בין נובמבר 2018 לינואר 2019, הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-9,730 דירות • כ- 64.4% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, וכ-35.6% דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן

חיים שיף, אתר ביזנעס.

נתוני הסטטיסטיקן הממשלתי בלמ"ס אודות הכמות המבוקשת של דירות חדשות – ינואר 2019, מוכיחה כי בשלושת החודשים האחרונים (נובמבר 2018-ינואר 2019) הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על כ-9,730 דירות: כ- 64.4% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, וכ-35.6% דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן;

בשלושת החודשים האחרונים (נובמבר 2018-ינואר 2019) לעומת שלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018): עלייה של כ- 21.6% במספר הדירות החדשות שנמכרו (לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים, מסתמנת באותה תקופה עלייה של 5.8% במספר הדירות שנמכרו); ירידה של 33.6% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן (ירידה של 27.1% לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים);

ביזנעס שימושי

בסוף ינואר 2019 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,980 דירות לעומת 26,340 דירות בסוף דצמבר 2018 ו- 27,260 בסוף ינואר 2018 (התקופה המקבילה אשתקד).

נתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות מופקים משילוב של נתונים שבפיקוח משרד הבינוי והשיכון והמתקבלים ממנו, ושל נתונים שהלמ"ס אוספת ומעבדת עבור יתרת הבנייה במשק.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מדירות חדשות שנמכרו ומדירות חדשות שלא למכירה (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד).

בהשוואה בין הנתונים שהלמ"ס מפרסמת לבין נתונים אחרים, כגון "מספר דירות חדשות" שמפרסם משרד האוצר, יש להביא בחשבון את ההבדלים בין מקורות המידע, הגדרת האוכלוסיות ושיטות החישוב, הנובעים, בין השאר, ממתן מענה למטרות שונות ולצרכים שונים. השוני בהגדרות יכול לגרום להבדלים לא מבוטלים בנתונים החודשיים של שתי הסדרות, ואף למגמות הפוכות בחודש נתון.

הנתונים הם ארעיים, ועל פי ניסיון העבר עשויים להתעדכן בעיקר עבור שלושת החודשים האחרונים. העדכונים נובעים מדיווחים המתקבלים באיחור, ואת חלקם קשה להעריך מראש. ניתן לפרסם את נתוני הסקר מאוחר יותר, ובכך לצמצם את היקף עדכון הנתונים, אבל בשל החשיבות שהלמ"ס מייחסת לפרסום שוטף של הנתונים ולזמינותם, במיוחד בנושא זה שעומד במרכז ההתעניינות הציבורית, הלמ"ס מפרסמת את הנתונים כבר כחודש וחצי מתום התקופה הנסקרת.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות

בשלושת החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על כ-9,730 דירות, ירידה של 6.2% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018). לאחר ניכוי העונתיות (נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות, מהנתונים המקוריים), מסתמנת בתקופה זו ירידה של 9.0% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

בחינת נתוני המגמה (הנאמדים לאחר הסרת השפעת אי-הסדירות ["רעשים"] מהנתונים מנוכי העונתיות) מראה כי החל באוקטובר 2018 החלה מגמת ירידה של 1.5% בממוצע בחודש וזאת לאחר שנצפתה מגמת עלייה שנמשכה מחודש פברואר 2018 בקצב של 1.1% בממוצע לחודש, מכ-3,110 דירות בפברואר 2018 לכ- 3,370 דירות בספטמבר 2018 (תרשים 1 ולוח 1).

הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מכ-64.4% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-35.6%, מדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד).

דירות חדשות שנמכרו

בשלושת החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 נמכרו כ-6,260 דירות חדשות, עלייה של 21.6% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 5.8% לעומת התקופה הקודמת.

בחינת נתוני המגמה של החודשיים האחרונים מראה כי מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.2% בממוצע לחודש. ירידה זו נצפתה לאחר שהחל מחודש פברואר 2018 נצפתה מגמת עלייה שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.3% בממוצע לחודש, מכ-1,700 דירות לכ- 1,920 דירות.

דירות שהחלה בנייתן

מספר הדירות החדשות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 עמד על כ-3,470 דירות, ירידה של 33.6% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה ירידה של 27.1%.

בשלושת החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 החלה בנייתן של 290 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 21.5 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה.

דירות למכירה וחודשי היצע

בסוף ינואר 2019 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,980 דירות לעומת 26,340 דירות בסוף דצמבר 2018 ו- 27,260 בסוף ינואר 2018 (התקופה המקבילה אשתקד).

מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, בשלושת החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, עומד על 14.1 חודשים בממוצע (משוקלל).

איפה יש יותר דירות?

בשלושת החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 כ-25.6% ו – 24.9% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז ובמחוז תל אביב בהתאמה, כ-15.3% היו במחוז הדרום , כ-13.0% היו במחוז הצפון, כ-12.7% היו במחוז חיפה וכ-6.1% במחוז ירושלים.

הדירות שנמכרו מהוות כ-76.7% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז תל אביב, כ-74.2% במחוז המרכז, כ-65.0% בכל אחד ממחוזות חיפה וירושלים, כ-60.0% במחוז הדרום וכ-25.4% במחוז הצפון (תרשים 3 ולוח 3).

היישובים בהם נרשמו למעלה מ-150 דירות שנמכרו במהלך החודשים נובמבר 2018-ינואר 2019:

כ-25,000 דירות חדשות ממתינות לרוכשים – ביזנעס

מבין היישובים בהם נמכרו 150 דירות ומעלה בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, היישובים בהם חלה העלייה המשמעותית ביותר במכירת דירות חדשות בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018) הינם אור יהודה ונתיבות (עלייה משמעותית של מאות ואלפי אחוזים), חריש (עלייה של כ-302.1%) והרצלייה (עלייה של כ-201.3%). הירידות הגדולות ביותר במכירת דירות חדשות בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018) נרשמו בתל אביב-יפו (ירידה של כ-18.8%), חולון (ירידה של כ-8.7%), וחיפה (ירידה של כ-8.4%).

בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, כ-85% מסך הדירות שלא למכירה נבנו למטרת שימוש עצמי (בניה עצמית ובנה ביתך) עלייה של 3.7% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר 2018). מתוך סך הדירות שנבנו בבניה עצמית ובנה ביתך, כ-32.1% נבנו במחוז הצפון, כ-20.3% במחוז הדרום, כ-16.3% במחוז מרכז, כ-13.6% במחוז חיפה, כ-8.5% וכ-6.7% נבנו במחוזות תל אביב וירושלים בהתאמה.

מקור: http://bizzness.net/