.

                                                                                                       

לראשונה יצא לאור א פולישע הגדה • צוהר למשנת רבותינו צדיקי פולין זי"ע על חג הפסח והגדה של פסח

בשורה טובה לשוחרי חסידות בכלל ולדורשי תורת צדיקי פולין זי"ע בפרט, עת עלה על מכבש הדפוס לראשונה הגדה של פסח רמתים צופים, הפותח צוהר למשנת רבותינו צדיקי פולין זי"ע על חג הפסח והגדה של פסח, מלוקט מתוך ספר רמתים צופים על תנדב"א, בו מובא הרבה דברי תורה וסיפורי קודש כפי שדלה והשקה מרבותיו, הרב המאור הגדול חריף ובקי נר ישראל פטיש החזק חסיד מפורסם מורנו הרב שמואל משינאווא זצוקללה"ה (לשון הרה"ק חידושי הרי"ם מגור זי"ע בשו"ת חידושי הרי"ם אבה"ע סי' ו').

תלמידם המובהק של הרה"ק הרבי ר' שמחה בונים מפשיסחא זי"ע והרה"ק רבי שלמה יהודה לייב מלענטשנא זי"ע, וגם התאבק בעפר רגליהם של קדושי עולם מצוקי ארץ, המאורות הגדולים אשר העניקו חמה בקומתם, הלוא המה הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע, הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב זי"ע, הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'יהודי הקדוש' מפשיסחא זי"ע, הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זי"ע, הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע, והרה"ק רבי יצחק מנעשכיז זי"ע, וחתן הסבא קדישא מרן רבינו הגה"ק רבי אברהם מטשעכנוב זי"ע (נוסח שער הספר דפו"ר – תרמ"א).

כידוע הספר רמתים צופים הוא יחד מסוגו, בהיותו מקור מוסמך ובלעדי להרבה דברי תורה וסיפורי קודש שנכתבו ע"י המחבר ששמע בעצמו מרבותיו הנ"ל, והמחבר עצמו היה גאון וקדוש ושימש בקודש ברבנות של כמה עיירות גדולות וחשובות, וידוע מחסידי קמאי דבעוד שהספר "קול שמחה" הוא כדוגמת תורה שבכתב של תורת  פשיסחא, הרי הספר "רמתים צופים" הוא כדוגמת תורה שבעל פה של תורת  פשיסחא, ואכן במשך כל השנים הרבו חסידים ואנשי מעשה להגות בספר קדוש זה ויעיד ע"כ העובדה שמשנת תרמ"א עת יצא הספר לאור לראשונה עד שנות השואה דהיינו בפחות משישים שנה נדפס הספר בלא פחות מעשרה מהדורות, וכן תיכף לאחר המלחמה נדפס הספר בשנחאי, ומאז ועד הלום נמכר הספר בעשרות אלפי עותקים.

עתה הפליאו המו"ל לעשות וליקטו כעמיר גורנה כל התורות והסיפורי קודש הנסובים על ההגדה של פסח, למען להקל לדורשי ה' ומבקשי חסידות למען יוכלו להגות במשנת רבותינו הק' על חג המצות וע"ס ההגדה, וראו זה חדש הוסיפו מדור "נופת צופים" הכולל בתוכו אלפי ביאורים השוואות והערות, נערך ויו"ל בחסדי שמים ע"י הרה"ג משולם זוסיא היילפרין בן כ"ק אדמו"ר מברעזאן שליט"א חתן כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב שליט"א ונכד כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א ויו"ל ע"י מכון 'זכור לאברהם' סטריקוב – ירושלים.

במכון עוסקים זה כמה שנים בעריכת הספר כולו ללקטו ולסדרו על סדר הפרשיות מועדים וערכים בתוספת נופך במדור  "נופת צופים" הכולל בתוכו אלפי ביאורים השוואות והערות, וה"הגדה" הוא הראשון בסדרת הספרים היוצא לאור עולם, ובס"ד בחדשים הקרובים יופיעו שאר החלקים על סדר הפרשיות, מועדים, שער התפילה, עניני עבודת ה', ערכים, וסיפורי צדיקים.

הספר זכה להסכמתו הנדירה של כ"ק מרן האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א כמו"כ מעוטר בהסכמות הנלהבות של כ"ק מרן האדמו"ר מסטריקוב שליט"א מירושלים. בד"ץ העדה החרדית, והגאון האדיר נפתלי נוסבוים שליט"א.