הרב יוסף חיים אוהב ציון שליט"א מגיש "ענייני עין הרע כפי שמובא בפרשת בלק"

בפרשתן

וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹקים

ופירש רש"י  ביקש להכניס בהם עין רעה, והרי יש לך שלש מדותיו עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה האמורים למעלה [אבות ה',י"ט]

ובספר 'הציוני'  על הפסוק וירא משם קצה העם וגו' כתב וז"ל:

"מכאן תבין עד היכן מגיע כח המחשבה והרהור אם לטוב אם לרע ומאמר חז"ל  (חגיגה ה' ע"ב ועוד) כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני. אמנם בענין בלעם אמרו רז"ל כי ג' דברים היו בו עין הרע, ויצר רע, ושנאת הבריות, המוציאין את האדם מן העולם. וברוע עינו היה מזיק ודבר מפורסם הוא בדברי רז"ל (בבא מציעא פד ע"א) כמו שאמר לא מסתפי מר מעינא בישא. והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עין הרע (בבא מציעא ק"ז ע"ב) וכן לא יעמוד אדם בשדה חבירו בשעה שהיא בקמותיה שלא יכניס בה עין הרע. ואמרו חכמי המחקר, יש בני אדם מזיקין בהבטת עיניהם כמו  נחש האפעה, ואמר חכם אחד העין תכניס הגמל בקדירה והאדם אל הקבורה ,וכן יש חיות הממיתים בקולם עד כמטוחי קשת. ואמרו כי אלכסנדרוס מוקדון בא עם חילו למקום שהיו בו חיות שהיו ממיתים בהבטת עיניהם ועשו מראות מצוחצחות ושמו אותם נגד החיות וחזר ראותן אליהם ומתו כולם. וזה היה ענין בלעם. אמנם בחכמי התלמוד המענישים זה את זה כמאמר רבי יוחנן דלי לי גביני וכעובדא דרשב"י יהיב ביה עינא ונעשה גל של עצמות. כי כח העין הרע אשר בת"ח פועלת לפי כוונתם ומחשבותם בחכמת אלקים כדאיתא בספר הזוהר חכימין כולהון אינהון רשימין דיוקניהון בחכמה והיא השופטת ומענשת עד כי האצילות הנענש נקצץ ונשמתו ניטלת הימנו." ע"כ דבריו הנוראים

מקור סגולת החמסה

בספר 'עוד יוסף חי' דרושים למרן הבא"ח  (פרשת  וישלח  על הפסוק  ויקח מן הבא ידו מנחה) כתב וז"ל: "עוד נ"ל בס"ד שכתב בספר 'ירושלים' סגולה לבלי תשלוט עין הרע באיש יחשבו הספרדים בירושלים ככל יתר בני ארץ הקדם את תמונת יד ,ועל כן יציירו את הצורה הזאת מעל פתחי בתיהם בצבע אדום ,וכן ישימו על ראשי ילדיהם צורת יד מכסף מעשה מקשה לאמר כי היד או הצורה בעלת חמש אצבעות הזאת תזיק בהאיש אשר יחפוץ להכניס עין הרע בילד או ביושבי הבית הזה ,וכמו כן כי ינצו אנשים יחד ישים האחד את חמשת אצבעות ידיו פרושות מול עיני רעהו לאמר כי התמונה הזאת תפגע בו לרעה עכ"ל."

ועוד עיין בספרי הקטן 'בן איש חי' בפרשה זו בפסוק וישא עשו עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ,מה שכתב הגאון חיד"א ז"ל  בפתח עיניים  סגולה לעין הרע לבטל אותה באות ה' ,ולכן נוהגים העולם לומר חמשה להנצל מעין הרע  וכו' ע"ש ,ונראה כי סגולה הנזכרת לקוחה מסגולה זו של תבנית חמשה אצבעות היד ,ואיך שיהיה נמצא יש סגולה לבטול עין הרע  נעשית ע"י שימת חמש אצבעות היד כנגד המטיל עין הרע להשיב רעתו עליו ,וידוע כי עשו היה דבק בקליפת עין רעה ולכן היה לו כח להזיק בעין רעה ולזה נאמר בו והנה עשו בא וארבע מאות עמו כי עין רע מספר ארבע מאות ,

ולכן יעקב אע"ה לשלוח  מנחה לעשו חשב עין הרע שלו שלא יזיק כשיבא ויראה והמקנה אז עשה לו ממקומו סגולה זו אצבעות ידיו והעמידם באויר כנגד הצד  אשר בא עשו בו לדחות מעליו את ארס עין הרע להשיב רעתו אליו ,וכמו שכתב בספר ירושלים כי ינצו אנשים יחד ישים האחד את חמשת  אצבעותיו פרושות מול עיני רעהו לאמר כי הזאת תפגע בו לרעה וכנז"ל ,וכן עשה  יעקב אע"ה שפרש אצבעות ידו באויר כנגד  הרוח שבא ממנו עשו כאלו עשו עומד שם ופרש  ידיו כנגדו ואע"פ שיעקב אע"ה אינו מודה  בענינים אלו נהג בזה על פי דעתן ומנהגם של ארץ הקדם דעם עקש תתפתל ,ולזה אמר ויקח הבא בידו מנחה לעשו אחיו ,ר"ל כששלח המנחה לקח ג"כ הצלה מן הסגולה הבאה בידו בפרישת אצבעות ידיו  שכיון לפרוש כנגד עשו כאילו הוא עומד כנגדו כן  יש לפרש בדרך מליצה"  עד כאן דברי הבא"ח

סגולת הרודא

מרן החיד"א בס' 'ככר לאדן' (דף רפה ע"א) כתב:

"ואגב לדור ודור אודיע כי העשב הנקרא בלשון משנה "פיגם", (שביעית פרק ט' משנה א') ופירש הר"י בן מלכי צדק שהוא "רוטא", והרמב"ם בפ"א דכלאים מ"ח כתב פיגם בלשון ערב סדאב ובלע"ז רודא) מועיל לבטל עין הרע וכישוף. ושמעתי מרבני ירושלים מעשה נורא על זה. ויש שם קדוש "רוטא", והנושא עשב זה יכוין בשם קדוש הנזכר וטוב לו. וגם העשב הזה מועיל במקום מגיפה. עכת"ד. וכן הביאו הגר"ח פלאג'י בספר רוח חיים (סימן ש"א סק"ב) ובספר רפואה וחיים (דף נ"ה ע"ב) וכתב, ושמעתי מפה קדוש הרה"ג המקובל כמהר"ר יעקב ניניו ז"ל כי הפיגם אותיות מגיפה, שהוא מציל מן המגיפה,"

ומכח זה פסק בשו"ת 'יביע אומר' (חלק ח' או"ח סימן ל"ז)וזה לשונו:

"ונראה שמותר לומר לגוי בשבת להביא לו דרך רה"ר את העשב הרודא, ואף למה שכתב הרב זרע אמת ח"ג (ס"ס קכג) שדוקא בשבות שמוציאו דרך מלבוש התירו, שהוא שבות קל, משא"כ שאר שבותים, מ"מ שבות שעל ידי גוי שאין בו מעשה קל יותר. (ע' עירובין סח א). ובצירוף דעת הפוסקים דס"ל שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה. וכל שכן אם הגוי מוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, שאז הוא שבות דשבות, כמו שביארנו בספר לוית חן (עמוד קטו). ע"ש. והנלע"ד כתבתי."

