשות גדולה, על כך שבודאי כולם יודעים ומבינים שנעשה היום הזה דבר שלא נעשה כדוגמתו מעולם בישיבת 'קאמניץ', לקרוא את כל בוגריה וידידיה אשר רובם ככולם תלמידי חכמים גדולים ועמילי תורה ומרביצי תורה ויראה, ולא נעשה כדבר הזה לקרוא להם לבטל סדר ג' ולבטלם מלימודם למשך כמה שעות, אלא בוודאי אנו מבינים שיש כאן דבר נורא שלא היה כדוגמתו מעולם בעבר הישיבה הק', כי כולנו יודעים והרבה יותר ממה שאנו יודעים אנו לא יודעים, על גודל מסירות נפש ולב של מרן ראש הישיבה שליט"א אשר מסר ומוסר נפשו למען הישיבה הק' ומוסדותיה ולמענו של כל אחד מאיתנו, ומעולם לא ביקש ממאן דהו עזרה בזה, ועכשיו באסיפת חירום שהתקיימה בביתו זעק מנהמת ליבו "כל זמן שהיה באפשרותי עשיתי הכל, עכשיו איני יכול יותר לבדי, אנא מכם ברחמים עזרו לישיבה הק' ולמוסדותיה שלא יקרסו", ולכך ראו על ככה לקרוא לכולם למעמד זה,  שעי"ז בודאי יהיה קיום התורה ולא ח"ו ביטול תורה. וכל אחד מבין  גודל האחריות המוטלת על כתפי כל המשתתפים במעמד וכל ידידי ובוגרי הישיבה הק' ומוסדותיה בוודאי ייטלו חלק במגבית חירום זו, ויזכו לברכת מרן ראש הישיבה שליט"א ששמענו כולנו מפיו שבירך את כל מי שיסייע בעד הישיבה הק' בבני חיי ומזוני רויחי ונחת מכל יוצאי חלציהם.

דברי ברכה נשא הגאון הצדיק ר' בנימין פינקל שליט"א מראשי ישיבת מיר, תלמיד ובוגר הישיבה הק' רבות בשנים, שדיבר על כל עברו והיסטוריית ישיבת "קאמניץ" כשבעים שנה ועל כך שראשי הישיבה ובראשם מרן שליט"א המתמסר לכל אחד בכל המוסדות החל מהת"ת ועד הישיבה קטנה וישיבה גדולה בכל ליבו כבן יחיד ממש ודואג לתת לכל אחד כל צרכיו, ויש לכולנו חמימות והתרגשות כשנזכרים בדברי הערכה וחיזוק שנתן ונותן לנו מרן ראש הישיבה שליט"א, והדגש המיוחד שיש בישיבה הק' הזו שאין למצוא כיום שני לו, הוא הטהרה והנקיות שאין שום דבר וערך לבד מעמילות ושקידה וגדלות בתורה הק' עם יראת שמים טהורה. והוא המשך ישיר לישיבה הק' שיסדה רבן של ישראל מרן הגאון ר' ברוך בער זצוק"ל בעל ה'ברכת שמואל' אשר ידוע גודל קדושתו ויראתו הקודמת לחכמתו העמוקה מיני ים, וידוע המעשה שכאשר שמע דיבור של שמץ חוסר כבוד ברש"י הק' מיד צוה להביא סכין לקרוע בגדיו במעמד כל התלמידים, ועי"ז זכה שכל תלמידיו היו מיוחדים ומצוינים בכל מקומות מושבותיהם ביראתם וחכמתם הנפלאה כידוע, וב"ה כעת המוסדות הקדושים  בארה"ק הם המשך ישיר של יסוד קדוש זה, והמשך של גדלות בתורה ויראה בטהרה ונקיות, ובודאי זכות עצומה שאין כמוה לכל מי שיזכה להיות שותף בהחזקת המקום הקדוש הזה.

ההתרגשות הגיעה לשיאה שאינה ניתנת לתיאור בכתב כאשר הודיע המנחה על כניסתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א לאולם וכל הקהל הק' עמד על רגליו לקבל פניו בשירה וריקודים במשך דקות ארוכות בהתרגשות גדולה.

