רפא נא לו למנחם מנדל בן פריידא לרמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ויתרפא מחליו במהירה.