אדמורים, רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור הגיעו השבוע לניחום אבלים אצל כ"ק האדמורי"ם מקוסוב ויז'ניץ ושידלובצא שליט"א היושבים שבעה על פטירת אבהים הרה''צ בנש"ק רבי צבי אלימלך קארנרייך זצ"ל, מזקני ופארי העיר בורו פארק מארה"ב

כ"ק האדמורי"ם מקוסוב ויז'ניץ ושידלובצא שליט"א יושבים בימים אלה שבעה על פטירת אבהים הרה"צ בנש"ק רבי צבי אלימלך קארנרייך זצ"ל, מזקני ופארי העיר בורו פארק מארה"ב פאר מקדושים ושלשלת היוחסין הרה"צ רבי צבי אלימלך קארנרייך זצ"ל, אשר נפטר בשיבה טובה ובשם טוב.

בפטירתו נעקרה מעולמנו דמות קמאית שחיברה בין דורנו לדור הקודם, אוד מוצל מאש, ראה עולם בבנינו, כשעוד זכה להסתופף אצל גדולי הצדיקים לפני השואה האיומה. עולם בחורבנו, עבר את מאורעות השואה על בשרו וניצל בניסי ניסים. ושוב עולם בבנינו, כשזכה להעמיד דורות ישרים ומבורכים, כשבניו וחתניו מנהיגים קהילות ועדת חסידים בארץ ובעולם.

הרה"צ זצ"ל שימש מעיין לא אכזב לדברי הימים, לעובדות והליכות קודש, שראה בצילם של צדיקי הדורות הקודמים, וביותר מצדיקי צאנז ורופשיץ. בכל עת היו סביביו חוקרי קורות החסידות לצד פרחי חסידים שצמאו לשמוע ולקבל את מה שקיבל היא בדור הקודם. הרה"צ זצ"ל נולד בכג' בסיוון תרפ"ו כבן לאביו הרה"צ יהודא זאב וכנכד לזקנו הגה"צ דומ"ץ לימינוב שנתמנה לכהונה זו ע"י ה"דברי חיים" מצאנז נבג"מ
מצעירותו הוגלה למקום תורה בעיר בריגל ולמד בישיבת הגה"צ ר' משה אבד"ק בריגל נכד הרה"ק דברי חיים מצאנז.

מגיל צעיר החל לבו לפעום בתורה ויר"ש והיה נמשך בחבלי עבותות אחרי צדיקי הדור מהדור קודם וכך זכה להכיר חמישה מצאצאי ה"דברי חיים" זי"ע. היה נוסע מגיל צעיר כמעט בקביעות ליומא דהילולא כה' בניסן לצאנז. בבריגל זכה להידבק להרה"ק ר' יצחק מוויעלפולי רבו של המשגיח המפורסם ר' שמעולי זעלחובר וכן הידבק בבריגל להרה"ק ר' אפרימעל טעמפלר תלמיד הרה"ק משינווא זי"ע ובעמ"ח "רבבות אפרים" ואף הו"ל את ספריו הק'. כמו"כ הי' נוסע בתדירות להרה"ק ר' איציקל מסטוטשין זי"ע בן הרה"ק מרונוודוב זי"ע והי' מספר בערגה על יום כפור בסיום שעמד כל התפילה לידו שהי' בבכיות גדולות והרושם נשאר עליו כל ימי חייו.

בשנות הזעם ניצל עשרות פעמים בניסי ניסים מצפורני הנאצים ימ"ש ובשנת תש"ב איבד את כל משפחתו שנלקחו למשרפות באושוויץ ונעקדו עק"ה כולם ביום אחד כט' באייר הי"ד. מן השמיים סיבבו שלא יוכל לחזור למשפחתו וכך ניצל. קורות הצלתו מודפסים בכמה קונטרסים שכמה מהם כבר יצאו לאור. במחנה העבודה הי' מחזק את הסובבים באמונה ובבטחון ויר"ש וכך נשארו יהודים יראים ושלמים. כמו"כ הי' מרבה באמירת תהילים בע"פ בכל שנות הזעם והיה מסיימו כל יום – וזאת עד שנותיו האחרונות.

בצאתו מהגולה שבור ורצוץ, אוד מוצל מאש אחד ממשפחה שוב נמשך ליבו להתמדת התורה ויר"ש ובחתונתו בקראקא חודשים ספורים לאחר המלחמה עם זוג' הרבנית בת קדושים וטהורים הי' הוא היהודי היחידי בכל גבולות פולין שלבש בגדי חסידים במסירות נפש גדולה ולא התבייש מפני המלעיגים עליו. שם דבק בהרה"ק ר' איציקל מפשווארסק זי"ע שהגיע לשם מסיביר הרחוקה. כמו"כ מסר נפשו לעבור את הגבול לצכי' לפראג לשבות אצל שני אחים צנתרא דדהבא ה"ה הרה"ק האמרי חיים והמקור ברוך זיע"א (שהיו אח"כ מחותניו) וכל ימיו דיבר מאותה שבת.