את המשא המרכזי נשא ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת הגאון הגדול ר' דוד כהן שליט"א, אשר נשא דברים נרגשים על דבר "נדבות הלב" שנזכר בפרשיות של שאנו קוראים בשבועות אלו, הנצרך לבניית משכן ה', וכבר ייסד הגר"ח מולוזין זצוק"ל בספרו "נפש החיים" כי משכן ה' בדורינו אנו הלא הם בתי מדרשות שיש בהם ד' אמות של הלכה, וב"ה זכינו בדורינו להרבה ישיבות קדושות ומפוארות, אבל ישיבת קמניץ אשר אני שכן לה ומכירה רבות בשנים, היא ממש תורה בטהרתה תורה בקדושתה ד' אמות של הלכה כפשוטו שאין שם שום ערך מלבד עמילות ושקידה בתורת ה' מתוך קדושה וטהרה ויר"ש עם מידות טובות ואצילות. והכל מכוחו של אותו זקן רבן של ישראל הגרב"ב זצוק"ל שכך ייסד ישיבתו, כמו שהעיד חתנו הג"ר ראובן גרוזבסקי זצוק"ל בהקדמה ל"ברכת שמואל", שממש לא היה שום דבר תופס אצלו לבד תורה, וזה היה כל החמצן של החיים, וכך הוא בישיה"ק כיום ממשיכי דרכו, ובודאי כל בר דעת ידבנו לבו לבניית ויסוד משכן ה' שנמצא עכשיו בסכנת קיום ח"ו, ועי"ז נזכה לבניין משכן ה' בבית קדשינו ותפארתינו בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.

קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א שבקעה מעומק לב כואב על מצב הישיבה, פעלה רושם עמוק באלפי הבוגרים שקיבלו על עצמם לסייע ולהתרים לטובת הישיבה בסכומים גבוהים במיוחד. ומאות מן הבוגרים חתמו בו במקום  על כתבי התחייבות גבוהים כשהם ניגשים למסור אותם באופן אישי לראש הישיבה אשר האציל על ראשיהם מברכות קדשו.

הוועידה ננעלה מתוך אחדות לבבות ושמחה של מצווה, כשהמוני הבוגרים והידידים מתפזרים לבתיהם חדורי רגשי קודש, כשהם נכונים ונחושים לעשות הכל למען הצלחת המערכה על עתיד ישיבת קאמניץ.ביום ב' פר' פקודי נכנסו רבני הישיבה שליט"א לביתם של מרנן ורבנן, מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שהאצילו מברכתם למען הצלחת המערכה, והתעניינו רבות בפרטי המערכה ואופן הליכות הישיבה הק', ואף פתחו את המגבית בתרומה אישית מהונם.

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, ששנים רבות בידידות עם הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א, אמר שאביו זצוק"ל למד אצל הגרב"ב זצוק"ל והחזיק עצמו כתלמידו המובהק, ומרן שליט"א כאב מאוד את צערו של מרן ראש הישיבה שליט"א והתבטא שזה ממש בגדר ס"ת שרוי בצער, והאציל מברכתו למען הצלחת המגבית וכתב דברי ברכה נלהבים למען המגבית קודש, וגם הרים ראשית התרומה מהונו למען הצלת המוסדות.

לאחר מכן פנו רבני הישיבה שליט"א אל מעון קדשו של מרן שר התורה הגאון הגדול ר' חיים קניבסקי שליט"א שקיבלם בהתרגשות ובמאור פנים מיוחד והשתתף בצערו וכאבו של מרן הגר"י שיינר שליט"א כשתיארו בפניו רבני הישיבה את המצב הכלכלי החמור ואת זעקתו של מרן ראש הישיבה שליט"א ובצעד תקדימי וראשוני לקח מרן הגר"ח שליט"א עט, וחתם בעצמו, על 'כתב התחייבות' שבו קיבל על עצמו להשתתף 'בעצמו' במגבית בגיוס כספים מאת ידידים ומכרים, וכן הצטרף לקריאתו של ראש הישיבה הגאון הגדול ר' יצחק שיינר  שליט"א וכתב שתי שורות בכתב ידו וזה לשונו "מצוה גדולה לסייע לידידי הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א בסיוע נכבד לישיבת קמניץ ובוודאי מרן הגרב"ד זללה"ה יעתיר ממרום על כל המסייעים". מקום החותם.בישיבה חושפים מכתב מיוחד מאת מייסד הישיבה מרן בעל ה"ברכת שמואל" רבי ברוך בער זצוק"ל למען הישיבה, ובו מבואר באריכות את גודל מעלת החזקת תורה עם מקורות רבים מדברי חכמינו זצ"ל.

