לכאו' אסור לזכות גויים במצוות צדקה. מה א"כ הייתה סברת כ"ק הרבי זצוקללה"ה?