מקראקא עבר לפריז ולקח עמו ס"ת שהציל מידי הזדים הארורים ובשעת נסיעתו לארה"ב החזיק כל הזמן בס"ת במס"נ אפי' שנעצר עם זוג' עקב מסמכיו שלא היו מאושרים עד שזכה לצאת מהמעצר בהשתדלות ש"ב הרה"ק בעל דברי שלמה מבאבוב זי"ע ששלח להם סכום עתק בימים ההם כדי לפדות את קרוביו ולהכניסם לארה"ב. מאז נשאר דבוק לרבו המובהק בעל הדברי שלמה מבאבוב זי"ע ועמד לימינו בכל עת ובכל שעה. כמו"כ התקרב מאד לש"ב הרה"ק בעל "דברי יואל" מסאטמאר שחיבבו וקרבו מאד בהיותו ש"ב של הרבנית אלטע פייגע ע"ה.

הי' מפורסם בשמירת העיניים שלו והי' מחדיר לצאצאיו ענין זה וזכור להם שכל פעם שהיה ברחוב הי' ממלמל בשפתיו בתחינה הפס' "העבר עיני מראות שוא" והי' מרבה לדבר בעניין קדושת העיניים בכל רגע. הי' עסוק בתורה ובחסידות. ומסיים מסכתות שלימות בתקופות קצרות (וגם הי' הרבה מאמרי חסידות שגורים על פיו שהי' מתחמם עם זה) בהתמדה גדולה והי' מנצל כל רגע ואפי' בעת הולדת בנו בכורו כ"ק אדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א שנולד אחרי הרבה שנים, ישב ולמד בביהמ"ד עם החברותא עד שבאו להודיעו שנולד לו בנו בכורו. כך עד שנות זקנותו אפי' שלא יכל לראות הי' לומד עם נכדיו וניניו בחשק גדול.

במשך כל שנות שהותו בארה"ב הי' נלחם לא להגרר אחרי המודעס של אמריקא והי' מחזק רבים מיוצאי השואה שלא להגרר והי' מוסר נפשו להביאם בחזרה. אף יסד קעמפ על טהרת הקודש כדי שצאצאיו לא יושפעו ולא יזוהמו מאוירת אמריקא. מסר נפשו בעניני טהרה ומקוה והרבה בהליכה למקוה אפי' בימי חוליו ואפי' במים קרים. עזר רבות בבנית מקוואות . ולא התיר לקחת כסף בקעמפ עבור השימוש במקוה.
צדיקי וגדולי הדור הכירו בו כא' מיחידי סגולה שבדורנו וזכה שרב רובם של צדיקי וגדולי מאורנו השתדכו עמו.

הלווייה בארה"ב יצאה מביהמ"ד מבאבוב בהשתתפות קהל גדול בהשתתפות מרנן אדמו"רים ורבנים שליט"א ובראשם כ"ק האדמורי"ם מבאבוב, ויז'ניץ ירושלים, סקולען, שליט"א שבאו לחלוק לו את כבודו האחרון. דברי הספד נשא בקול נהי בכי תמרורים בנו בכורו כ"ק האדמו"ר מקוסוב ויזניץ שליט"א, ובנו הרה"ג רבי שמחה אברהם קארנרייך שליט"א. הלווייתו יצאה מביהמ"ד שידלובצא ברח' אהלי יוסף 14 ירושלים שם הספידהו בניו האדמורי"ם שליט"א ובן דודו הרב ישאל מאיר לאו שליט"א ומשם המשיכה מסע הלוויה ונטמן בהר הזיתים.

השאיר אחריו דור ישרים מבורך אדמורי"ם רבנים ומנהיגי קהילות. בניו: כ"ק האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מסערט ויז'ניץ זצוק"ל, כ"ק האדמו"ר משידלובצא שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מביאלא ב"ב זצוק"ל, הרה"ג שמחה אברהם שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מלעלוב זצקו"ל. חתניו: הרה"ג נחמן יוסף טברסקי שליט"א בן הגה"צ ר' נחום זצוק"ל מרחמסטריווקא, הרה"ג יעקב שמשון ברזובסקי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מסלונים שליט"א,