בכל ריכוזי קהילות 'שבט הלוי' בארץ ובחו"ל יתקיימו ביו''ט התכנסויות רבתיות • בבני ברק בהתכנסות המרכזית בעת רעוא דרעוין בהיכל ביהמ''ד הגדול בראשות בנו מ"מ כ"ק מרן אדמו"ר שליט''א גאב''ד זכרון מאיר • יו"ל ספר תהילים – שבט הלוי.

הערב בליל התקדש חג הפסח חל יומא דהילולא הרביעי של רבן של ישראל פוסק הדור מרן רבינו שמואל הלוי ואזנר בעל שבט הלוי זצוק"ל גאב"ד זכרון מאיר ב"ב וראש ישיבת חכמי לובלין.

עליה ההמונית לציון הק' התקיימה ברוב עם ביום חמישי ער"ח ניסן, כשהמוני התלמידים ובראשם בנו מרן האדמו"ר שליט"א יחד עם אחיו הרבנים הגה"צ שליט"א עלו לציון הק' בבית החיים שומרי שבת זכרון מאיר. לאחמ"כ נערכה סעודת מצוה בהיכל ביהמ"ד הגדול בזכרון מאיר ב"ב לרגל  סיום הש"ס אשר נלמד ע"י כלל בני הקהילה.

בליל יו"ט בבתי המדרש 'שבט הלוי'  יתקיימו סדרי לימוד בצוותא חדא לפני תפילת ערבית ע"י כלל הציבור אשר בו ילמדו משניות מסכת פסחים אשר יחולק בין כלל הציבור.

מחר יום טוב ראשון של פסח בבני ברק יערוך בנו מ"מ כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א – גאב"ד זכרון מאיר, סעודת רעוא דרעוין וסעודת הילולא קדישא. תפלת מנחה בשעה 6:30 בהיכל ביהמ"ד הגדול בזכרון מאיר ב"ב.

בירושלים יתכנסו תלמידי ובוגרי הישיבה בבית המדרש שבט הלוי רח' אהלי יוסף 17  לסעודת רעווא דרעווין וסעודת הילולא קדישא, בשילוב סיום ש"ס בבלי שנלמד לזכרו של מרן רבינו זי"ע, ע"י תלמידיו ומתפללי ביהמ"ד במסגרת חברת ש"ס של קהל שבט הלוי ירושלים. ישא דברים לכבוד יומא דהילולא הגאון ר' חיים שמרלר שליט"א.

באשדוד יתכנסו התלמידים בביהמ"ד שבט הלוי רח' הורקנוס .8 ישא דברים לזכרו הטהור הרה"ג יעקב לנדאו שליט"א ראש כולל שבט הלוי אשדוד.

בברכפלד יתכנסו התלמידים בבית המדרש שבט הלוי רח' ר"י הנשיא. ובביתר עילית יתכנסו התלמידים בביהמ"ד שבט הלוי ברח' חב"ד גבעה ב'.

כמו"כ בכל ריכוזי קהילות שבט הלוי יתקיימו בחג כינוסים לזכרו של מרן רבינו פוסק הדור זי"ע בראשות רבני הקהילות תלמידיו ובאי בית הלוי, יחד עם  תלמידיו הרבים שזכו לשמש אצלו בהוראה, ביניהם נמנים רבנים מופלגי תורה והוראה מכל החוגים והעדות מקהילות היראים בארץ ובעולם, שזכו לבא בשערי בית ההוראה זכרון מאיר שהיה פתוח לכל מבקשי ה' ותורתו הק', כשמרן רבינו זצ"ל נשא את כולם באהבה וחיבה כאשר ישא אומן את היונק עד שהעמידם להיות ראויים להיכנס בשערים המצוינים בהלכה ובהוראה שיעלו את זכרו הטהור.

בכינוסים שיתקיימו ישמיעו דברי תורות הק' הנדפסים בספרי שבט הלוי כפי שכתב בצוואתו הק' "ודבר זה יהי' לי לזכות בעולם העליון, ובפרט אם יזכירו תמיד דברי הלכה, אגדה והתעוררות הנדפסים בספרי שבט הלוי הלכה ודרוש ומה שעדין בכתובים. ובזה מתקיים מכבדו בחיים.

לקראת היומא דהילולא הופיע בעז"ה ברוב פאר והדר ספר 'תהילים – שבט הלוי' אשר הינו אוצר ענק של אמרות טהרות ופנינים יקרים ממרן זיע"א, יצירת מופת זו הינה פרי עמל מבית היוצר של 'מעינות הלוי' האמונים על אוצרות גנזי המלך למעלה מ25 שנים ובשנה זו בס"ד זכו להשלים את המלאכה לאחר עמל והשקעה רבה של צוות רבני המכון שליט"א ומצטרפת לשאר יצירות התורניות אשר כבר זכו לראות אור עולם בכל רחבי העולם היהודי, כמו"כ הו"ל במכון מעינות הלוי גליון מורחב לחג הפסח מלא וגדוש בתוכן תורני של בעל הילולא זיע"א.

קובץ הלכתי הלכתא כשמואל –  ד', יוצא לאור לרגל יומא דהילולא רבא, הקובץ כולל בתוכו אוצר דברי תורה והלכה במגוון סוגיות אקטואליות מאת חשובי פוסקי הדור שליט"א תלמידי מרן זיע"א, אשר שלחו מדברי תורתם לזכרו ובדרכו של מרן רבינו הגדול זיע"א.

בנוסף כולל הקובץ שיעורי הלכה שנאמרו בהיכל הכולל "הלכתא כשמואל", ודברי הלכה שנכתבו על ידי צורבי מרבנן – בני הכולל שיחיו', עיקרו בענייני שבת ובעוד נושאים הלכתיים רבים.

כולל "הלכתא כשמואל", הוקם שבועות ספורים לאחר פטירתו של רבינו הגדול מרן בעל שבט הלוי זיע"א, ונתייסד  על שמו ולזכרו, בכולל בערבי שבתות השוכן בביהמ"ד שבט הלוי בירושלים.

ישובים בקביעות מידי שבוע אברכים צעירים הספונים באהלה של תורה, וביום הששי למדים את אשר יעשון, הלכה למעשה בזמן מיוחד זה – ערב שבת קודש,

אי"ה יהיה קובץ דברי הלכה אלו לתועלת לרבים, ולעילוי נשמת מרן רבינו הגדול, בדרכיו המסולאות נלך עד ביאת ינון,

בימי חול המועד פסח יתקיימו סדרת שיעורי הלכה במשנתו של מרן זיע"א בהיכל ביהמ"ד הגדול בזכרון מאיר בני ברק לאחר תפילה מנחה מפי נכדיו הגאון ר' יוסף בנימין הלוי וואזנר שליט"א ר"י חכמי לובלין והרה"ג ר' מרדכי גלבר שליט"א רב דביהמ"ד מונקאטש ב"ב והרה"ג משה מנדלזון שליט"א – גאב"ד קוממיות.