אנטוורפן: כינוס לכבודה של תורה נערך לרגל מלאות חצי יובל לרשת כוללי בוקר

אנטוורפן החרדית לבשה חג במפגן אדיר לכבודה של תורה ומשכימיה באירוע רב רושם לציון חצי יובל שנה ליסוד 'רשת כוללי בוקר' – 'שומרים לבוקר'. האירוע נערך בד' תמוז תשע"ט באולם הענק 'בית רחל' בהשתתפות סלתה ומשמנה של אנטורפן החרדית ואורחים חשובים ונעלים מארץ ישראל.

זה זמן רב נערכות ההכנות הלוגיסטיות לכינוס האדיר, משלחות נכבדות ביקרו בבתיהם של גדולי ישראל להזמינם לכינוס ולהתברך. כחלק מהכנות הוכן ספר מהודר עב כרס בשם "בבקר חסדך" ובו מופיע ליקוט נפלא ונדיר מדברי גדולי ישראל זצוק"ל לצד דברי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מפיהם ומפי כתבם בשבח השכמת הבוקר, בספר מופיעים מכתבים נלהבים של מרנן גדולי הדור שליט"א שנשלחו אל ראש רשת הכוללים הרה"ג רבי חיים אביגדור פיליפ שליט"א. וכמו"כ עובדות מאליפות ופנינים יקרים במעלןת ההשכמה והכנה לתפילה, בסוף הספר מובאים ברכות של נדיבי עם השותפים בהחזקת רשת הכוללים.

כבר לפני השעה היעודה החלו ההמונים לנהור לכיוון האולם שקושט והוכן מבעוד מועד למעמד הכביר, בשעה היעודה נפתח המעמד בתפילת מנחה רבתי. לאחר  התפילה  ניגש הקהל  ליטול ידיים ולהתיישב סביב השולחנות הערוכים כיד המלך לסעודת מצוה לכבוד התורה ולומדיה.

פתח והנחה את המעמד המנחה הרב חיים יחיאל דמן שליט"א מנהל ביה"ס יסודי התורה, שקיבל את הקהל בברכת ברוכים הבאים בשם ה', ובקצירת האומר גולל את הסייעתא דשמיא העצומה שמלווה את רשת הכוללים, כאשר התקיים ברשת 'והיה ראשיתך מצער' בכולל צנוע באנטוורפן ומשם הלך וגדל הרשת עד שכיום התקיים 'ואחריתך ישגה מאוד', בעשרים וחמשה סניפים בלעה"ר בכל רחבי תבל, כאשר "אין תורה כתורת ארץ ישראל' ובארה"ק לבד יש קרוב ל-20 סניפים ועוד היד נטויה. קרוה ל-1000 אברכים ובחורים מכל גווני הציבור החרדי משכימים מידי בוקר במסגרת הכוללים, ומכינים עצמם כראוי לתפילה כחסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת קודם התפילה ומתפללים, כאשר הנהלת הכולל מעניקה מידי חודש בחודשו בעתו ובזמנו בעקביות נפלאה מלגה מכובדת לעידוד וחיזוק הלומדים החשובים.

אורח נכבד מארץ ישראל שליחם של שני הסניפים בחיפה הרה"ג הדיין רבי צבי שובקס שליט"א הביא את ברכת הכוללים דשם, והביע את הערכה הרבה לראש רשת הכוללים שליט"א אשר למרות שהוא עומד בראש רשת ענק של עשרים וחמש סניפים הוא מסור לכל כולל וכולל כאילו שזה הכולל היחיד, ולא בכדי כל אברכי הכולל מרגישים מחוברים למקום כאשר הם רואים את הערכה הגדולה מצד הנהלת הכולל לכל אברך שמתגבר כארי.

