תלמידי כתה ז' בתלמוד תורה דחסידי ברסלב - ירושלים בנשיאותו של הרה"ח ר' משה קרמער שליט"א עלו להיבחן על פרק ארבעה אבות בע"פ אצל כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הרה"ג ר' יצחק טוביה ווייס שליט"א, אשר הפליא את הצטיינותם ובקיאותם הנפלאה, והשקעה הרבה שהמחנכים משקיעים בתלמידים • צילום: משה מרקוביץ - ברסלב live