הילולת הגאון הצדיק רבי יהודה אריה דייטש זצוק"ל • ראש ישיבת 'אנשי מעמד', נשיא ומייסד 'המרכז לשיעורי תורה בארה"ק'. נלב"ע ו' אלול תשל"ג.

היום, ו' אלול, תתקיים ההתכנסות השנתית של תלמידי וצאצאי כקש"ת הגאון הצדיק רבי יהודה ארי'ה מארים צבי דייטש זצוק"ל נשיא ומייסד 'המרכז לשיעורי תורה בארה"ק' וראש ישיבת 'אנשי מעמד', לסעודת הילולא לזכרו הבהיר ולהעלאת קוים לדמותו ובמשנתו.

תלמידיו ובני משפחתו של הגאון הצדיק זצ"ל יעלו בערגה קוים לדמותו המאירה, בהיותו צדיק נשגב ועובד השי"ת בסילודין אשר המשיך בעוז ובגאון דרך אבותיו הקדושים זי"ע, תלמיד חכם מופלג ומרביץ תורה אשר שימש תל תלפיות לתורה והלכה, איש האשכולות ורב תבונות שרבים נהנו ממנו עצה ותושיה. זכה להיות מגדולי מקימי עולה של תשובה בדורינו, באשר מסר נפשו להעמדת ילדי ישראל בקרן אורה. מידי יום נסע בצוותא עם רעו וידידו הגה"ח רבי משה ובר זצ"ל לערי ארץ ישראל להביא את דבר ה' ברמה, ואכן זכה לראות עולמו בחייו כשמאות ואלפים באו והסתופפו תחת כנפי השכינה ומקיימים תורה ומצוות קלה כבחמורה בכוח פועלו הרב.

בשנת תשכ"א הקים בעידודם של גדולי וצדיקי הדור את "המרכז הארצי לשיעורי תורה בארה"ק", אשר במסגרתו נמסרו שיעורים רבים בתורה ובמוסר במאות מקומות ברחבי ארה"ק. וכן העמיד תלמידים הרבה וביניהם הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ר"י אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א רבה של מגדל העמק, ועוד רבים וטובים אשר החלו את דרכם בבית מדרשו ומיני אז המשיכו במורשתו הכבירה ובדרך אשר היתווה להם והוסיפו כהנה וכהנה.

בשנת תשל"ג עלה ונתעלה לשמי רום, ובמקהלות אלפי ישראל היספדוהו מרן בעל המנחת יצחק זצוק"ל, מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל, מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, הגה"צ רבי הילל שלעזינגער זצ"ל. לאחר הסתלקותו הקימו תלמידיו בראשות בנו נשיא המוסדות הגה"ח מוה"ר עמרם יוסף שליט"א את הישיבה הגדולה לבעלי תשובה "לב יהודה", ואת הכולל להוראה "מגלה עמוקות" בראשות בנו הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א רב שכונת רמת שלמה.

סעודת ההילולא נערכה אמש ליל ששי, בביהמ"ד של חתנו הגדול כ"ק מרן אדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בשכונת ארזי הבירה ירושלים, בראשות בניו וחתניו הגאונים הצדיקים האדמורי"ם והרבנים שליט"א, ובהשתתפות גדולי תלמידיו מוקירי זכרו הבהיר, נכדיו וניניו אשר כולם כאחד מרביצי תורה והוראה בקרב ישראל, זכותו יגן עלינו.

מכתב נדיר מהגה"ק מסאטמאר זצ"ל בשבח המרכז לשיעורי תורה וכותב בשבח הגה"צ רבי יהודה דייטש זצ"ל וחותם 'ידידו'-

במסירת אחד מתוך אלפי שיעוריו לקרב לבבות ישראל לצור מחצבתם.