.

במעמד מיוחד ומרגש התקיים אמש (יום שלישי פר' עקב תשע"ט) בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב "נחלת חן" בעיר בית שמש לילדי חמד תשב"ר תלמוד תורה ברסלב בית שמש בראשות נשיא הת"ת הגה"ח ר' משה קרמר שליט"א זקני וחשובי אנ"ש שליט"א ומע"כ רבני העיר הגאונים מרביצי תורה וחסידות שליט"א, ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים הנמנים על סלתה ושמנה של זקני וותיקי חסידי ברסלב בארה"ק.

בלטו בהשתתפותם לכבודה של התחלת לימוד התורה הק': הרה"ג ר' נתן קופשיץ שליט"א, מרבני העיר בית שמש, כמו"כ השתתפו חשובי זקני אנ"ש אשר זכו שנכדיהם היקרים נמנים על "חתני החומש", הגה"ח ר' משה קרמר שליט"א – נשיא הת"ת, הרה"ח ר' אלימלך הכהן זילביגר שליט"א, הרה"ח ר' צבי חשין שליט"א, הרה"ח ר' שמעון טייכנר שליט"א, הרה"ח ר' מנחם קירשבוים שליט"א – ראש כולל יעלת חן, הרה"ח ר' יצחק אנשין שליט"א, הרה"ח ר' בנימין ווייצהנדלר שליט"א, ממייסדי הקהילה הק' בבית שמש וכן הרה"ח ר' שמעון צבי שפירא שליט"א.

את המעמד הנחה בטוב טעם ודעת מנהל הת"ת הרב יואל פוקס שליט"א, אשר פתח בדברי שיר ושבח לריבון העולמים על הסייעתא דשמיא המיוחדת המלווה את הת"ת למן היווסדו עד הלום ועל הזכיה הגדולה שזכינו לכזה שמחה בו זוכים קרוב ל-60 ילדי חמד הטהורים תשב"ר להכנס בשערי לימוד התורה הק' הנלמדת מתוך חיות וקדושה בדרך המסורה בדרך רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, בדבריו הודה נרגשות למע"כ הגה"ח ר' משה קרמר שליט"א – נשיא הת"ת אשר עיניו פקוחות אל הבית הזה יום וליל להורות את הדרך אשר ילכון במסירות איתנה, ולצוות המחנכים היקרים העושים מלאכתם נאמנה לראות פירות הילולים קודש לה'.

דברי ברכה נשמעו מפי הרה"ח ר' אלימלך זילביגר שליט"א והגה"ח ר' משה קרמר שליט"א – נשיא הת"ת שבדבריו עמד על הענין שילדי חמד הטהורים מתחילים את פסוקי התוה"ק, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים ומתחילים איתם את חומש ויקרא שע"י עסק הקרבנות זוכים ליראת שמים שתורה ויראה משולבות יחדיו והתורה נקנית ביראה, ושזה ימשך עליהם לאורך ימים ושנים. בסיום דבריו האציל ברכות לרוב להנהלה והמחנכים העומדים ע"ג התלמידים במסירות נפש. וכן להורים היקרים שיזכו למלוא חפניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח, ונשא מברכותיו אלי חתני השמחה תינוקות של בית רבן שיגדלו ויצמחו לתפארת בכרם ישראל.

בסיום המעמד רב הרושם חילק ראש המוסדות הגה"ח רבי משה קרמר שליט"א לילדים את החומש, והאבות ובנים ועטרת זקנים עם בני בנים, יצאו בריקודים ומחולות בשמחה של מצוה ובשבח והודיה להשי"ת עד הנה עזרונו רחמיך. ובצאתם מן המעמד הכביר, מלא פיהם בשיר ושבחה להנהלת הת"ת על אשר זכו וחוו לקורת רוח ולהנאה צרופה זכה וטהורה.

יש לציין את מסירותם של מנהלי המוסדות ה"ה הרב ר' יהודה פיליפ שליט"א והרב ר' יואל פוקס שליט"א אשר יום ולילה לא ישבותו כדי לבסס ולהרחיב ולפאר את המוסדות, וזכו ב"ה להגיע עד הנה שהם נמצאים בראש רשימת מוסדות חסידי ברסלב בעולם כולו כאשר הת"ת מכיל תחת כנפיו כחמש מאות ילדי חמד בלי עין הרע, כתה א' בלבד מונה כשישים ילדי חן אשר שם רביה"ק נקרא עליהם.