לקצץ לשכר השופטים והדירקטוריונים ולא בקצבאות החלשים