המרא דאתרא הרה"ג רבי אהרן שיף שליט"א ריתק את הקהל במשך שעה ארוכה ב'משא המרכזי' כשהוא מביע את רגשות הכרת הטוב שהעיר חשה כלפי ראש רשת הכוללים הרה"ג חיים אביגדור פיליפ שליט"א, אשר לפני עשרים וחמש שנה נטל על שכמו את עול החזקת התורה לבקשת הדומ"ץ הגאון רבי שלמה זלמן וובר שליט"א שביקש ממנו להחזיר עטרת השכמת הבוקר ליושנה, כאשר זאת לפנים בישראל בכל מקומות מושבותיהם, היו רבבות שלומי אמוני ישראל מתחילים את יומם בהשכמת הבוקר, ובתי כנסיות ובתי מדרשים היו מלאים בלומדי תורה. ומני אז הרה"ג רבי חיים אבגדור פיליפ מכתת רגליו עם כל הלהט הן לדאוג ל'תורה" לדרבן ולחזק להרבות ספסלים בביהמ"ד בהשכמה, והן לדאוג ל'קמח" לתשלום מכובד ללומדים מידי חודש בחודשו בדרך כבוד תמידין כסדרן.

ובתוך דבריו גילה טפח, שמתקיים אצל ראש רשת הכוללים שליט"א 'תורת חסד', כאשר בד בבד עם דאגת הפצת תורה בספרים נפלאים ובדרשות נלהבות, הוא דואג גם בגמילות חסדים כאחד מגדולי העסקנים בעיר אנטוורפן והכל בהצניע לכת, ובחכמה ובעקביות שהתברך בהם, עשה ממש מהפך לטובה בכל אירגוני החסד בעיר, והכל בלי סיוע של כל מיני ועדות למיניהם, ועל הכל כולנו חייבים לו הכרת הטוב, וכולנו מברכים אותו חפץ ה' בידו יצליח לילך מחיל אל חיל להגדיל תורה ולאדירה.

'מקהילת חסידים' בראשות הבעל מנגן העולמי ר' שלמה גרטנר מלנדון נ"י הנעימו את הערב ב'חסידשע ניגונים' מרגשים בניצוחו המוצלח של ר' משה דמן נ"י. כאשר בעיצומו של המעמד החלו את השיר שהולחן ע"י ראש רשת הכוללים שליט"א על המילים 'ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה', כאשר כל הקהל מצטרף בהתלהבות לשירה ולהודאה להשי"ת שהגיענו עד הלום, תוך שהקהל בראשות הרבנים פוצחים שעה ארוכה בריקודים סוחפים.

בשלב הבא הזמין המנחה את ראש רשת הכוללים לשאת דבריו, וכאן הפתיע הרכז הראשי של הסניף הגדול ביותר בירושלים עיה"ק הרב הערשל מושקוביץ שליט"א, כאשר הגיש לראש רשת הכוללים 'מנחת קודש' סידור מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אשר בראשיתו הקדשה ארוכה בכתב יד קדשו עבור הרה"ג רבי חיים אביגדור פיליפ שליט"א, מנחת הוקרה על מפעלו הכביר בהחזקת התורה בהשכמה זה חצי יובל.

בהתרגשות עצומה בלתי מוסתרת מהפתעת מנחת קדשו של מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, פתח ראש רשת הכוללים הרה"ג חיים אביגדור פיליפ שליט"א את דבריו, כאשר בראשית דבריו העלה על נס את כבודם של האברכים המשכימים מידי יום ביומו לעבודת ה' לימוד התורה בהשכמה, והאריך בשבחם ובמעלותם אשר זו היא מעבודות קשות שבמקדש, ובפרט בזמנינו שנהפכו היוצרות בהבדלי יום ולילה. וכן הודה נרגשות לתומכי התורה העומדים לימינו בהחזקת מפעל קודש זה, וציין את החיזוק הגדול שמקבל בכל עת מגדולי ישראל שליט"א. בסיום דבריו הביע הערכה מיוחדת על מ'זקנים אתבונן' אותם, זקני החסידים זקני תלמידי חכמים שמעודדים אותו בכל עת, כאשר הם נרגשים לראות את החזרת עטרה ליושנה כפי שהיה נהוג מקדמת דנא ללמוד תורה בהשכמה כהכנה ראויה לתפילה ראויה. ובעיקר הודה להם על ה'דוגמא אישית' שהזקנים מראים לצעירים כשהם משכימים מידי יום ביומו קיץ וחורף לא ישבותו בכוחות מחודשים לעורר השחר בתורה הקדושה.

כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א שהיה אמור לפאר את המעמד בנוכחתו ובדברי קדשו, שלח שליח מיוחד למעמד את הרה"ג אברהם דייטש שליט"א משגיח רוחני דישיבה לצעירים 'בית מרדכי' זוועהיל, אשר הקריא מכתב קודש שנכתב במיוחד לכבוד המעמד, ובו קושר כ"ק אדמו"ר מזוועהיל שליט"א תהילות על ראשו של ראש רשת הכוללים הרה"ג חיים אבגדור פיליפ שליט"א אשר נטל על עצמו להחדיר בישראל את עניין השכמת הבוקר הן ללמוד לפני התפילה כפי שהורו לנו רבה"ק תלמידי מרן הבעש"ט הק' זיע"א, והן לחזק את התפילה בזמן תפילה כהלכה כפי שהקפידו בכל הדורות.

הרה"ג אברהם דייטש שליט"א ציין בקצרה מפרשת השבוע ומחז"ל את מעלת 'חוטפים את המצוות', כי לא ראי זה שממשיך ללמוד בלילה כראי זה שמשכים בבוקר כאשר המשכים 'זובח את יצרו' ביותר, וסיים בנימה אישית את התפעלותו כל פעם מחדש בראותו את הדלת הפתוחה ואת יתרת הכבוד שמעניקים מרנן האדמורי"ם שליט"א בארץ הקודש לידידו הוותיק ראש רשת הכוללים שליט"א, באשר רואים בו כאיש אשר רוח בו להיות עושה ומעשה שלא תשכח תורת השכמה מישראל, וסיים – "הרה"ג רבי חיים אבגדור שליט"א – לך בכוחך זה והושע את ישראל'.

בקשב רב נשמעו דבריו של אורח הכבוד של המעמד הגאון המפורסם רבי סיני הלברשטם שליט"א גאב"ד צאנז שיכון ג' בני ברק שהגיע במיוחד למעמד, התחיל במתק לשונו בדבריו הנפלאים על מעלת ההשכמה שזה אשר מעמיד את כל סדר היום לטובה ולברכה ברוחניות ואף בגשמיות, וכן כאשר האבא או הבעל משכים קום לסדר לימוד בהשכמה לפני תפילה הרי הוא מעמיד בקרן אורה את כל סדר הבית יהודי. וסיפר בעדות מכלי ראשון עד כמה חיבב רבו פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר בעל ה"שבט הלוי" זצוק"ל את עניין השכמת הבוקר, וכמו"כ בבואו להספיד את ידידו הגאון הישיש ראש ישיבת פוניבז' רבי דוד פוברסקי זצ"ל בחר לציין מכל שלל מידותיו התרומיות וגודל שקידת וידיעת התורה את נחישותו בסדר ההשכמה שנהג כל ימי חייו כאשר החל את עבודת היום בשעות הקטנות של הלילה. וכן סיפר שהיה פעם שידוך עם בחור כליל המעלות בתורה ויראה ובמידות, מכל מקום דחה רבו ה"שבט הלוי" את ההצעה על הסף מחמת ששמע כי הבחור קם 'מאוחר' בשבע בבוקר…

אורח הכבוד הגאון המפורסם רבי סיני הלברשטאם שליט"א סיים את דבריו, מי ייתן וכפי שעד הנה עזרונו רחמך בחצי יובל שנים בעשרים וחמש סניפים, כן יתן השי"ת וכה יוסיף עוד כהנה וכהנה שיתקיים 'ומלאה הארץ דעה', שבכל מקומות מושבותיהם של שלומי אמוני ישראל יהיו סניפים של רשת כוללי בוקר, כחסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת קודם התפילה, ויתקבלו תפילות עם בני ישראל ויתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם במהרה בביאת משיח צדקינו בב"א.

 

 

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו