לקראת מועד שנת היובל לסילוקו של הגאון רבי נחום לסמן זצ"ל שהיה ראש ישיבת מגדיאל וראש ישיבת תפרח נדברו תלמידי הגר"נ לסמן זצ“ל למעמד שכולו אומר המשך מסורתו לדורות הבאים, ובו אמרו לחזק את ידי בנו ראש הישיבה הגאון רבי מתתיהו זאב לסמן שליט”א בהמשך הפעלים להוצאת תורתו והכתרתו לרבה של קהילת "עמלי תורה" - שנחאי וראש הישיבה.

המעמד נערך בבית מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א שהעיד על גדלותו הנוראה של הגר"נ לסמן זצ”ל, ואמר כי בשעתו הפנה אליו את קושיותיו, והוא קיבלו בסבר פנים יפות.

בפתח הכינוס השתתף שגריר ארה"ב בישראל מר דיוויד פרידמן ובני משפחתו הקרובים, אשר משוייכים למפעלים להמשך מסורתו של הגר"נ לסמן זצ”ל לדורות. מרן שר התורה שליט”א קיבל את השגריר בסבר פנים יפות, ובירכו שיראה הצלחה בכל מפעליו למען כבוד שמים, ובפרט בפועלו למען תורתו.

כהמשך לכך התכנסו ובאו רבים מתלמידי מרן זצ”ל מהתקופות השונות לבית מרן שר התורה שליט”א לכינוס החיזוק בענין העמדת תורתו של מרן זצ”ל לדורות הבאים. בכינוס השתתפו עשרות שבינהם נראים ראשי ישיבות, מרביצי תורה, ורבנים ודיינים.

ראשונה נשא הגאון רבי משה קפלן שליט”א מדברותיו, ודיבר על דרך בואו ללמוד בישיבה במגדיאל, אחר אשר מרן המשגיח רבי יחזקאל לעונשטיין זצ”ל שלחו לשם, ושם ראו עיניו את יגיעת התורה במסירות נפש ממש, באופן אשר לא בנמצא כלל, והאריך בזה. ומה טוב ומה נעים שבת אחים תלמידי מרן זצ”ל ביחד.

וגם דיבר בשבח הגאון רבי מתתיהו זאב לסמן שליט“א אשר מוסר נפשו למען הצלחת המשכיות תורתו של הגר"נ לסמן זצ“ל לדורות הבאים, וידו כיד כל תלמידי מרן זצ“ל בזה, וסיים בברכה שנזכה לביאגוא“צ במהרה בימינו אמן.

לאחמ“כ נשא דברים הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט“א תלמיד הגר"נ לסמן זצ“ל בישיבת תפרח אשר העלה על נס את עוצם דביקותו בתורה באופן שלא נתפס במושגים שלנו, כלל. כמו“כ סיפר הגרי“ח את אשר שמע מפי הרבנית הצדקנית ע"ה שסיפרה לו אודות בעלה זצ“ל כי פעם בא אליו בעל המכבסה במגדיאל בשביל קבלת תשלום שכר עבודתו, והוא החל לרשום לו הצי‘ק על סך שהגיע לו, אולם תוך כדי כתיבתו שקע על כרחו בעומק עיון התורה, ושכח לגמרי מענין הצ‘יק בו עסק לכתוב, ולא צלח בידי העומדים שם להסיח את דעתו מתורתו.

בהמשך הכינוס הודה רב הקהילה וראש הישיבה הגאון רבי מתתיהו זאב לסמן שליט“א למרן שר התורה שליט“א, ולשאר תלמידי מרן זצ“ל, אשר רוחו של מרן זצ“ל בוערת בקרבם ללא מנוח, עד כי יעמידו מסורתו לדורות כדבעי, ואשר על כן נתאספו כולם לכינוס הזה.

כמו“כ אמר כי כזו דביקות של תלמידים ברבם כפי שרואים אצל תלמידיו של מרן זצ“ל, אינו בנמצא כמעט, ופלא הוא שכל אשר חסה בצילו של מרן זצ“ל אם זה בישיבת מיר באמריקה, או במיר בירושלים, או בישיבת נובהרדוק בית יוסף ב“ב, או בנובהרדוק בצרפת, או בוולוז‘ין בב“ב, או בישיבה במגדיאל או בישיבה בתפרח, כולם שוים לטובה, אשר תקופת היותם לומדים אצל מרן זצ“ל שינתה את חייהם, והם דבוקים בו ובתורתו כל הימים.

לקראת סיום המעמד הקריא הגאון רבי יוסף שלמה אדלשטיין שליט“א אשר מכהן כר“מ בישיבת "עמלי תורה" – שנחאי את מכתבו של אביו מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ“ל ואתו עמו מרן שר התורה שליט“א, ומרן פוסק הדור הגר“נ קרליץ שליט“א, שכתבו שמקום מנוחתו של מרן זצ“ל בבית החיים זכרון מאיר בב“ב, הוא מקום מסוגל לתפילה לזכות לכתרה של תורה.

יצויין כי בכינוס נכחו כמו“כ עשרות מתלמידי ישיבת עמלי תורה – שנחאי שבראשות הגרמ“ז לסמן שליט“א.

בסיום המעמד בירך מרן שר התורה שליט“א שיהיה סייעתא דשמיא לכל תלמידי מרן זצ“ל בכל ענייניהם, ויזכו להמשיך מסורת תורתו לדורות הבאים, ובזה נזכה לגאולה בב“א.

דקות נוספות לאחר סיום המעמד עמדו המשתתפים והעלו מזכרונותיהם מתקופת הזוהר של חייהם בהיותם במחיצתו. יה“ר שיהי‘ מליץ יושר על כולנו ונזכה לסייעתא דשמיא וכל טוב סלה לאוי“ט.

במעמד השתתפו: רבי מרדכי אפללו שליט"א – מגדיאל, רבי אליהו אדרת שליט"א – תפרח. רבי דוד ברנד שליט"א – מיר י-ם, רבי מנחם ברלינגר שליט"א -בית יוסף נוברדהוק בני ברק, רבי דניאל גינצבורג שליט"א – מגדיאל, רבי ישראל וויס שליט"א – מגדיאל , רבי מאיר זית שליט"א – בני ברק, רבי שמואל טייירי שליט"א – מגדיאל, רבי בנימין יוזוק שליט"א- מגדיאל, רבי יוסף יפרח שליט"א – מגדיאל, רבי שלמה כהן שליט"א- מגדיאל רבי ישעיהו ליברמן שליט"א – מגדיאל, רבי ליפא מרגלית שליט"א – מיר י-ם, רבי פרץ מימון שליט"א – מגדיאל , רבי יששכר דב סטפנסקי שליט"א – מגדיאל, רבי יעקב חיים סופר שליט"א – תפרח, רבי מאיר שלמה פיגה – מגדיאל, רבי יעקב צבי פליישמן שליט"א – תפרח, רבי ישראל קיסנר שליט"א – מגדיאל, רבי משה קפלן שליט"א מגדיאל , רבי אביאל רבינסקי שליט"א – מגדיאל, רבי מנחם רייסנר שליט"א – בני ברק, רבי פנחס רוטרמן שליט"א – מגדיאל, רבי שלמה ריין שליט"א מגדיאל, רבי יצחק אהרן שפירא שליט"א – וולוזין בני ברק, רבי משה שפירא שליט"א וולוזין בני ברק,