בעקבות הסערות סביב אירוע התרבות בפארק העירוני בעפולה שנערך בהפרדה. פרסם היועמ"ש חוות דעת חדשה לפיה ניתן יהיה לקיים אירועים בהפרדה מגדרית, אך בהגבלות. היועמ"ש טען כי החוק שחוקק ב-2000 הגדיר מצבים שלא מוגדרים כאפליה

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט פרסם היום (חמישי) חוות דעת חדשה לפיה ניתן יהיה לקיים אירועים בהפרדה מגדרית, אך בהגבלות. בהודעה מטעמו נמסר כי בעקבות ההליכים המשפטיים שהתקיימו סביב אירוע התרבות בפארק העירוני בעפולה שנערך בהפרדה מגדרית, ולאור אירועים נוספים מעין אלה המתוכננים במקומות שונים, מפרסם מנדלבליט את עמדתו ומסביר כי למרות הפגיעה בשוויון, ניתן יהיה לקיים אירועי בידור ופנאי בהפרדה – בתנאים מסוימים.

מנדלבליט הדגיש כי 'חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים' קובע איסור כללי על הפליה במגוון הקשרים – אך מגדיר מספר מצבים שלא מוגדרים כאפליה. "בין מצבים אלה, ייחד המחוקק סעיף להפרדה מגדרית, המבהיר כי זו אפשרית כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, או את הכניסה למקום הציבורי, והיא מוצדקת בשים לב לאופי השירות, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה", מסר.

הניצחון החרדי: אלפים משתתפים בהופעה בעפולה – בהפרדה

אך הוסיף כי "נוכח המורכבות והרגישות של הסוגיות המתעוררות בהקשר זה, החלטה על קיום אירוע בהפרדה נכון שתתקבל על-ידי דרג מקצועי בכיר בעירייה, וזאת לאחר שהיועץ המשפטי לעירייה יחווה דעתו", הנחה מנדלבליט. היועץ ציין כי הדיונים כונסו בדחיפות ועסקו ב"סוגיית ההפרדה המגדרית באירועי תרבות": עוד הבהיר כי עמדתו היא "עמדת ביניים מהירה עד שיתקיים דיון עקרוני ומקיף בנושא". לפי עמדת היועץ, אם רשות מעוניינת לקיים אירוע בהפרדה מגדרית עבור ציבור המעוניין בכך "ראשית עליה לבחון האם לאור מאפייני האוכלוסייה המתגוררת באותה רשות ולאור סוג האירוע שבו מדובר, ניתן לקיים הפרדה וולונטרית ללא הכוונה. ככל שניתן, מובן כי יש להעדיף אפשרות זו על פני הפרדה מתוכננת".

מנדלבליט הציב מספר תנאים שבהם צריך האירוע לעמוד: הראשון – "קיום האירוע ללא הפרדה ימנע מחלק מן הציבור את קבלת השירות הציבורי. על הרשות המקומית להשתכנע כי הציבור לו מיועד האירוע, או חלק משמעותי ממנו, יימנע מהשתתפות בו, בהעדר הפרדה מגדרית מתוכננת".

שיקול נוסף הוא קיומה של הצדקה לעריכת האירוע בהפרדה מגדרית: "על הרשות המקומית לשקול את מכלול הנסיבות של האירוע, ובמסגרת זו ליתן משקל, בין היתר, לאמות המידה הבאות העולות מלשון החוק ומהפסיקה".

התנאי השלישי הוא וולונטריות ההפרדה (הפרדה מרצון): "ככל שגובר רכיב הוולונטריות, כך קטן הקושי בהפרדה המגדרית. בהתאם, כאשר מדובר בהפרדה וולנטרית לחלוטין במסגרתה כל אדם בוחר את מקומו ללא כל הכוונה, אין בכך כל קושי כאמור", הסביר.

תנאים נוספים: ייחוד האירוע ("ככל שייחודו של האירוע לקהל המעוניין בהפרדה מגדרית הוא מובהק יותר, מצטמצם הקושי בקיומה"); שוויון חומרי ("נדרש כי ההפרדה תיעשה תוך הקפדה על תנאים שווים ביחס לגברים ולנשים"); והשפעה על הציבור שאינו מעוניין בהפרדה – "ככל שהאירוע משפיע באופן משמעותי יותר על הציבור שאינו מעוניין בהפרדה מגדרית, כך גובר הקושי בהפרדה".

"נקודת המוצא של סיכום הדיון היא עיקרון השוויון, העומד בליבת השיטה הדמוקרטית ומעוגן בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירות", הסביר. "מכאן, שהכלל הוא קיום האירוע במעורבות רשות ציבורית ללא נקיטת צעדים מצד הרשות שנועדו לכפות הפרדה מגדרית. עם זאת, ייתכנו הקשרים מיוחדים בהם תתאפשר הפרדה מגדרית, לתכליות ציבוריות מסוימות ובלבד שההפרדה מקיימת את אמות המידה החוקתיות".