אבל כבד בכל היהדות החרדית ובירושלים בפרט עם התפשטה הידיעה המעציבה על סילוקו של זקן הגאונים מזקני ירושלים הגאון הגדול צדיק נשגב רבי מרדכי אהרן שיינברגר זצוק"ל. 
כאשר ארי עלה מבבל  מרן רשכבה"ג בעל ויואל משה מסאטמאר זיע"א אחר שנות המלחמה בימי שבתו בירושלים אשר תהה על קנקנו ומצא אותו כלי גדוש בחכמה ובדעת הושיבו לימינו, וגם אח"כ נסע אליו להסתופף בחצה"ק בארה"ב.
כנצר לגדולי ירושלים ומשומרי משמרתה, עמד חד עם גדולי וצדיקי ירושלים על משמר התורה לגדור גדר ולעמוד בפרץ, כאשר עומד בראש החותמים נגד כל פרצות הדת.
בכל עת הגיע נסיון הבחירות האסורות השמיע את דעת תורה הברורה המקובלת לנו מדור דור, בחיוב ההתבדלות מכל רשעי ישראל, ודבריו עשו רושם.
ידידות מופלגת הייתה לו עם יבלחט"א רבינו הגדול כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א מרא דארעא דישראל, מרן הגרי"ד טורצ'ין שליט"א רבה של מקהלות הפרושים, כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, ועוד מגדולי ומאורי הדור שליט"א.
עת דודים מיוחד היה אצלו יום שמחת תורה עת גילה טפח וכיסה טפחיים ורבים הגיעו להשתתף עמו בסדר ההקפות.
רבים שיחרו לפתחו להתייעץ ולהתברך מפיו.

הלוייתו תצא היום (שני) בשעה 12:00 בצהריים מבית הכנסת חסידים בשכונת בתי אונגרין דרך ביהמ"ד הגדול תולדות אהרן להר הזיתים.

מטעם כ"ק מרן הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א הוכרז על ביטול מלאכה בשעת הלוויה. כל מוסדות התורה החונים תחת דגלם הממשיכים גם בימים אלו להמית עצמם באהלה של תורה ישתתפו במסע הלוויה.