תלמידי ישיבת אשרי האיש בבחינה על מסכת בבא בתרא אצל גדולי ישראל שליט"א • צילום: שוקי לרר