ובסיום מכתבו הארוך כתב: אחינו! תנו את האפשרות להתורה להתגדל בעולם, ושוב נזכה שיהיו בישראל גאונים וגדולי התורה והיראה כמו שהיו הרבה גאונים בתבל, גאוני ארץ ונקיי טהרה, וירחם ה' עלינו להתיר חותם התעודה ושוב יהיה זרענו זרע ה' מלאים תורה ויראה, אחינו הנכבדים! עורו נא ותמלאו רחמים על תורתינו הקדושה והקימו אותה על ידי מאודכם, וזאת תביא לכם ברכה עד בלי די, תנצלו מכל צרה ופרנסתכם תהיה מבורכת, ויקויים בנו "וכאשר יענו וכו' כן יפרוץ" ונזכה לגאולתינו ולבואו של משיחנו במהרה בימינו, אמן.

בארכיון הישיבה התגלתה איגרת קודש שבו יצא מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצוק"ל בקריאה נרגשת אל אחינו בית ישראל, ובו פירט באריכות  את כל מעלות הישיבה ומעלות העומד בראשה הלא הוא מרן ה"ברכת שמואל", ואת כל תולדות הישיבה וכל גלגוליה ותלאותיה, וקרא לכל אחד לעזור ולתמוך בישיבה למען תוכל להמשיך ולהתקיים ולהעמיד גדולי תורה והוראה בישראל, וסיים בברכה: "ואשרי המחזיקים בישיבת כנסת בית יצחק קאמניץ יתברכו העושים והמסייעים בכל מקום שהם מנותן התורה יתברך שמו בברכת ברוך אשר יקים את התורה".

בתחתית הגליון הוסיף מרן בעל ה"משנה ברורה" פסק הלכה נדיר מסוגו,  לאחר שתיאר באריכות  בכתב יד קדשו את מעלות הישיבה ופירותיה, סיים מרן ה'חפץ חיים' בבקשה היסטורית: "ואבקש לכל מכירי רבנו ובעלי ממון שיקרבו את הישיבה הקדושה הזאת ובזכות זה יהיה ברכה ורוב שפע לכל מחזיקיה ומסייעיה".

לידיעת אלפי הבוגרים והידידים שלא הצליחו להשתתף בכינוס ולכל מי שנדבו ליבו וחפץ להצטרף למערכה על הצלת תורה בטהרתה, וכן כל מי שברצונו לשמוע על עדכונים והתקדמות יתקשר לטלפון 8380*.מכתבו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"אShare on email
שתפו במייל

כתבות קשורות

פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון
פרשת האזינו • המגיד הירושלמי רבי אשר דרוק • צפו
מוצאי יום הכיפורים אצל הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א
השבת מציינים 'שבת יארצייט' של ה'תפארת מרדכי' מפיטסבורג זצ"ל
האזינו: 'חדשות JDN' וגאולה FM במשדר שינעים לכם את ההכנות לשבת
המחבלים שנתפסו והבניין שקרס • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
מחדל הבריחה מהכלא: סוהר הגיע לתא בזמן שהמחבל חפר את המנהרה
ונשמרתם: תוך שעות 3 נפצעו במהלך בניית הסוכה - אחד במצב קשה
סלמון בטעם מעושן / ניסי גולדרייך
מרגש: ילדי הקירוב התאמנו לסובב ג' פעמים על הראש
משלוח של דלק הגיע ללבנון; צעיר ביצע ירי של טיל RPG לשמחה • צפו
ביום כיפור: לוחמי מג"ב עצרו ערבים שיידו אבנים סמוך לביתוניא
עם תרגול ירי: סיום קורס במנגנוני הביטחון של חמאס בעזה • תיעוד
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
ישראלי'ק בש עם מחרוזת ניגונים סוערים: "ליובאוויטש טאנץ"
אברהם פריד עם מחרוזת ממיטב שירי ר' יום טוב הערליך • צפו
לשמר את יום כיפור בהבטה על חסדי השי"ת • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
אוֹצְרוֹת הַחֵן • פרשת האזינו • מתורת רנ"ג ויינטראוב זצ"ל

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו