התרגשות גדולה בעולם ההוראה וההלכה עם הופעתו לאור של חלק חמישי בסדרת ספרי היכל הוראה של גאב"ד היכל הוראה מגדולי פוסקי דורנו הגאון הרב משה ברנדסדורפר שליט"א שבו אוצר פסקים והוראות בד' חלקי שו"ע שעלו על שולחן מלכים בבי מדרשא היכל הוראה,
התרגשות גדולה בעולם ההוראה וההלכה ביציאתו לאור של חלק חמישי בסדרת ספרי היכל הוראה של גאב"ד היכל הוראה מגדולי פוסקי דורנו הגאון הרב משה ברנדסדורפר שליט"א שבו אוצר פסקים והוראות בד' חלקי שו"ע שעלו על שולחן מלכים בבי מדרשא היכל הוראה, בשילוב פסקי דין מתוך כתבי יד של אביו הגדול שר ההוראה הגאון מרן הקנה בושם זיע"א, שיוצא לאור על ידי הוצאת ספרים 'צוף', מתוך השקעה מיוחדת בעריכה בסגנון צח וברור ובשפה בהירה באופן השווה לכל נפש,
מעמד שמחה והודיה לד'  לרגל הוצאת הכרך החמישי, מסדרת הספרים 'שו"ת היכל הוראה', על ידי תלמידי ורבני היכל הוראה שליט"א
המעמד המרומם התקיים בבית הנגיד הנכבד פטרון הספרים שליט"א ממקורבי הגאב"ד שליט"א, כאשר הנדיב הנכבד משמיא קא זכו ליה שזכה לפרוס חסותו על כל ספרי היכל הוראה שיצאו לאור, וכן הגליונות והכרכים שהם בשלבי עריכה, מה נהדר היה השמחה שתלמידי חכמים מסובים בה לכבודה של תורה, כי משם תצא הוראה לישראל, מלווה בנגינה ושירי קודש ע"י בעלי המנגנים ר' אהרלה סאמעט ור' מרדכי כהן הי"ו מבאי בית הגאב"ד שליט"א.
נשא דברי פתיחה בפני הקהל, הרה"ג ר' משה קירשנבוים רב ויו"ר ארגון 'אושר' שבנשיאות הגאב"ד שליט"א כאשר פתח בכבוד האכסניה הנגיד הנכבד שליט"א, ואח"כ היטיב לתאר בדבריו הקולעים את הנעשה בין כותלי ההיכל, וכמו שמובא בגמ' ומדרשי חז"ל בענין רב ותלמיד שצריך שיהיה בבחינת 'ואתה פה עמוד עמדי' וההסברת פנים בתורה בטוב לב כמו  כן אנו זוכים לראות מדי יום ביומו מדי שעה בשעה בכל פרטי הנהגת הגאב"ד שליט"א וכן בתוככי ספריו שנתקבלו בכל תפוצות ישראל באהבה הלא הם ספרי השו"ת היכל הוראה שמתייחד בשפה נעימה באופן השווה לכל נפש ללא יוצא מן הכלל, וכמו שכתוב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וברש"י הק' כשולחן ערוך לפיהם, שכאו"א יוכל לטעום טעמה של הלכה.
ובשם תלמידי ורבני היכל הוראה נאם הגאון הרב יעקב דוב ראזנפעלד שליט"א מו"ץ שע"י היכל הוראה ומחשובי רבני קהל תו"א, בדבריו שזר מילות הערכה למסירות הרב שליט"א להעמיד אלפי תלמידים ולהעמידם בקרן אורה, כדי שיוכלו הם בעצמם לפסוק הלכות, ויורו הוראה בישראל וזה כל מגמתו, שמשם תצא הוראה לישראל.
אח"כ נאם יו"ר הנהלת ההיכל הנה"ח הרב משה טודר שליט"א בדבריו הביא את התרשמותו מהמסירות למען עם ד' בשעות לא שעות ובמשימות מיוחדות ולפעמים מורכבות ביותר כדי להורות דבר ה' ולהעמיד בתים על תילם על במתי התורה והמסורה, והביא את ברכתו שיוכל הרב שליט"א להמשיך לשקוד על דלתי ההוראה באין מפריע מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
לאחר השמעת פרקי נגינה, נשא הרב שליט"א דברים נעימים במתק שפתיו ריתק את הציבור והעמיד קוים לדרך הפסק ושמירה על ההלכה הצרופה, ממסורת אביו 'שר ההוראה' מרן הקנה בושם זיע"א, כמו"כ הביא סיפורי מאלפים המלמדים על עמידה על המשמר בעקביות ללא שום סטיה מהמטרה, ובבחינת ואל יבוש מהמלעיגים עליו, בסיום דבריו נשא דברי ברכה לכבוד אמו הצדקנית תליט"א כמו"כ הודה מקרב לב למזכיר ההיכל הרב עמרם פרענקל שליט"א, ואחרון חביב לעורך הספר 'החברותא' הגאון הרב ישראל יוסף פרידמאן שליט"א שבזכותו עולה הספר על שולחנם של המונים המבקשים ללמוד בשפה קלה וברורה דבר ד' זו הלכה, כן הודה מקרב לב לפטרון הספר הנ"ל שבזכות הרמת קרן התורה וההוראה יזכה לראות שפע רב בכל אשר יפנה בבני חיי ומזוני רויחי וס"ד כל הימים.