 

סגולת העופרת

כתב בשו"ת 'האלף לך שלמה' (חלק יורה דעה סימן רט"ו):

"שאלת  מה שנוהגין כמה אנשים ששופכין שעוה לחולה ומלחשין עליו ,וחשש רום מעלתו  אולי יש בזה משום דרכי האמורי, הנה ידע רום מעלתו שבהשקפה ראשונה עלה בדעתי שאיסור דרכי האמורי אינו רק אם ידענו שזה הוי דרכי אמורי מתחלה אבל אם לא ידענו אם הוי זה דרכי אמורי אין איסור בזה מספק, ותהילות לה' מצאתי אח"כ בדרכי משה יו"ד סי' קע"ט בשם הר"ן כן דמספק אין לחוש לדרכי אמורי וא"כ ה"נ מאן לימא לן דהוי זה דרכי אמורי ואף שגם הם עושין כן, אולי הוי להיפוך דהם למדו הסגולה מאתנו, ועוד מפורש בש"ס פרק במה אשה הובא ג"כ בד"מ סק"א דאין במה שהוא משום רפואה דרכי אמורי ומוכח שם דאף במעשה אין בו משום דרכי אמורי עיין שם ובשם תשובת הרשב"א גם עיין בא"ח  (סימן ש"ו סעיף ז') גבי למדוד איזור ולילחוש עליו מוכח נמי דכל כה"ג אין בו חשש דרכי אמורי אף דהוי במעשה, וה"נ נמי התכת השעוה מה לי זה או זה לכך הדבר ברור לי שאין בזה חשש דרכי אמורי ואין להאריך בזה ולא באתי רק להוציא מלב החושש לכך עכ"ד." וכ"כ להתיר בשו"ת באר משה שטרן ח"ג סימן ק"י, וכן היה מורה ובא מו"ר הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל.

סגולת האגודלין

הנכנס לעיר שאין מכירים אותו, וחושש פן יעשו לו עין הרע, יאחז אגודל יד ימינו בתוך אצבעות יד שמאלו, ואגודל יד שמאלו בתוך אצבעות יד ימינו, ויאמר: "אני פלוני בן פלונית (שם אמו) מזרעו של יוסף אני בא, שאין עין הרע שולטת בו, שנאמר, בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר" גמרא ברכות (נ"ה ע"ב(

ובספר 'בניהו בן יהוידע' על ברכות שם כתב:

"נראה לי בס"ד טעם לסגולה זו, דהגודל רומז לישראל לכך הוא מובדל משאר אצבעות, וכן ישראל כתיב בהו [במדבר כ"ג ט'] הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב, והארבע אצבעות עם הכף הם י"ג פרקים כמנין אחד, וכמנין אהבה, ואם יניח גודל הימין בתוך י"ג הנזכר, וכן של שמאל בימין יהיה מזה אח"ד ומזה אח"ד מספר שם הוי"ה השומר את ישראל מעין רעה, כמו שנאמר [תהלים קכ"א ז'] ה' ישמרך מכל רע, שהוא עין הרע הכוללת כל רע שבעולם, וזה שנאמר אחד באחד יגשו ורוח לא יבא ביניהם, רצונו לומר רוח הנמשך מן עין הרע."

ובספר 'פלא יועץ' (ערך עין הרע) כתב:

"וצריך האדם לישמר מאד כאשר יוכל דהיינו שלא יתראה לא בחכמתו ולא במעשיו ולא בעושרו אבל צריך דעת שלא ירגישו בו שהוא משתמר שלא יבואו להקפיד עליו על שחושדם שהם בעלי עין הרע ,ובפרט אם איש עני הוא ורואה שהעשיר משתמר ממנו או מי שהוא חשוך בנים ורואה שאבי הבנים משתמר הם מתדכאים ולבבות יכאבו ואחזו צער וכל ערום יעשה בדעת וגם לא יעמוד על טובת חבירו ולא ישב בחנותו ולא יתן עיניו בה ולא ידבר עליה כדי שאם יארע לו שום נזק לא יתלה בו הקללה ואם יתגלגלו הדברים שיזכיר שבח וטובות חבירו תכף יברכהו שלא ישלוט בו עין הרע וכבר יש בספרים כמה סגולות לעין הרע ובפרט עשב הרוט"ה שהוא מסוגל מאד לנושאו עליו וראוי לילך אחריהן כי הוא בכלל ונשמרתם מאד לנפשותיכם עכ"ל"