כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א מפרסם מכתב נדיר הקורא לחסידיו לכל בית ישראל לסייע לישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות שנלחמת על המשך קיומה: "כבר באו מים עד נפש כי המצב משפיע שלא לטובה ח"ו על בריאותו של אותו גאון וצדיק המוסר ליבו ונפשו"

במכתב מיוחד שמפרסם כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א לחסידיו הוא קורא להם להירתם ולסייע למגבית של ישיבת 'מאור התלמוד' שנלחמת בימים אלה על המשך קיומה. "לאחבנ"י היקרים מוקירי ואוהבי תורה הע"י. תערב לפניכם עתירתי
אודות הישיבה הקדושה 'מאור התלמוד' בעיר רחובות יע"א, אשר שמה הטוב הולך לפניה כאכסניא של תורה מפוארת ומתעלים בה במעלות התורה והיראה", פותח את האדמו"ר את מכתבו.

האדמו"ר החסידי משבח במכתבו את פועלו של מייסד ההישיבה, "מאז הקמתה לפני למעלה מארבעים שנה נושא בעולה ידידנו הנאמן והדגול, האי גברא רבא ויקריא, רב חכמיא ורב נהורא, רב האי גאון וצדיק המאור הגדול רבי שמחה הכהן קוק שליט"א,
גאב"ד רחבות, הוא הודה זיוה והדרה, נודע בקרב עם סגולה, כאיש חי ורב פעלים, במסי"נ למען יגדיל תורה ויאדיר ולמען הרמת כבוד הדת והיהדות בארה"ק".

במכתב מרחיב האדמו"ר על הקשר האישי לו זכה הגר"ש קוק אצל אביו זצוק"ל ועל הידידות האישית ביניהם, "הוא הגבר זכה לחביבות מיוחדת ומופלגת אצל כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה, וכידיד ה' וידיד כל בית ישראל אף אנו זכינו כי ידיד נפש הוא לנו מאז השנים".

האדמו"ר שליט"א זועק במכתבו כי מצב הישיבה המשפיעה גם על בריאותו של נשיא הישיבה, "אולם דא עקא בתקופה האחרונה נשתרגו חובות כבדים למאוד על צווארי הישיבה, ואין בכוח הדר"ג שליט"א לשאת לבדו את המשא הגדול הזה, וכבר באו מים עד נפש
כי המצב משפיע שלא לטובה ח"ו על בריאותו של אותו גאון וצדיק המוסר לבנו ונפשו לקיומו של מקום תורה מפואר זה המאיר לכל סביבותיו. השי"ת יחזקהו ויאמצהו בבריות גופא ונהורא מעליה שיוכל לעמוד על משמרתו לאויש"ט".

את מכתבו מסיים כ"ק האדמו"ר מצאנז בקריאה לחסידיו וכל בית ישראל, "על זאת כיהודה ועוד לקרא הנני מצטרף למען הצלת הישיבה הק' שלא יושבת ח"ו קול תורה מהיכלה, שאו ידיכם קודש להיות מתמכין דאורייתא בעין יפה וביד רחבה, כדאמחז"ל (קה"ר פי"א) אם בקשת
לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה, וכדאית זכות התורה ולומדי' שתגן עליכם במגן האלף ויריק ה' לכם שפע טוב עד בלי די בכל אשר תפנו ובכל משאלות לבכם לטובה".

מגבית החירום להצלת הישיבה הק' מעול החובות האדירים שהשתרגו על צווארה, יתחילו מחר יום שלישי ולמחרת ביום רביעי , כאשר בכל אוהלי התורה ניכרת התלכדות ודאגה חסרת תקדים למען הצלתה של ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות, שהפכה למאור הגדול
לעיר ולסביבותיה כאבן פינה בכתרה של תורה בארץ הקודש.
לתרומות חייגו: 6739*