נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א הגיע לישיבת באר יהודה בירושלים בראשות הגר"א טופיק שליט"א ומסר שיחת חיזוק כהכנה לשלושת ימי הגבלה וחג מתן תורה • צילום: יעקב כהן
ראש הישיבה עמד בדבריו על חיוב האדם להיות מתוקן במידותיו בד בבד עם לימוד התורה. בסיום, בירך את תלמידי הישיבה שיזכו לעלות ולהתעלות בתורה וירא"ש וכן בירך את ראשי הישיבה וצוות הרמי"ם שירבה גבולם בתלמידים ושלא תצא תקלה תחת ידם.