שמחת התנאים לבת כ"ק מרן אדמו"ר מזוטשקא שליט"א מירושלים עם בן הרה"צ ר' דוד אלימלך קאפף שליט"א ר"י אורייתא • צילום: משה גולדשטיין