אתם לא מפרסמים את התגובות שלי . כיוון שאתם שמאל רדיקאלי